Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udskydelse af frist for revision af uddannelsesplaner
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge af overenskomstmæssig lockout

I medfør af § 14, stk. 4, og § 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, og § 2 c, stk. 7, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 1 finder anvendelse ved afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminen maj-juni 2013.

Folkeskolens afgangsprøver

§ 2. For elever, der skal aflægge prøve i skriftlig fremstilling i faget dansk, og som i medfør af bilag 1, pkt. 1.15., i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver kan deltage i en samtalerunde, fraviges kravet om, at eleverne senest en uge inden første skriftlige prøvedag skal vælge, om de ønsker at deltage i samtalerunden. Den enkelte skoleleder beslutter, hvornår eleven senest skal tilkendegive ønske om at deltage i samtalerunden.

§ 3. En skoleleder, der i medfør af bilag 1, pkt. 1.19., i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver ved skoleårets begyndelse har truffet bestemmelse om anvendelse af prøveform B ved den mundtlige prøve i faget dansk, kan ændre sit valg til prøveform A. Vurderer skolelederen, at ændring af valg af prøveform af pædagogiske grunde vil være til ugunst for visse elever, kan skolelederen bestemme, at ændringen ikke får virkning for disse elever.

Stk. 2. En beslutning om anvendelse af en anden prøveform end den, skolelederen havde besluttet ved skoleårets begyndelse, skal meddeles eleverne senest to uger før prøvens afholdelse.

§ 4. Antallet af undervisningslektioner som nævnt i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver, bilag 1, pkt. 1.28., for elever, der skal aflægge mundtlig prøve i faget dansk efter prøveform B, fastsættes af skolelederen efter samråd med eleven.

Stk. 2. Ved fastsættelse af antallet af undervisningslektioner efter stk. 1 skal der tages hensyn til den enkelte elevs behov for arbejde med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.

10.-klasses-prøver

§ 5. Antallet af undervisningslektioner som nævnt i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver, bilag 2, pkt. 1.11., for elever, der skal aflægge mundtlig prøve i faget dansk, fastsættes af skolelederen efter samråd med eleven.

Stk. 2. Ved fastsættelse af antallet af undervisningslektioner efter stk. 1 skal der tages hensyn til den enkelte elevs behov for arbejde med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.

§ 6. Skolelederen kan beslutte, at elever, der i medfør af bilag 2, pkt. 2.19., i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver skal aflægge mundtlig prøve i faget matematik efter prøveform B, udvælger de fire undervisningsforløb, inden for hvilke de skal trække lod, samt trækker lod blandt disse senest 10 kalenderdage før prøvens afholdelse.

§ 7. En skoleleder, der i medfør af bilag 2, pkt. 2.8, i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver ved skoleårets begyndelse har truffet bestemmelse om anvendelse af prøveform B ved den mundtlige prøve i faget matematik, kan ændre sit valg til prøveform A. Vurderer skolelederen, at ændring af valg af prøveform af pædagogiske grunde vil være til ugunst for visse elever, kan skolelederen bestemme, at ændringen ikke får virkning for disse elever.

Stk. 2. En beslutning om anvendelse af en anden prøveform end den, skolelederen havde besluttet ved skoleårets begyndelse, skal meddeles eleverne senest to uger før prøvens afholdelse.

Opgørelse af tekstopgivelser

§ 8. De i bilag 4, afsnit 1, pkt. e, i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver fastsatte krav til, hvordan en normalside opgøres, fraviges, således at den enkelte skoleleder kan beslutte, at opgørelsen af en normalside sker på grundlag af et skøn.

Fremsendelse af prøvemateriale til censor

§ 9. Den i bilag 4, afsnit 1, pkt. g, i bekendtgørelse nr. 756 af 2. juli 2012 om folkeskolens afsluttende prøver fastsatte frist på 14 kalenderdage for, hvornår censor skal have materiale inden eksaminationens afholdelse i hænde, fraviges, så censor skal have materialet i hænde senest 5 kalenderdage før eksaminationen.

Kapitel 2

Udskydelse af frist for revision af uddannelsesplaner

§ 10. Den i § 8, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse fastsatte frist for Ungdommens Uddannelsesvejledning til at revidere, underskrive og videresende elevens uddannelsesplan er i 2013 den 15. maj.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. april 2013

Christine Antorini

/ Kira Gandrup

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen har udtømt sit indhold.