Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Geodatastyrelsen

Herved bekendtgøres lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, med de ændringer, der følger af lov nr. 1392 af 23. december 2012.

§ 1. Geodatastyrelsen er central myndighed for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsenet.

§ 2. Geodatastyrelsen skal

1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt opmåling og kortlægning af farvandene heromkring.

2) forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom, og

3) forestå infrastrukturen for geografisk information i Danmark og

4) udføre udviklingsarbejder inden for de nævnte fagområder, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed.

Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge Geodatastyrelsen at varetage andre opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Geodatastyrelsen kan efter forhandling med andre myndigheder opbevare og distribuere deres data.

§ 3. Geodatastyrelsen varetager efter miljøministerens bestemmelse herom koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger i Danmark.

Stk. 2. Geodatastyrelsen kan efter forhandling med berørte offentlige myndigheder og private organisationer fastlægge standarder og normer for gennemførelsen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber skal efter anmodning give Geodatastyrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for de arbejdsopgaver, som er nævnt i stk. 2.

§ 4. Geodatastyrelsen har eneret til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling til brug for søkortproduktionen i danske farvande, herunder farvandene ved Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Geodatastyrelsen kan efter udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyndige andre til på styrelsens vegne at gennemføre søopmåling med henblik på fremstilling af søkort.

§ 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring Færøerne og Grønland, må alene foretages med Geodatastyrelsens tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle opmålingsdata afleveres til Geodatastyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om ansøgningens udformning og om vilkår, der knytter sig til tilladelsen. Miljøministeren kan tillige fastsætte regler om afleveringen af opmålingsdata.

§ 5. Miljøministeren beslutter, hvilke af Geodatastyrelsens produkter der kan udbydes til salg.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser.

§ 5 a. Miljøministeren beslutter, hvilke af Geodatastyrelsens data der kan anvendes frit af andre offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Geodatastyrelsen gør disse data tilgængelige.

Stk. 2. Kommuner, der er i besiddelse af data, der er etableret i samarbejde mellem kommunerne og Geodatastyrelsen, og som miljøministeren har truffet beslutning om efter stk. 1, kan stille disse data frit til rådighed på tilsvarende måde.

§ 6. Personer, der af Geodatastyrelsen er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter loven.

§ 7. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for Geodatastyrelsens organisation og virksomhedens udøvelse.

§ 7 a. Med bøde straffes den, som overtræder § 4 a, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Lovens § 3 gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afgivelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lov nr. 82 af 31. marts 1928 om Geodætisk Institut ophæves.


Lov nr. 1392 af 23. december 2012 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Geodatastyrelsen, den 9. oktober 2013

Kristian Møller

/ Peter Pouplier