Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode

I medfør af § 6, stk. 2, i miljømålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

§ 1. De basisanalyser, der i medfør af lovens § 30, jf. § 28 og § 6, skal gælde for de udkast til vandplaner for første vandplanperiode, der i maj 2013 sendes i ny høring, er de samme basisanalyser, der tidligere er udarbejdet i perioden 2004-2006, og som efterfølgende er opdateret i de senest vedtagne forslag til vandplaner, jf. bekendtgørelse nr. 1355 af 11. december 2006 om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer og bekendtgørelse nr. 39 af 19. januar 2011 om udarbejdelse af økonomisk analyse til brug for vandplaner.

Stk. 2. De nævnte basisanalyser for første vandplanperiode kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside, og opdateringerne fremgår af de vedtagne forslag til vandplaner.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2013.

Miljøministeriet, den 30. april 2013

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard