Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afløsning af visse prøver i den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen som skulle have været aflagt under overenskomstmæssig lockout

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og efter vedkommende faglige udvalgs bestemmelse, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

§ 1. For elever i den pædagogiske assistentuddannelse og elever i social- og sundhedsuddannelsen, som har været afskåret fra at aflægge en eller flere prøver i områdefag og grundfag som følge af overenskomstmæssig lockout i tidsrummet 1. – 28. april 2013, træder en bestået standpunktsbedømmelse i stedet for en bestået prøve, jf. bilag 1, pkt. 6.4, henholdsvis bilag 3, pkt. 6.5 og 6.6, i bekendtgørelse nr. 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik.

Stk. 2. Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen 02 eller højere i et områdefag eller grundfag, som nævnt i stk. 1, tilbydes af skolen nødvendig supplerende undervisning med tilhørende ny standpunktsbedømmelse, jf. erhvervsuddannelseslovens § 49 og § 51, stk. 1.

Stk. 3. Er et fag, som er nævnt i stk. 2, udtrukket til prøve af Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. bilag 1, pkt. 6.2, henholdsvis bilag 3, pkt. 6.2, aflægger eleven prøve i faget. Øvrige fag afsluttes med standpunktsbedømmelse, jf. stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 29. april 2013

Christine Antorini

/ Helle Kristensen