Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 25. april 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord

(Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.)

[af miljøministeren (Ida Auken)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2013 og var til 1. behandling den 12. marts 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljøudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 7. december 2012 dette udkast til udvalget, jf. MIU alm. del – bilag 108. Den 5. marts 2013 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget er meget tilfredse med dette lovforslag.

Lovforslaget er vigtigt, da det sikrer, at arealer, hvor der er forurening, nu skal inddrages i den offentlige undersøgelses- og afværgelsesindsats, og at det er i fuld overensstemmelse med vand- og naturplanerne. Overfladevand bliver dermed også en prioritet – også på andet end de store, spektakulære sager.

Når vand- og naturplanerne er bærende elementer i dansk miljøpolitik, er det selvfølgelig også naturligt, at den indsats, der gennemføres på jordforureningsområdet, lever op til dette og tingene stemmer overens.

Det er også sund fornuft, at oplysninger om forureningskortlagte arealer for eftertiden skal skrives ind i et digitalt offentligt register.

Partierne er endvidere meget tilfredse med, at gældende praksis vedrørende forsikringsdækningen for forureningsskader ved almindelige villaolietanke nu skrives ind i loven, således at summen fordobles til lidt over 4 mio. kr.

Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter lovforslagets hensigt om at skabe klare rammer for regionsrådenes systematiske inddragelse af forurenede arealer og forureningskilder, som kan have en skadelig virkning. Venstre, Det Konservative og Dansk Folkeparti finder det glædeligt, at systemet skaber overblik og løbende inddrager arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder.

Vi er dog fortsat bekymret for, hvad lovforslagets inddragelse af naturplanerne samt udsivning fra lossepladser betyder for arbejdet med jordforurening. Vi vil derfor have særlig opmærksomhed på dette, når loven skal implementeres, og vi tager det derfor også for givet, at inddragelsen af naturplanerne ikke vil ændre på prioriteringen.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Liberal Alliances medlem af udvalget finder, at lovforslaget indeholder positive elementer i forhold til digitalisering m.v., men da der igen er tale om øgede omkostninger og endnu mere bureaukrati, kan LA ikke støtte lovforslaget.

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Annette Lind (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jens Joel (S) John Dyrby Paulsen (S) Mette Reissmann (S) Torben Hansen (S) Simon Kollerup (S) Lone Loklindt (RV) fmd. Andreas Steenberg (RV) Lotte Rod (RV) Eigil Andersen (SF) Steen Gade (SF) Per Clausen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Sara Olsvig (IA) Erling Bonnesen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) Henrik Høegh (V) Birgitte Josefsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Hans Christian Thoning (V) Eyvind Vesselbo (V) Dennis Flydtkjær (DF) René Christensen (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Villum Christensen (LA) Vivi Kier (KF)

Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 174

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 174

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvordan man vil registrere og håndtere udsivning fra nuværende og gamle deponier, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke konsekvenser det har, at man vil inddrage naturplanerne i arbejdet med jordforurening – med hvilken vægt de vil blive inddraget og hvordan, til miljøministeren, og ministerens svar herpå