Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, indsættes efter »basisuddannelse«: », jf. dog stk. 10«.

2. I § 3 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Hoveduddannelsen i et speciale kan påbegyndes senere end 4 år efter den første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse i forløb, som i den pågældende ansættelsesrunde ikke har kunnet besættes af ansøgere, som ikke har overskredet fristen i stk. 2 og 3.«

3. I § 5, stk. 3, ændres »8 måneder« til: »12 måneder«.

4. I § 5, stk. 4, ændres »6 måneder« til: »12 måneder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 13. maj 2013

Astrid Krag

/ John Erik Pedersen