Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »basisuddannelse«: », jf. dog stk. 8.«

2. § 9, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tidsfristen forlænges ved afholdt orlov i henhold til lovgivningen.«

3. I § 9, stk. 5, ændres »8 måneder« til: »12 måneder«.

4. I § 9, stk. 6, ændres »6 måneder« til: »12 måneder«.

5. I § 9 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Hoveduddannelsen i et speciale kan påbegyndes senere end 4 år efter den første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse i forløb, som i den pågældende ansættelsesrunde ikke har kunnet besættes af ansøgere, som ikke har overskredet fristen i stk. 1 og 2.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2013.

Sundhedsstyrelsen , den 10. maj 2013

Else Smith

/ Steen Hartvig Hansen