Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00445

Resumé

Der blev klaget over et interview, der skulle være blevet vist på TV2 i november 2011. Der var ikke dokumentation for, at klager forinden havde klaget til TV2. Klagen herefter afvist, da klagefristen var overskredet.

Pressenævnets formand udtaler:

Det bemærkes indledningsvist, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt klager er berettiget til en kompensation.

Fristen for klagen over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelse i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet selv, og massemediets afgørelse kan herefter senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3, 2. pkt.

Da klagen vedrører et interview offentliggjort på TV 2 i november 2011, og der ikke foreligger dokumentation for en henvendelse til mediet før klagen til Pressenævnet i april 2013, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet.

Klagen må herefter anses for at være indgivet for sent og afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3. Allerede af den grund realitetsbehandles klagen derfor ikke.

Klagers personlige forhold og begrundelse for at tilsidesætte fristoverskridelsen kan ikke føre et andet resultat.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et interview bragt af TV 2 i november 2011, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klager har til støtte for klagen blandt andet anført, at årsagen, til at hun ikke har klaget inden for klagefristen, er, at hun var involveret i et trafikuheld og derved ikke kunne reagere på det daværende tidspunkt. Klager kendte endvidere ikke til Pressenævnets tidsfrister. Klager ønsker tillige en kompensation.

Pressenævnets formand udtaler:

Det bemærkes indledningsvist, at det falder uden for nævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt klager er berettiget til en kompensation.

Fristen for klagen over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelse i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Klage over TV 2 skal dog først indgives til mediet selv, og massemediets afgørelse kan herefter senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3, 2. pkt.

Da klagen vedrører et interview offentliggjort på TV 2 i november 2011, og der ikke foreligger dokumentation for en henvendelse til mediet før klagen til Pressenævnet i april 2013, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet.

Klagen må herefter anses for at være indgivet for sent og afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3. Allerede af den grund realitetsbehandles klagen derfor ikke.

Klagers personlige forhold og begrundelse for at tilsidesætte fristoverskridelsen kan ikke føre et andet resultat.

Afgjort den 23. april 2013