Den fulde tekst

Lov om ændring af SU-loven, lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

(Forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandsstudielån, ophævelse af bestemmelser om støtte til særlige kompetenceudvidende forløb m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret bl.a. ved lov nr. 1524 af 27. december 2009, § 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, lov nr. 581 af 1. juni 2010 og lov nr. 561 af 6. juni 2011 og senest ved § 1 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a ophæves.

2. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »2.489 kr.« til: »2.800 kr. (2013-niveau).«

3. I § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, ændres »5.007 kr.« til: »5.753 kr. (2013-niveau).«

4. I § 8, stk. 2, nr. 1, og § 25, stk. 1, 1. pkt., ændres »1.108 kr.« til: »1.274 kr. (2013-niveau)«.

5. I § 8, stk. 2, nr. 2, og § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »3.211 kr.« til: »3.690 kr. (2013-niveau)«.

6. I § 9 ændres »2.562 kr.« til: »2.943 kr. (2013-niveau)«.

7. I § 10 ændres »6.607 kr.« til: »7.592 kr. (2013-niveau).«

8. I § 10 a, stk. 1, ændres »7.120 kr.« til: »8.180 kr. (2013-niveau).«

9. I § 10 b, stk. 2, ændres »2.000 kr.« til: »2.298 kr. (2013-niveau).«

10. I § 10 b, stk. 3, ændres »1.282 kr.« til: »1.473 kr. (2013-niveau).«

11. I § 11, stk. 1, ændres »1.954 kr.« til: »2.245 kr. (2013-niveau)«.

12. I § 24, stk. 1, nr. 1, ændres »6.370 kr.« til: »7.318 kr. (2013-niveau)«.

13. I § 24, stk. 1, nr. 2, ændres »7.870 kr.« til: »9.043 kr. (2013-niveau)«.

14. I § 24, stk. 2, ændres »Fribeløbet er 15.908 kr. pr. måned (mellemste fribeløb)« til: »Mellemste fribeløb udgør 18.278 kr. (2013-niveau)«.

15. I § 24, stk. 3, ændres »Fribeløbet er 30.619 kr. pr. måned (højeste fribeløb)« til: »Højeste fribeløb udgør 35.180 kr. (2013-niveau)«.

16. I § 24, stk. 4, ændres »1.917 kr.« til: »2.203 kr. (2013-niveau)«.

17. I § 24, stk. 10, ændres »5.227 kr.« til: »6.006 kr. (2013-niveau)«.

18. I § 25, stk. 2, 1. pkt., ændres »273.644 kr.« til: »314.403 kr. (2013-niveau).«

19. I § 25, stk. 2, 3. pkt., ændres »583.966 kr.« til: »670.949 kr. (2013-niveau).«

20. I § 25, stk. 2, 4. pkt., ændres »478.171 kr.« til: »549.395 kr. (2013-niveau).«

21. I § 25, stk. 4, ændres »29.046 kr.« til: »33.372 kr. (2013-niveau)«.

22. Overskriften til afsnit I a affattes således:

»Udlandsstipendium og udlandsstudielån«

23. I § 46 a, stk. 1, indsættes efter »uddannelsesstøtte«: », jf. afsnit I,«.

24. § 46 a, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har ret til uddannelsesstøtte til studieophold i udlandet, jf. stk. 1, nr. 1, til uddannelser, der er udbudt efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om maritime uddannelser, har ret til udlandsstipendium, hvis ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har godkendt uddannelsen i udlandet. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers godkendelse af uddannelser, der er udbudt efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og som hører under Kulturministeriet, sker efter aftale med kulturministeren.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter forhandling med kulturministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke hele videregående uddannelser på kandidatniveau i udlandet, jf. stk. 1, nr. 2, der kan gives udlandsstipendium til. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at der kun gives udlandsstipendium til en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet i en bestemt tidsperiode.«

25. I § 46 c, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »statstilskuddet eller bevillingen«: »og kan herunder fastsætte regler om omregning af fremmed valuta til danske kroner«.

26. I § 46 d, stk. 4, indsættes efter »statstilskuddet eller bevillingen«: »og kan herunder fastsætte regler om omregning af fremmed valuta til danske kroner«.

27. § 46 e-§ 46 h ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 46 e. Uddannelsessøgende, der har ret til udlandsstipendium, jf. § 46 c, stk. 1, og § 46 d, stk. 1, kan sammen med udlandsstipendiet efter ansøgning optage et udlandsstudielån som tilskud til betaling af studieafgiften til en uddannelsesinstitution i udlandet.

Stk. 2. Udlandsstudielånet udgør forskellen mellem den faktiske studieafgift, jf. regler fastsat i medfør af §§ 46 c og 46 d, og det beløb, der svarer til

1) statstilskuddet eller bevillingen, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, jf. § 46 c, stk. 2, eller

2) statstilskuddet eller bevillingen til danske uddannelsesinstitutioner for tilsvarende uddannelser, jf. § 46 d, stk. 2.

Stk. 3. Det samlede udlandsstudielån kan højst udgøre 100.000 kr. (2013-niveau). Beløbet reguleres årligt efter § 12.

Stk. 4. Den uddannelsessøgende skal angive, med hvilket beløb udlandsstudielånet skal optages.

Stk. 5. Udlandsstudielånet forrentes og tilbagebetales efter §§ 33, 35 og 36 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler for tildeling og udbetaling af udlandsstudielån.

§ 46 f. Udlandsstipendium og udlandsstudielån tildeles foreløbigt, når den uddannelsessøgende opfylder betingelserne herfor.

Stk. 2. Den endelige tildeling af udlandsstipendium og udlandsstudielån er betinget af, at studieafgiften er betalt til uddannelsesinstitutionen i udlandet.

Stk. 3. For uddannelser på kandidatniveau og studieophold, der har længere varighed end 1 år, er den endelige tildeling af udlandsstipendium og udlandsstudielån for det andet år af uddannelsesperioden tillige betinget af, at den uddannelsessøgende dokumenterer sin studiemæssige fremdrift i udlandet.

Stk. 4. Foreløbigt tildelt udlandsstipendium og udlandsstudielån, der ikke kan tildeles endeligt, kræves tilbagebetalt efter § 31 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for den endelige tildeling af udlandsstipendium og udlandsstudielån.

§ 46 g. Udlandsstipendium og udlandsstudielån udbetales til den uddannelsessøgendes Nemkonto.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af udlandsstipendium og udlandsstudielån, herunder om udbetalingsterminer.

§ 46 h. Styrelsen kan hos uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og institutioner samt private institutioner indhente oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling og tilbagebetaling af udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne og til andre offentlige myndigheder videregive oplysninger om de uddannelsessøgende, der er nødvendige for vejledning og afgørelse om udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Stk. 3. Den uddannelsessøgende skal oplyse navn, adresse og personnummer ved ansøgning om udlandsstipendium og ved henvendelse i øvrigt i en sag til styrelsen og Statens Administration.

Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om

1) adgang til at indhente oplysninger efter stk. 1 og 2 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2) indhold og udformning af ansøgninger,

3) ansøgningsfrister og

4) krav til den uddannelsessøgendes dokumentation for optagelse, forhåndsgodkendelse af merit, studieafgiften og den studiemæssige fremdrift i udlandet.

§ 46 i. Afgørelser truffet af styrelsen efter dette afsnit kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 46 c, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Følgende afgørelser eller dele af afgørelser truffet af styrelsen kan dog indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger:

1) Retten til uddannelsesstøtte efter afsnit I til studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelser eller til en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet, jf. § 46 a, stk. 1.

2) Antallet af klip eller slutlånsrater, der er til rådighed ved uddannelsens start, jf. § 46 d, stk. 3.

3) Den uddannelsessøgendes studiefremdrift, jf. § 46 f, stk. 3.

4) Tilbagebetaling af udlandsstipendium og udlandsstudielån, der ikke kan tildeles endeligt, jf. § 46 f, stk. 4.«

28. Afsnit II a ophæves.

§ 2

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, § 12 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, § 3 i lov nr. 514 af 4. juni 2012 og § 3 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 3, udgår »og 5«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »i gang med,«: »og«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »uddannelsesstøtte til, og« til: »uddannelsesstøtte til.«

4. § 4, stk. 1, nr. 5, ophæves.

5. I § 12, stk. 1, udgår »og 5«.

§ 3

I lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, som ændret ved § 33 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i lov nr. 78 af 27. januar 2010 og § 1 i lov nr. 1567 af 21. december 2010, foretages følgende ændring:

1. § 1 a ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 27, finder alene anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende påbegynder efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, hvornår uddannelsessøgende, der har ret til udlandsstudielån efter SU-lovens § 46 e som affattet ved denne lovs § 1, nr. 27, tidligst vil kunne søge om tildeling og udbetaling af udlandsstudielånet.

Givet på Amalienborg, den 17. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard