Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

(Serviceassistent)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice, som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 26. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I bilag 2, afsnit 2.4., 3. pkt. , indsættes efter »gennemføres med«: »mindst«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Stk. 2. Elever, der er begyndt på serviceassistentuddannelsens hovedforløb, kan gennemføre hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 1. maj 2013

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Per Pagh Aarestrup