Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om værgemål

§ 1

I bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 om værgemål foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 28-30 og § 40 i værgemålsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007, jf. § 2, stk. 1, i lov om borteblevne, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 4. august 2005, fastsættes:«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Tilsynet med værgen føres af statsforvaltningen.«

3. I § 39, stk. 1, 3. pkt., udgår », hvor den, der er under værgemål, har bopæl«.

4. § 61 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 24. juni 2013

Morten Bødskov

/ Nina Koch