Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 975 af 29. september 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Statsamtet« til: »Statsforvaltningen«, og »statsamtet« ændres til: »statsforvaltningen«.

2. I § 1 ændres »statsamternes« til: »statsforvaltningens«.

3. § 7 a affattes således:

»§ 7 a. Tilsynet med værger i de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 6, 7, 11 eller 12 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen), føres af statsforvaltningen.«

4. § 7 b affattes således:

»§ 7 b. En anmodning fra en udenlandsk myndighed om kompetenceoverførsel efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionens artikel 8 eller 9 indgives til statsforvaltningen.«

5. § 7 d ophæves.

6. § 7 e affattes således:

»§ 7 e. Statsforvaltningen kan tilbagekalde en attest, der er udstedt efter § 7 c, hvis forholdene har ændret sig, eller hvis indholdet af attesten ikke er korrekt.«

7. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres »det enkelte statsamt« til: »statsforvaltningen«.

8. I § 10, 1. pkt., ændres »det statsamt, der har antaget værgen,« til: »statsforvaltningen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 24. juni 2013

Morten Bødskov

/ Nina Koch