Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning

(Afgiftsfri opslag i og udskrift af akter fra det digitale tinglysningssystem, ændring af den faste del af tinglysningsafgiften og visse udvidelser af reglerne om virksomhedspant)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 2 i lov nr. 168 af 12. marts 2008 og lov nr. 1550 af 21. december 2010 og senest ved § 3 i lov nr. 429 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 8 ændres »og forespørgsler« til: »m.v.«

2. I § 48 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For opslag i og udskrifter af akter fra det digitale tinglysningssystem finder stk. 1, 1. pkt., ikke anvendelse. For Tinglysningsrettens udfærdigelse af udskrifter svares dog afgift efter stk. 1, 1. pkt.«

3. §§ 49 a og 49 b ophæves.

§ 2

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og senest ved lov nr. 295 af 11. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Den del af afgiftsbeløb efter denne lov, der er beregnet som en procentdel, afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.«

2. I § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og 3, § 5 a, stk. 2, § 6, § 6 a, § 7, stk. 1-3, og § 9, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »1.400 kr.« til: »1.660 kr.«

3. I § 5, stk. 7, indsættes efter »ved tinglysning af«: »skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver«.

4. I § 8, stk. 1, nr. 7, ændres »eller § 47, stk. 2,« til: »§ 47, stk. 2, eller § 47 e, stk. 5,«, og »eller § 47, stk. 6« ændres til: »§ 47, stk. 6, eller § 47 e, stk. 9«.

5. § 23, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgift, som er indbetalt ved tinglysning eller registrering, godtgøres af told- og skatteforvaltningen efter anmodning. Den del af afgiftsbeløb vedrørende tinglysning, der ikke er beregnet som en procentdel, godtgøres ikke.«

§ 3

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9. marts 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og senest ved § 5 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 2, ændres »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-7,« til: »§ 47 c, stk. 3, nr. 1-8,«.

2. I § 47 c, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »skadesløsbrev«: »eller ejerpantebrev«.

3. I § 47 c, stk. 3, nr. 6, ændres »besætning og« til: »besætning,«.

4. I § 47 c, stk. 3, nr. 7, ændres »lov om halvlederprodukters udformning (topografi)« til: »lov om halvlederprodukters udformning (topografi) og«.

5. I § 47 c, stk. 3, indsættes som nr. 8:

»8) de i § 42 c nævnte køretøjer, som er eller har været registreret i Køretøjsregisteret eller i et tilsvarende udenlandsk register, såfremt pantsætteren driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af køretøjer.«

6. I § 47 c, stk. 5, ændres »virksomhedspanthaveren« til: »virksomhedspanthaver«.

7. I § 47 c indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Tinglyst virksomhedspant skal respektere underpant i løsøre efter § 47, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen. Tinglyst virksomhedspant skal ligeledes respektere ejendomsforbehold i løsøre, der er aftalt senest samtidig med overgivelsen.

Stk. 7. Tinglyst virksomhedspant skal respektere ejendomsforbehold og underpant i køretøjer efter § 42 d, der er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelsen.«

8. § 47 e, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. § 42 g, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til skadesløsbreve og ejerpantebreve som nævnt i § 47 c, stk. 1, og skadesløsbreve som nævnt i § 47 d, stk. 1.«

9. Efter § 47 f indsættes:

»§ 47 g. Underpant i ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås om pantebrevet, og mod aftaler om eller retsforfølgning mod det pantsatte.

Stk. 2. Underpant i ejerpantebreve efter § 47 c, stk. 1, der skal fortrænge en utinglyst underpanteret i et ejerpantebrev eller inden for ejerpantebrevets ramme, skal selv være tinglyst, og erhververen ifølge aftalen være i god tro.

Stk. 3. § 1 a, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for en panthaver med tinglyst underpant i et ejerpantebrev, der giver virksomhedspant.

Stk. 4. § 15, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse ved tinglysning af rettigheder i et ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, eller inden for ejerpantebrevets ramme.

Stk. 5. Overdragelse eller anden overførsel af rettigheder som nævnt i stk. 1 skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås om den pågældende rettighed, og mod retsforfølgning mod rettigheden.

Stk. 6. Ved overdragelse til eje eller pant af tinglyste negotiable ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, finder §§ 27 a-31 anvendelse. Et tinglyst ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, er ikke negotiabelt, medmindre dette klart fremgår af pantebrevet. Skadesløsbreve er ikke negotiable pantebreve.

Stk. 7. Efterstillede panthaveres tiltræden af et virksomhedspant skal ske med respekt af foranstående panthavere.«

10. I § 49 c, stk. 5, udgår », herunder om anmelderens betaling af et gebyr for denne meddelelse«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov