Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 18, 19, 20, 25 b, 25 c og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1384 af 23. december 2012, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes:«

2. I § 51, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Søfartsstyrelsen kan underskrive beviser, udstede dispensationer og forny beviser efter denne bekendtgørelse med elektronisk indsat faksimileunderskrift.«

3. § 51, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

4. Efter § 54 indsættes:

»Ansøgnings- og betalingsbestemmelser

§ 54 a. Anmodning om udstedelse eller fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse sker ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser.

Stk. 2. For udstedelse og fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse betales kr. 500 pr. bevis. Betaling sker ved ansøgningen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2013.

Søfartsstyrelsen, den 7. maj 2013

Birgit Sølling Olsen

/ Henriette Bytoft Flügge