Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om forældelsesfristen ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold som tjenestemand

Generelle bemærkninger

1. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. § 3, stk. 1, i lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Forældelsesfristen er 5 år ved fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, jf. forældelseslovens § 4, stk. 1.

Den særlige forældelsesfrist på 5 år efter forældelseslovens § 4, stk. 1, omfatter tilfælde, hvor ansættelsesforholdet hviler på et kontraktmæssigt grundlag, f.eks. ansættelse efter kollektiv overenskomst eller individuel kontrakt.

2. På baggrund af en ændret udmelding af december 2012 fra Justitsministeriet antages forældelsesfristen på 5 år ligeledes at gælde, hvor der er tale om et ansættelsesforhold som tjenestemand.

Genoptagelse

3. Ansættelsesmyndigheder, som den 1. januar 2011 eller senere ved behandlingen af sager om forældelse af fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold som tjenestemand, har lagt til grund, at der gjaldt en forældelsesfrist på 3 år, anmodes om at genoptage sagerne og vurdere dem på ny.

4. Der betales morarenter efter gældende regler.

Særligt om efterbetaling af feriegodtgørelse

5. Personalestyrelsen har i cirkulære nr. 9373 af 17. august 2011 om efterbetaling af feriegodtgørelse udtalt sig om efterbetaling af feriegodtgørelse, der er bortfaldet i henhold til den nu ophævede bestemmelse i ferieaftalens § 17. Af cirkulæret fremgår blandt andet, at efterbetaling af den bortfaldne feriegodtgørelse kun skal foretages, hvis kravet ikke er forældet. Forældelsesfristen er 5 år også i disse tilfælde, jf. pkt. 2.

6. Pkt. 3 og 4 om genoptagelse og betaling af morarenter finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden mv.

7. Cirkulæret træder i kraft den 13. maj 2013.

8. I pkt. 4, 4. afsnit, i cirkulære nr. 9373 af 17. august 2011 om efterbetaling af feriegodtgørelse ændres ”3 år” til: ”5 år”.

Moderniseringsstyrelsen, den 7. maj 2013

Carl Erik Johansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 006-13