Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010, som ændret ved § 22 i lov nr. 639 af 14. juni 2010, § 2 i lov nr. 277 af 5. april 2011 og § 2 i lov nr. 573 af 7. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 3, ændres »5« til: »6«.

2. § 4, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

3. I § 6, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »indberetningerne«: »og informationssystemet«.

4. I § 9 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Børne- og undervisningsministeren kan for andre offentlige og private uddannelsesinstitutioner, der ikke er omfattet af stk. 1, fastsætte regler om lokale uddannelsesudvalg, herunder om nedsættelse, sammensætning og opgaver.«

5. I § 10 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan med henblik på opfyldelse af internationale forpligtelser fastsætte regler om adgang for personer, der ikke er omfattet af stk. 1, til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, herunder om, at der kan opkræves fuld deltagerbetaling og ydes kost og logi som indtægtsdækket virksomhed.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

6. I § 10 a, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »stk. 3«: »og 4«.

7. I § 11, stk. 4, indsættes efter »tilrettelæggelse«: »og undervisningens afholdelse«.

8. § 12 affattes således:

»§ 12. Uddannelsesinstitutionerne udsteder bevis for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, for prøver aflagt som selvstuderende og for individuel kompetencevurdering. Børne- og undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse fastsætte nærmere regler om udformning og udstedelse af beviser og om videregivelse af oplysninger om deltagelse og bevisudstedelse.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionernes udstedelse af certifikater for uddannelser med myndighedskrav.«

9. I overskriften før § 14 og i § 14, stk. 1 og 3, § 16, stk. 2, § 19, stk. 3, og § 20, stk. 1, ændres »flygtninge og indvandrere« til: »tosprogede«.

10. I § 14, stk. 3, indsættes efter »herunder«: »om deltagerkreds og«.

11. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de godkendte institutioners forvaltning af udbudsgodkendelsen efter stk. 1.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

12. § 17 affattes således:

»§ 17. Børne- og undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse pålægge institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse at udbyde bestemte arbejdsmarkedsuddannelser. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse tilbagekalde en udbudsgodkendelse efter § 16, stk. 1, hvis der ikke længere er behov for udbuddet.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren kan tilbagekalde en udbudsgodkendelse efter § 16, stk. 1, hvis en eventuel fastsat minimumsaktivitet ikke opretholdes.

Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan tilbagekalde en udbudsgodkendelse efter § 16, stk. 1, hvis det skønnes, at institutionen ikke forestår undervisningen og aktiviteten i overensstemmelse med godkendelsens indhold og reglerne om godkendelsen, om uddannelserne og om aktiviteten. Godkendelsen kan ligeledes tilbagekaldes, hvis det skønnes, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at institutionen vil forestå undervisningen og aktiviteten i overensstemmelse med godkendelsens indhold og reglerne.

Stk. 4. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte vilkår for en udbyders forvaltning af en udbudsgodkendelse, herunder fastsætte vilkår, der fraviger regler fastsat i medfør § 16, stk. 2, hvis det skønnes, at udbyderen ikke har forestået undervisningen og aktiviteten i overensstemmelse med godkendelsens indhold og reglerne om godkendelsen, om undervisningen og om aktiviteten, eller det skønnes nødvendigt for at sikre, at udbyderen forestår undervisningen og aktiviteten i overensstemmelse med godkendelsens indhold og reglerne.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen skal underrette børne- og undervisningsministeren, hvis forudsætningerne for en udbudsgodkendelse efter § 16, stk. 1, ikke længere er til stede.«

13. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter »arbejdsmarkedsuddannelser«: »og forsøg«.

14. Efter § 27 indsættes i kapitel 7:

»§ 27 a. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelser fra loven, hvis det sker for at fremme uddannelsesforsøg.«

§ 2

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1525 af 27. december 2009, § 13 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, § 3 i lov nr. 1570 af 21. december 2010 og § 5 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Bestemmelsen finder ikke anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, der udbydes i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. § 6, stk. 2, nr. 1.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejdsmarkedsuddannelser, der påbegyndes den 1. juli 2013 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini