Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om tinglysning i den manuelle tingbog

 

§ 1

I cirkulære nr. 191 af 15. december 1995 om tinglysning i den manuelle tingbog foretages følgende ændring:

§ 23, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Angår en panteret kontantlån, rentetilpasningslån med eller uden valutaændringsklausul, indeksregulerede lån eller lignende, anføres dette. «

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 1999.

Justitsministeriet, den 11. juni 1999

Frank Jensen

/Lars Hjortnæs