Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

(Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 1287 af 19. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) ved flytning til udlandet for at tage varig bopæl og efter at have haft ophold i udlandet i 6 måneder,«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Beløb, der ikke har kunnet udbetales ved lønmodtagerens død, jf. stk. 2, tilfalder fonden, 5 år efter at lønmodtageren er død.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Lønmodtagernes Dyrtidsfond ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 7 medlemmer. Af de 7 medlemmer udpeges 4 således:

1) 2 medlemmer efter indstilling af Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem efter indstilling af FTF.

3) 1 medlem efter indstilling af Akademikernes Centralorganisation.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen, og genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger 1 formand blandt de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af organisationerne, jf. stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger 1 næstformand blandt de 3 bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget direkte af beskæftigelsesministeren.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter vedtægter for fonden, herunder nærmere regler om udbetalingen af beløb efter loven og om information til lønmodtagerne om beløb, forrentning, omkostninger, skat m.v.«

4. § 5 affattes således:

»§ 5. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan indgå aftaler om administration, it-leverancer og formueforvaltningsopgaver med eksterne leverandører efter regler udstedt i medfør af § 4 d.«

5. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indsigelse mod størrelsen af det udbetalte beløb eller mod manglende modtagelse af det udbetalte beløb kan ikke fremsættes senere end 3 år efter udbetalingen, forudsat at lønmodtageren var informeret om, at udbetaling fandt sted.«

6. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Indsigelse mod, at beløb er tilfaldet fonden som følge af manglende mulighed for udbetaling, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 1 og 2, kan ikke fremsættes senere end 3 år efter det tidspunkt, hvor beløbet er tilfaldet fonden. Såfremt indsigelse fremsættes inden den nævnte frist, kan beløb, der er tilfaldet fonden, udbetales til den eller de personer, der har mistet retten til et beløb, forudsat at den eller de berettigede kan fremlægge den af Lønmodtagernes Dyrtidsfond krævede skriftlige dokumentation for retten til beløbet.«

7. I § 14, stk. 1, ændres »Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som medlem af bestyrelsen eller revisor for fonden« til: »Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som medlem af bestyrelsen, som direktør eller som revisor for fonden«.

8. I § 14, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »der kan medføre tab for fonden«: »eller lønmodtagerne«.

9. I § 14, stk. 2, indsættes efter »nævnte personer«: »og ansatte i fonden«, og »§ 152 og § 264 b« ændres til: »§ 152, jf. § 152 e,«.

§ 2

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra c, ændres »opsigelsesperiode.« til: »opsigelsesperiode, og«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes som litra d:

»d) personer, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse med honorering i form af løn i henhold til § 103, stk. 1, i lov om social service.«

3. I § 14 b indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. En efterlevende samlever, som opfylder betingelserne i stk. 2 bortset fra betingelsen om notering i stk. 2, 2. pkt., kan anmode om at få udbetalt engangsbeløbet i stk. 1, hvis betingelserne for at kunne blive noteret som samlevende efter stk. 2 var opfyldt på tidspunktet for dødsfaldet.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

4. I § 17 r, stk. 2, ændres »§ 14 b, stk. 3,« til: »§ 14 b, stk. 4,«.

5. I § 21, stk. 2, nr. 1, ændres »8« til: »10«.

6. § 21, stk. 2, nr. 2, udgår.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 2-5.

7. I § 23, stk. 1, nr. 1, ændres »3« til: »4«.

8. § 23, stk. 1, nr. 3, udgår.

Nr. 4-7 bliver herefter nr. 3-6.

§ 3

I lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, som ændret ved lov nr. 343 af 17. april 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 2, ændres »Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger« til: »Dansk Arbejdsgiverforening«.

§ 4

I lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, ændres »16 medlemmer« til: »15 medlemmer«, og »og 1 repræsentant for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere« udgår.

§ 5

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1596 af 22. december 2010 og senest ved § 2 i lov nr. 1380 af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 2, nr. 1, ændres »8« til: »9«.

2. § 34, stk. 2, nr. 3, udgår.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

3. I § 38, stk. 2, nr. 1, ændres »5« til: »6«, og »10« ændres til: »12«.

4. § 38, stk. 2, nr. 3, udgår.

Nr. 4-9 bliver herefter nr. 3-8.

§ 6

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 61, stk. 3, nr. 1, ændres »4« til: »5«.

2. § 61, stk. 3, nr. 2, udgår.

Nr. 3-9 bliver herefter nr. 2-8.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, nr. 3, finder anvendelse på anmodninger om udbetalinger af engangsbeløb i forbindelse med dødsfald indtruffet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen