Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Ligningsrådet anså ikke et selskab, hvis aktivitet var rejefiskerivirksomhed i canadisk farvand, for fuldt skattepligtigt til Danmark i medfør af SEL § 1, stk. 7. Selskabet var indregistreret og fuldt skattepligtigt til Canada. De daglige ledere og ultimative ejere af selskabet havde bopæl i Danmark.

Den daglige ledelse fandt efter det oplyste i det væsentlige sted i Canada

Den fulde tekst

Fuld skattepligt. Ledelsens sæde.

 

  • Fuld skattepligt
  • Ledelsens sæde.

Reference: SEL § 1, stk. 7.

LV 1995 S.A.1.

 

Der blev stillet følgende spørgsmål:

1. Er selskabet skattepligtigt til Danmark i medfør af Selskabsskattelovens § 1, stk. 7?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, anses selskabet da tillige for hjemmehørende i Danmark i henhold til den dansk-canadiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel II, stk. 1 (f)?

3. Hvis spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende, anses selskabet da at drive virksomhed fra fast driftssted i Canada, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel II, stk. 1 (i)?

4. Hvis spørgsmålene 1-3 alle besvares bekræftende, kan den del af selskabets indkomst, som henføres til fiskeri i canadisk farvand, da allokeres til det faste driftssted i Canada, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel III, stk. 1?

Ligningsrådet svarede:

ad 1) Nej, jf. sagsfremstilling og begrundelse

ad 2-4) Bortfalder.

Baggrunden for forespørgslen var vedtagelsen af lov nr. 312 af 17. maj 1995, hvor der er indført fuld skattepligt til Danmark for selskaber, uanset registreringssted, hvis ledelsen har sæde her i landet.

Der var bl.a. givet følgende oplysninger:

Samtlige aktier i A Ltd., som er et canadisk indregistreret selskab, ejes af et andet canadisk selskab, B Ltd.

Samtlige aktier i B Ltd. ejes af C A/S, og aktierne i C A/S ejes af to danske aktionærer, der har bopæl i Danmark og er fuldt skattepligtige hertil.

De tre selskaber har for 1993 og 1994 været sambeskattet i medfør af Selskabsskattelovens § 31.

A Ltd.'s aktivitet består i rejefiskerivirksomhed. Fiskeriet foregår næsten udelukkende i canadisk farvand. Kun hvor licenser ikke er tilstede, sker fiskeri i internationalt farvand, hvor fiskeri er frit, men hvor produkterne er af en tilsvarende lavere kvalitet, således at salgsværdien kun er ca. halvdelen af værdien af de produkter, der fiskes i canadisk farvand.

Selskabet betjener sig af 2 rejelicenser, som ejes af 2 forskellige canadiske foretagender. Selskabet har aftale om udnyttelse af licenserne i 15 år. A Ltd. ejer 1/3 af det ene foretagende.

Selskabets bestyrelse består af en canadisk advokat, medens de danske ultimative ejere er "Vice Presidents". Samtlige bestyrelsesmøder afholdes i Canada.

Selskabets daglige ledelse finder sted om bord på skibet, medens de administrative funktioner finder sted på selskabets kontor i Canada, idet visse funktioner dog varetages af to andre canadiske selskaber og C A/S, hvilket fremgik af vedlagte funktionsbeskrivelser.

Selskabets salgsfunktion blev indtil 1. juli 1995 varetaget af et dansk selskab D A/S. Med virkning fra 1. juli 1995 blev denne funktion overtaget af E A/S, et selskab, som ejes af C A/S, idet E A/S overtog D A/S's virksomhed.

Det er tanken, at et andet canadisk foretagende, F-gruppen, med hvilket A-B-C-gruppen sammen driver en fiskerivirksomhed, tillige skal have aktier i selskabet, ligesom dette foretagende skal være leverandør til salgsselskabet.

Salgsselskabet opererer fra Danmark, og de danske ultimative aktionærer deltager ikke i den daglige drift.

Til de vedlagte funktionsbeskrivelser bemærker revisor, at det danske personale formelt er ansat i to canadiske selskaber, ejet af personalet, og herfra udlejet til A Ltd.

De to personaleejede selskaber er 'non-profit' selskaber, idet de alene oppebærer den gage, medarbejderne ville have oppebåret direkte, og hele provenuet udbetales som løn.

Det canadiske personale administreres af 2 canadiske selskaber. A-B-C-gruppen har ingen interesser i disse selskaber.

Om den skattemæssige vurdering havde revisor anført:

Ifølge den nye bestemmelse i Selskabsskattelovens § 1, stk. 7, anses selskaber, som er indregistreret i udlandet, for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet.

Afgørelsen af, om et selskabs ledelse har sæde her i landet, beror i henhold til bemærkningerne til lovforslaget på en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutningstagningen i selskabet. Ved denne vurdering lægges først og fremmest vægt på beslutninger forbundet med den daglige ledelse af selskabet.

Efter den nye bestemmelse i Selskabsskatteloven lægges der altså vægt på den daglige ledelse -ledelse på direktionsplan - i modsætning til hvad der er gældende i Canada, hvor vægten i højere grad lægges på "Central Management and Control", altså ledelse på bestyrelsesplan, jf. f.eks. den canadiske nationalrapport til IFA-kongressen 1987 Cahier de Droit Fiscal International, side 264-265.

Som tidligere nævnt afholdes bestyrelsesmøder i Canada. Selv om selskabets ultimative aktionærer bor i Danmark, og Ligningsrådet måtte antage, at visse ledelsesbeslutninger bliver truffet i Danmark, fører canadisk Management and Control test til, at selskabet er hjemmehørende i Canada, idet bestyrelsesmøder altid holdes der.

Det skal endvidere tilføjes, at idet de to aktionærer på skift fungerer som skippere på skibet, er de sammen i Danmark kun 1/3 af året. De har altså ikke mulighed for sammen at fungere hverken som daglig ledelse eller bestyrelse fra Danmark.

Hertil kommer, at det forhold, at selskabet er indregistreret i Canada efter canadisk ret fører til, at selskabet er hjemmehørende og fuldt skattepligtigt til Canada.

Revisor konkluderer, at det følger af ovenstående, at såvel den daglige som den overordnede ledelse af selskabet finder sted fra Canada, og at selskabet herefter ikke er omfattet af Selskabsskattelovens § 1, stk. 7.

Revisor anfører videre, at i henhold til den dansk/canadiske dobbeltbeskatningsoverenskomst artikel II, stk. 1 (f), anses et selskab for at have hjemsted i Danmark, såfremt dets forretninger er ledet og kontrolleret i Danmark, og som havende hjemsted i Canada, såfremt dets forretninger er ledet og kontrolleret i Canada. Det fremgår ikke, om der med udtrykket "ledet og kontrolleret fra" menes daglig ledelse eller overordnet ledelse. Efter revisors opfattelse bør selskabet i begge tilfælde anses for hjemmehørende i Canada, jf. ovenfor anførte begrundelse.

Hvis selskabet må anses som omfattet af Selskabsskattelovens § 1, stk. 7, må selskabet anses som hjemmehørende i Canada i dobbeltbeskatningsoverenskomstens forstand, og Danmark kan herefter kun udøve den beskatning, hvortil Danmark måtte have beskatningsretten som kildeland i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Resultatet heraf er, at anses selskabet for fuldt skattepligtigt til Danmark og hjemmehørende i

Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal Danmark give credit for skatten af den del af indkomsten, som kan henføres til det canadiske faste driftssted.

Regionen har i en udtalelse lagt vægt på, at beslutninger vedr.

  • nødvendige antal besætningsmedlemmer og udskiftning af disse
  • fangstområde
  • produktionssammensætning
  • bestilling af diverse materiale

foregår på skibet, der er indregistreret i Canada, og næsten udelukkende befinder sig i canadisk farvand, samt at bogføring, skattebetaling for mandskab m.v. foregår fra kontoret i Canada.

Kontoret i Danmark varetager kontakt til forsikringsselskab og skibets långiver (som begge er danske), samt foretager danske indkøb m.v.

Ud fra en konkret vurdering af de foreliggende oplysninger finder Regionen, at den daglige ledelse hovedsagelig foregår fra Canada, uanset at de daglige ledere har bopæl i Danmark og er fuldt skattepligtige til Danmark.

Ligningsrådet finder ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold i forbindelse med beslutnings agningen i A Ltd. ikke, at selskabet er skattepligtig til Danmark i medfør af Selskabsskattelovens § 1, stk. 7. Der er herved lagt vægt på, at den daglige ledelse ifølge det oplyste, herunder funktionsbeskrivelse af aktiviteter i Danmark/Canada og ombord på skibet, i det væsentlige finder sted i Canada.