Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove

(Konsekvensændringer som følge af lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring af realkreditloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 874 af 3. december 1999 og senest ved § 2 i lov nr. 453 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 b indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. En bunden fondsreserve som nævnt i § 76 a i realkreditloven, der tilføres det modtagende aktieselskab, medregnes ikke ved opgørelsen af aktieselskabets skattepligtige indkomst.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 14 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.

§ 2

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvor realkreditobligationer eller andre værdipapirer udstedes i forbindelse med instituttets indgåelse af kursaftaler, såfremt der ved kursaftalens udløb ydes eller refinansieres lån, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6, på grundlag af de udstedte værdipapirer.«

§ 3

I lov nr. 911 af 16. december 1998 om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og skattestyrelsesloven. (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.) foretages følgende ændring:

1. I det ved § 1, nr. 3, indsatte stk. 6 i § 25 udgår i 1. pkt. », Dansk Landbrugs Realkreditfond«.

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Lovens § 1 har virkning for omdannelser, hvor omdannelsesdatoen er den 1. januar 2000 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. november 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad