Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om værdiansættelse af forskellige skønsposter for
erhvervsdrivende for indkomståret 2001
1)

 

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr.149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Ligningsrådet har i medfør af skattestyrelseslovens § 13 fastsat følgende vejledende mindstesatser vedrørende 2001:

1. Handlendes forbrug af egne varer

Handlende, der udtager varer fra lageret til eget forbrug, skal i princippet løbende bogføre det private forbrug. Foreligger der ikke en registrering af eget forbrug, må værdien heraf ansættes skønsmæssigt.

Til brug ved udøvelsen af dette skøn har Ligningsrådet fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den pågældende handlende har i sin forretning:

Fødevarer

10.060,00 kr.

Drikkevarer

3.240,00 kr.

Tobak

1.920,00 kr.

Andet

3.080,00 kr.

De ovenfor nævnte tre hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet er sammensat af følgende varegrupper:

Fødevarer:

 

Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris o.l.

1.650,00 kr.

Kød og kødvarer

2.370,00 kr.

Fisk og fiskevarer

530,00 kr.

Mælk, fløde, ost, æg, smør, margarine, olier mv.

1.890,00 kr.

Frugt, grøntsager og kartofler

1.780,00 kr.

Kaffe, te, kakao og sukker

1.460,00 kr.

Andre fødevarer

380,00 kr.

     

Drikkevarer:

 

Sodavand o.l.

880,00 kr.

Spiritus og likør

310,00 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.l.

1.110,00 kr.

Øl

730,00 kr.

Andre drikkevarer

210,00 kr.

     

Andet:

 

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

460,00 kr.

Planter, blomster, gødning o.l.

790,00 kr.

Aviser og tidsskrifter

610,00 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

1.220,00 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

Beklædning

3.280,00 kr.

Fodtøj

760,00 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

1) Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.

2) Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.

3) Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.

4) Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne der er fyldt 18 år.

5) Ved tobak medregnes kun voksne der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af cirkulæret, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører m.v. skal cirkulærets satser lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

2. Privat andel af telefonudgifter

2.1. Telefon uden for arbejdsstedet

En telefon anses skattemæssigt for at være placeret uden for arbejdsstedet, hvis

1) telefonen er placeret i hjemmet eller fritidshus og lign.

2) telefonen er placeret i virksomheden, når denne drives fra hjemmet, og der kun er én telefon

3) telefonen er en mobiltelefon, der anvendes delvis privat

Abonnementsudgift

Erhvervsdrivende kan ikke fradrage abonnementsudgifter til telefon uanset den erhvervsmæssige anvendelse, hvis telefonen anses for at være placeret uden for arbejdsstedet.

Hvis en mobiltelefon tages med hjem, er der formodning for, at den også benyttes privat, og abonnementsudgiften kan ikke fradrages. På tilsvarende måde må en mobiltelefon, som installeres i en firmabil, der er til rådighed for privat kørsel, formodes at blive benyttet privat.

Samtaleudgift

Anvendelse af Ligningsrådets vejledende mindstesats for private samtaleudgifter forudsætter, at den erhvervsdrivende ikke efter de almindelige regler kan fremlægge behørig dokumentation eller sandsynliggøre størrelsen af den erhvervsmæssige samtaleudgift.

For erhvervsdrivende, som anvender én eller flere telefoner uden for arbejdsstedet til erhvervsmæssige samtaler, fastsættes mindsteværdien af privatsamtalerne vedrørende telefon nr. 1 til kr. 1.910 ekskl. moms.

Værdien af privatsamtalerne vedrørende hver af de øvrige telefoner fastsættes efter et konkret skøn.

Hvis den faktiske samtaleudgift ikke overstiger kr. 1.910 ekskl. moms anses hele udgiften for at være privat.

2.2. Telefon på arbejdsstedet

Erhvervsdrivende kan fradrage abonnementsudgifter til telefon, selv om telefonen også anvendes privat, hvis telefonen er placeret på arbejdsstedet.

For erhvervsdrivende, som benytter en telefon på arbejdsstedet til private samtaler, fastsættes mindsteværdien af de private samtaler til kr. 1.910 ekskl. moms. Såfremt den faktiske samtaleudgift ikke overstiger kr. 1.910 ekskl. moms pr. år, anses hele udgiften for privat.

3. Privat andel af elektricitet og varme

Privat andel af elektricitet og varme fastsættes på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug

Til opvarmning

80 kwh. pr. m²

Til varmt vand for 1-4 personer

3.000 - 3.600 kwh

Til lys og husholdning

 

for lejligheder

2.000 kwh.

for parcelhuse

4.000 kwh.

Olieforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes olieforbruget til 2.500 l.

Gasforbrug.

For et 1-familiehus på 120-130 m² fastsættes gasforbruget til 2.200 m³.

4. Privat hestehold

Udgifterne til hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt, ansættes til kr. 2.260,00 eksklusive merværdiafgift, pr. hest.

Told- og Skattestyrelsen, den 13. december 2000

Frantz Howitz

/Kim Lohse

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens egen interne nummerrække har cirkulæret nr. 2000-36.