Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Ændring af afskrivningsregler og -satser samt justering af satser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 4. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, 1. pkt., ændres »30 pct.« til: »25 pct.«

2. I § 5, stk. 4, 2. pkt., ændres »60 pct.« til: »50 pct.«

3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 A. Har en skattepligtig solgt et driftsmiddel eller et skib omfattet af dette kapitel til et beløb, der er mindre end anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, kan tabet fradrages i det indkomstår, hvori driftsmidlet eller skibet er solgt. Opgørelsen af foretagne afskrivninger sker med den procentsats, som den skattepligtige har anvendt efter § 5, stk. 3. Skrotning og lignende sidestilles med salg. Vælger den skattepligtige at fradrage tabet, kan der ikke afskrives på det pågældende aktiv i salgsåret. Saldoværdien efter § 5 ved indkomstårets begyndelse skal i dette tilfælde formindskes med den uafskrevne del af anskaffelsessummen for aktivet. Den skattepligtige kan kun opnå fradrag for tab, i det omfang formindskelsen med den uafskrevne del af anskaffelsessummen efter 5. pkt. ikke fører til en negativ saldo efter § 5.«

4. I § 11, stk. 2, ændres to steder »30 pct.« til: »25 pct.«

5. I § 28 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Forskudsafskrivning på driftsmidler kan alene foretages, når den skattepligtige senest den 3. oktober 2000 har indgået bindende aftale om levering af driftsmidler, eller når den skattepligtige senest den 3. oktober 2000 har planlagt fremstilling af et sådant aktiv i egen virksomhed.«

6. I § 46 indsættes efter »§ 11, stk. 3«: »og 5«.

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 19. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 5, og § 22, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 21, stk. 5« til: »§ 21, stk. 6«.

2. I § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 32, stk. 2, 1. pkt., ændres »75 pct.« til: »86 pct.«

3. I § 16, stk. 4, og § 32, stk. 4, ændres »50 pct.« til: »56 pct.« og »75 pct.« til: »86 pct.«

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 1, ændres to steder »25 pct.« til: »28 pct.«

2. I § 65 A, stk. 1, ændres »25 pct.« til: »28 pct.«

§ 4

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 8 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Skat af aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 26.400 kr., beregnes som en endelig skat på 28 pct.«

2. I § 8 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »40 pct.« til: »43 pct.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. § 1, nr. 1-4, § 3, nr. 2, og § 4, jf. dog denne paragrafs stk. 4, 4. pkt., har virkning fra indkomståret 2001.

    Stk. 3. § 2, nr. 2 og 3, har virkning ved beskatning af boer og mellemperioder vedrørende personer, der afgår ved døden den 1. januar 2001 eller senere, og ved skifte af uskiftede boer, når anmodning om skifte indgives den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 4. § 3, nr. 1, har virkning fra den 1. januar 2001. Har en skattepligtig med bagudforskudt indkomstår 2001 erhvervet udbytte i perioden mellem indkomstårets begyndelse og 1. januar 2001, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, 25 pct. af denne del af aktieindkomsten. De i 2. pkt. nævnte udbytter anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for indkomståret 2001, hvoraf der beregnes endelig skat. Har en skattepligtig med fremadforskudt indkomstår 2000 erhvervet udbytte i perioden mellem den 1. januar 2001 og indkomstårets slutning, udgør endelig skat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1, 28 pct. af denne del af aktieindkomsten. De i 4. pkt. nævnte udbytter anses i størst muligt omfang for at udgøre den del af aktieindkomsten for indkomståret 2000, hvoraf der beregnes endelig skat.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad