Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven

(Kunstnerisk udsmykning i forbindelse med opførelse, ombygning og tilbygning til erhvervsmæssigt benyttede ejendomme)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 4. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, indsættes efter »kan ikke afskrives«: », jf. dog § 44 A«.

2. Efter § 44 indsættes som ny paragraf:

»§ 44 A. Ved opførelse, ombygning og tilbygning af bygninger, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, bortset fra bygninger, der anvendes til beboelse, kan udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning af disse fra og med anskaffelsesåret afskrives med indtil 5 pct. årligt af anskaffelsessummen. Afskrivningsgrundlaget kan højst udgøre 1 pct. af anskaffelsessummen ved opførelse, ombygning eller tilbygning af bygningen. Det er en betingelse, at den samlede anskaffelsessum ved opførelse, ombygning eller tilbygning af bygningen overstiger 1 mio. kr. Der ses ved opgørelsen af anskaffelsessummen ved opførelse, ombygning eller tilbygning af bygningen bort fra eventuelle udgifter til installationer efter § 15. Udgiften til den kunstneriske udsmykning skal senest afholdes inden udgangen af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori opførelsen, ombygningen eller tilbygningen er færdiggjort.

    Stk. 2. Udgifter til kunstnerisk udsmykning, der kan afskrives efter andre bestemmelser i denne lov, kan ikke afskrives efter stk. 1.

    Stk. 3. Afskrivning efter stk. 1 kan alene ske efter forudgående tilladelse fra Det Kongelige Akademi for de skønne kunster, Akademiraadet.

    Stk. 4. Udgifterne til kunstnerisk udsmykning afskrives særskilt for den enkelte kunstneriske udsmykning.

    Stk. 5. Den kunstneriske udsmykning skal placeres i eller ved den bygning, den kunstneriske udsmykning er en del af eller knytter sig til, jf. stk. 1. Såfremt den kunstneriske udsmykning fjernes fra den bygning, den er en del af eller knytter sig til, sidestilles dette med salg efter stk. 9.

    Stk. 6. Afskrivninger kan ikke foretages i det indkomstår, hvor den kunstneriske udsmykning sælges, nedrives eller bortskaffes på anden vis. Ophører bygningen, den kunstneriske udsmykning er en del af eller knytter sig til, med udelukkende at være anvendt erhvervsmæssigt, bortfalder afskrivningsretten fra og med det indkomstår, hvor den rent erhvervsmæssige benyttelse ophører.

    Stk. 7. Hvis der sker en skade på den kunstneriske udsmykning, der ikke kan udbedres ved normal vedligeholdelse, reguleres afskrivningen af den kunstneriske udsmykning efter reglerne i § 23.

    Stk. 8. Såfremt den skattepligtige ved en skade på den kunstneriske udsmykning har modtaget en erstatnings- eller forsikringssum og foretager genopførelse af den kunstneriske udsmykning anvendes reglerne i § 24, stk. 1-5.

    Stk. 9. Fortjeneste eller tab ved salg af den kunstneriske udsmykning medregnes i den skattepligtige indkomst for salgsåret efter reglerne i § 21, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3 og 5. Nedrivning af bygningen, hvor den kunstneriske udsmykning indgår, og ophør med udelukkende erhvervsmæssig anvendelse af bygningen samt andre former for ophør af den kunstneriske udsmykning sidestilles med salg efter 1. pkt.

    Stk. 10. Ved køb af en kunstnerisk udsmykning, der kan afskrives efter stk. 1, kan køber afskrive på anskaffelsessummen for den kunstneriske udsmykning efter denne bestemmelse, såfremt den kunstneriske udsmykning købes sammen med den bygning, den kunstneriske udsmykning er en del af eller knytter sig til.«

3. I § 45, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »installationer,«: »kunstnerisk udsmykning,«.

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 11. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. I § 4, stk. 1, indsættes efter »§ 5 eller § 5 A«: », jf. dog stk. 10«.

3. I § 4 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Udgifter til kunstnerisk udsmykning, der er en del af bygningen, og som er omfattet af afskrivningslovens § 44 A, samt foretagne afskrivninger på sådanne udgifter eller tab ved salg af den kunstneriske udsmykning indgår ikke ved opgørelsen af anskaffelsessummen for den pågældende bygning efter reglerne i denne lov. Tilsvarende medregnes værdien af sådanne udsmykninger ikke ved opgørelsen af afståelsessummen for bygningen ved anvendelse af reglerne i denne lov.«

4. I § 6, stk. 3, 2. pkt., udgår »eller tab«.

§ 3

    Stk.1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 og § 2, nr. 2 og 3, har virkning for udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning af en bygning den 1. januar 2001 eller senere, hvor opførelsen, ombygningen og tilbygningen af bygningen, den kunstneriske udsmykning er en del af eller knytter sig til, påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad