Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Succession i konto for opsparet overskud og justering af reglerne om beskatning af løbende ydelser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 4. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 7, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»I det indkomstår, hvor fortjenesten medregnes til den skattepligtige indkomst, fragår henstandsbeløbet i den slutskat, der indgår ved opgørelsen af restskat og overskydende skat efter kildeskattelovens §§ 60-62, jf. § 62 A, eller selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4 og 5.«

2. I § 40, stk. 7, indsættes i 10. pkt., der bliver 11. pkt., efter »betaling«: »efter påkrav«.

3. I § 40, stk. 7, indsættes i 11. pkt., der bliver 12. pkt., efter »indkomstår«: », med sidste rettidige betalingsdag den 10. i den efterfølgende måned«.

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 36 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 7, ændres »stk. 3-6 og 10« til: »stk. 3, 4, 7, 8 og 12«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 C, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-10« til: »stk. 2-12«.

2. I § 33 C, stk. 1, 3. og 6. pkt., ændres »Stk. 2-10« til: »Stk. 2-12«.

3. I § 33 C indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den, til hvem virksomheden overdrages, overtage indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, såfremt overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb. Den, til hvem en del af virksomheden eller en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, overdrages, kan overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen i den nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses bort fra finansielle aktiver. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af kontiene. Overtagelse efter 1. og 2. pkt. forudsætter, at modtageren opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I.

    Stk. 6. Anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen kapitalafkastordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit II, kan den, til hvem virksomheden overdrages, overtage indestående på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, såfremt overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb. Den, til hvem en del af virksomheden eller en af flere virksomheder overdrages, kan overtage en forholdsmæssig del af indestående på konjunkturudligningskontoen. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen opgøres som værdien af aktiver, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen. Virksomhedsskattelovens § 22 a, stk. 6 og 7, finder dog tilsvarende anvendelse. Overtagelse efter 1. og 2. pkt. forudsætter, at modtageren opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit II.«

Stk. 5-10 bliver herefter stk. 7-12.

4. I § 33 C, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2« til: »stk. 2, 5 og 6«.

5. I § 33 C, stk. 8, der bliver stk. 10, ændres »stk. 2« til: »stk. 2, 5 og 6«.

6. I § 33 C, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7 eller 8« til: »stk. 9 eller 10«.

7. I § 33 C, stk. 9, der bliver stk. 11, ændres »stk. 2« til: »stk. 2, 5 og 6«.

8. I § 33 D indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. I det omfang konto for opsparet overskud overtages efter § 33 C, stk. 5, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat en passivpost. Der beregnes dog ikke passivpost for overskud opsparet i indkomstårene 1987-90. Passivposten udgør 9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1991, 12 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1992-98, 13,5 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1999-2000 og 15 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2001 og senere indkomstår.

    Stk. 5. I det omfang konjunkturudligningskonto overtages efter § 33 C, stk. 6, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct. for indkomstårene 1993-98, 13,5 pct. for indkomstårene 1999-2000 og 15 pct. for indkomståret 2001 og senere indkomstår.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 33 D, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-5«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 B, stk. 4, 5. pkt., ændres »afståelsen« til: »den efter stk. 1 foretagne overdragelse«.

2. I § 12 B, stk. 5, 5. pkt., indsættes efter »aktivet«: », eller til et beløb, der er fastsat som vederlag for et aktiv, der er overdraget med skattemæssig succession efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11 eller kildeskattelovens § 33 C«.

3. I § 12 B, stk. 9, 1. pkt., indsættes efter »saldo«: », og stk. 5 finder tilsvarende anvendelse«.

4. § 12 B, stk. 9, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Den, der påtager sig forpligtelsen, skal føre saldo efter reglen i stk. 3, idet det vederlag, yderen betaler, dog anvendes som indgangsværdi. Stk. 5, 1.-4. pkt, og stk. 7 finder tilsvarende anvendelse, dog således, at henvisningen til stk. 5 i stk. 7 i disse tilfælde alene gælder stk. 5, 1.-4. pkt.«

§ 5

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 17, indsættes efter »stk. 4-7«: »eller stk. 9«.

§ 6

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 4. oktober 1999, som ændret ved § 18 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »§ 22 b, stk. 7« til: »§ 22 b, stk. 8«.

2. I § 10, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »kontant«: », jf. dog stk. 4«.

3. I § 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Overtages virksomhedens konto for opsparet overskud efter reglen i kildeskattelovens § 33 C, stk. 5, eller dødsboskattelovens § 39, stk. 2, skal en resterende virksomhedsskat fradrages i en ægtefælles slutskat m.v., hvis den skattepligtige er gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. Virksomhedsskat, som herefter resterer, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat m.v. i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. § 13, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Den hertil svarende virksomhedsskat fradrages i den skattepligtiges slutskat m.v., udbetales kontant efter reglen i § 10, stk. 3, eller overføres eller fremføres efter reglen i § 10, stk. 4.«

5. I § 22 b, stk. 1, 6. pkt., ændres »stk. 4, 6 og 7« til: »stk. 4, 7 og 8«.

6. I § 22 b, stk. 5, sidste pkt., indsættes efter »kontant«: », jf. dog stk. 6«.

7. I § 22 b indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Overtages virksomhedens konto for konjunkturudligning efter reglen i kildeskattelovens § 33 C, stk. 6, eller dødsboskattelovens § 39, stk. 3, skal en resterende virksomhedsskat fradrages i en ægtefælles slutskat m.v., hvis den skattepligtige er gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår. Virksomhedsskat, som herefter resterer, fremføres til fradrag i den beregnede slutskat m.v. i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår.«

Stk. 6-10 bliver herefter stk. 7-11.

8. I § 22 b, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., indsættes efter »beløb«: », jf. dog kildeskattelovens § 33 C, stk. 6«.

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001, jf. dog stk. 3 og 4.

    Stk. 3. § 3, nr. 3, har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 4. §§ 1, 4 og 5 har virkning for løbende ydelser, som er omfattet af ligningslovens § 12 B, og som ophører eller overdrages den 1. januar 2001 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad