Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Nedsættelse af skattesatsen for selskaber samt virksomhedsskatteprocenten)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 452 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 1, ændres »32 pct.« til: »30 pct.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 4. oktober 1999, som ændret ved § 18 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »32 pct.« til: »30 pct.«

§ 3

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 19. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 ændres »34 pct.« til: »30 pct.«

2. I § 33 ændres »34 pct.« til: »30 pct.«

§ 4

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 37 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 13 a, stk. 4, 3. pkt., affattes således:

»Passivposten udgør 9 pct. for overskud opsparet i indkomståret 1991, 12 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1992-98, 13,5 pct. for overskud opsparet i indkomstårene 1999-2000 og 15 pct. for overskud opsparet i indkomståret 2001 og senere indkomstår.«

2. § 13 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. I det omfang konjunkturudligningskonto overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct. for indkomstårene 1993-98, en passivpost på 13,5 pct. for indkomstårene 1999-2000 og en passivpost på 15 pct. for indkomstårene 2001 og senere indkomstår.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad