Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven og ligningsloven

(CFC-beskatning ved gunstige skatteudskydelsesordninger samt fradragsbeskæring ved koncerninterne præmiebetalinger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som senest ændret ved lov nr. 452 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 11 indsættes:

»§ 11 A. Forsikringspræmier fra et selskab eller en forening m.v., som ikke er et forsikringsselskab, til et koncernforbundet selskab m.v., jf. ligningslovens § 2, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst, medmindre forsikringsselskabet i ikke uvæsentligt omfang tegner tilsvarende forsikringer for uafhængige parter. Forsikringspræmier betalt til et uafhængigt forsikringsselskab anses for omfattet af 1. pkt., i det omfang risikoen genforsikres hos et selskab m.v., der er koncernforbundet, jf. ligningslovens § 2, med det selskab m.v., der betaler præmierne. Uanset 1. og 2. pkt. kan præmierne trækkes fra, i det omfang det godtgøres, at risikoen genforsikres hos et uafhængigt selskab eller forening m.v.

    Stk. 2. Forsikringspræmierne til forsikringsselskabet medregnes ikke i dets skattepligtige indkomst, i det omfang koncernselskabet ikke har haft fradragsret for præmieindbetalingerne efter stk. 1. Der kan ikke foretages fradrag for hensættelser eller genforsikringer hos koncernforbundne selskaber vedrørende forsikringer, i det omfang præmieindbetalingerne er omfattet af 1. pkt. Der kan ikke foretages fradrag for forsikringsudbetalinger, som tilfalder et koncernforbundet selskab, og udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, i det omfang der ikke har været fradragsret for præmieindbetalingerne efter stk. 1.«

2. § 32, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Såfremt et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på et udenlandsk selskab eller en forening m.v. (datterselskabet), hvis virksomhed i væsentlig grad er af finansiel karakter, og hvis afkast beskattes væsentligt lavere end efter danske regler, eller hvis beskatning i væsentlig grad udskydes i forhold til danske regler, medregnes datterselskabets indkomst opgjort efter danske regler ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for koncernens moderselskab (tvungen sambeskatning).«

3. § 32, stk. 4, 2.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Der medregnes dog kun indkomst optjent af datterselskabet i den del af moderselskabets indkomstår, hvor moderselskabet har kontrol eller væsentlig indflydelse. Der medregnes desuden kun den del af datterselskabets indtægter og udgifter, der vedrører finansiel virksomhed eller forsikringsvirksomhed. Aktiver og passiver, som ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, og som er anskaffet, før moderselskabet fik kontrol eller væsentlig indflydelse, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på det tidspunkt, hvor moderselskabet fik kontrol eller væsentlig indflydelse. § 31, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for afskrivningsberettigede aktiver. Ved overdragelse af aktier i datterselskabet til et selskab eller en person uden for den ejerkreds, som kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på datterselskabet, jf. stk. 1, medregnes ved opgørelsen af moderselskabets indkomst den indkomst, som datterselskabet ville have oppebåret, hvis samtlige aktiver og passiver omfattet af kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven var afstået af datterselskabet til handelsværdien på samme tidspunkt, dog højst et beløb forholdsmæssigt svarende til den overdragne del af aktierne.«

4. § 32, stk. 7, 1. pkt., ophæves.

5. Efter § 32, stk. 8, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 9. I det omfang summen af udenlandske betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 4 og den faktisk betalte danske merskat som følge af denne bestemmelse overstiger summen af den danske skat af indkomst efter stk. 4 for de pågældende år, kan faktisk betalt dansk merskat som følge af denne bestemmelse modregnes i moderselskabets øvrige skatter. Beløb, der ikke kan rummes i moderselskabets øvrige skatter, udbetales kontant.«

Stk. 9-11 bliver herefter stk. 10-12.

6. I § 32, stk. 10, som bliver stk. 11, ændres »Stk. 9« til: »Stk. 10«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 16 H, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Såfremt en skattepligtig omfattet af kildeskattelovens § 1 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2, kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på et udenlandsk selskab eller en forening m.v. (selskabet), hvis virksomhed i væsentlig grad er af finansiel karakter, og hvis afkast beskattes væsentligt lavere end efter danske regler, eller hvis beskatning i væsentlig grad udskydes i forhold til danske regler, medregnes selskabets indkomst opgjort efter danske regler ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

2. Efter § 16 H, stk. 3, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 4. I det omfang summen af udenlandske betalte skatter af indkomst omfattet af stk. 2, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 4, og den faktisk betalte danske merskat som følge af denne bestemmelse overstiger summen af den danske skat af indkomst efter stk. 2, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 4, for de pågældende år, kan faktisk betalt dansk merskat udbetales kontant. I det omfang den skattepligtige har modtaget udbytter, som ikke er medregnet til den skattepligtige indkomst som følge af stk. 3, medregnes den kontante udbetaling til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor merskatten tilbagebetales.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2001 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad