Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love

(Beskatning ved aflønning i form af aktier, tegningsretter og aktiekøberetter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 1, nr. 1, indsættes som sidste pkt.:

»Selskabet kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage udgifter ved ydelsen af tegningsretter til aktier som driftsomkostning.«

2. I § 9 C, stk. 4, 4. pkt., indsættes efter »§ 10«: »med tillæg af vederlag omfattet af § 28 A omregnet efter § 28 B, stk. 3,«.

3. § 28, stk. 1, affattes således:

»For personer, der som vederlag modtager køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier af det selskab, hvor de er ansat, indtræder beskatningen af den modtagne køberet eller tegningsret først på det tidspunkt, hvor køberetten henholdsvis tegningsretten udnyttes eller afstås. Tilsvarende gælder beskatning af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der modtages som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt, samt for køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, modtager som vederlag. Anvendelse af reglerne i 1. og 2. pkt. er betinget af, at det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., enten selv har udstedt køberetten henholdsvis tegningsretten eller har erhvervet køberetten henholdsvis tegningsretten fra et selskab, der er koncernforbundet med selskabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og som har udstedt køberetten henholdsvis tegningsretten. Beskatningen sker på grundlag af køberettens eller tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet. Såfremt den modtagne køberet eller tegningsret udløber uudnyttet, bortfalder beskatningen efter § 16, jf. statsskattelovens § 4.«

4. I § 28, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »køberetter til aktier«: »eller tegningsretter til aktier«, og i § 28, stk. 2, 2. pkt., indsættes 2 steder efter »køberetten«: »henholdsvis tegningsretten«.

5. I § 28 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Er der ydet tegningsretter omfattet af stk. 1 eller 2, kan selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage udgifter ved ydelsen af tegningsretterne som driftsomkostning, jf. dog 3. pkt. Den del af den fradragsberettigede udgift, der svarer til tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet, kan dog først fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvor tegningsretten udnyttes. Fradragsretten efter 1. pkt., jf. 2. pkt., for den del af udgiften, der svarer til tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet, er betinget af, at tegningsretten udnyttes af den person, der har modtaget den pågældende tegningsret som vederlag.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

6. I § 28, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »køberetter«: »eller tegningsretter«, og efter »stk. 3, 1. pkt.« indsættes: »eller stk. 4, 1. pkt.«

7. I § 28 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som nye stykker:

»Stk. 6. Ophører den skattepligtiges skattepligt efter kildeskattelovens § 1, uden at der samtidig indtræder skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, eller kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra a, skal vederlag som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Bliver den skattepligtige efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland sidestilles dette ved anvendelse af reglerne i 1. pkt. med ophør af skattepligt. Beskatningen sker på grundlag af køberettens eller tegningsrettens værdi på tidspunktet for skattepligtens ophør.

Stk. 7. Ophører den skattepligtiges skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, eller kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra a, uden at den skattepligtige samtidig bliver skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal vederlag som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Beskatningen sker på grundlag af køberettens eller tegningsrettens værdi på tidspunktet for skattepligtens ophør.

Stk. 8. Reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 5 og 6, om henstand finder tilsvarende anvendelse ved betaling af skatter og arbejdsmarkedsbidrag pålignet efter stk. 6. Henstandsbeløbet med tillæg forfalder dog, når tegnings- eller køberetterne afstås, udnyttes eller den skattepligtige dør, og henstanden er betinget af, at der ved senere hel eller delvis udnyttelse eller afståelse af tegnings- eller køberetterne indgives selvangivelse af det modtagne vederlag. Ønskes der ikke omberegning efter stk. 9, er henstanden betinget af, at der indgives meddelelse om udnyttelsen eller afståelsen. Indgives selvangivelse eller meddelelse ikke rettidigt, finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Ved udnyttelse eller afståelse af tegnings- eller køberetter, efter at der er indtrådt skattepligt efter stk. 6 eller 7, kan den skattepligtige vælge for disse tegnings- eller køberetter at opgøre det skattepligtige vederlag på grundlag af tegnings- eller køberettens værdi på dette tidspunkt. Adgang til omberegning efter 1. pkt. er betinget af, at der ved fraflytningen m.v. er indgivet selvangivelse til skattemyndighederne, og at der ved den senere udnyttelse eller afståelse indgives selvangivelse herom til skattemyndighederne. Nedsættes skatten og arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt., finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 12, tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Er der ydet henstand efter stk. 8, og udløber tegnings- eller køberetterne uudnyttet, bortfalder henstandsbeløbet med tillæg for disse tegnings- og køberetter. Bortfald af henstandsbeløbet med tillæg efter 1. pkt. er betinget af, at der indgives meddelelse om udløbet til skattemyndighederne inden selvangivelsesfristens udløb. I modsat fald anses henstandsbeløbet med tillæg for forfaldent på tidspunktet for tegnings- eller køberettens udløb. Reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 7, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Er der ikke ydet henstand efter stk. 8, og udløber tegnings- eller køberetterne uudnyttet efter, at der er indtrådt skattepligt efter stk. 6 eller 7, bortfalder pligten til at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af disse tegnings- og køberetter. Bortfald af skatten og arbejdsmarkedsbidrag efter 4. pkt. er betinget af, at der ved fraflytningen m.v. er indgivet selvangivelse til skattemyndighederne, og at der ved det senere udløb indgives meddelelse herom til skattemyndighederne inden selvangivelsesfristens udløb. Bortfalder pligten til at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag efter 4. pkt., finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 12, tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. For tegningsretter og køberetter, hvor der er indtrådt skattepligt efter stk. 6 eller 7, men som på ny omfattes af skattepligt her i landet, bortfalder pligten til at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af tegningsretter og køberetter, der ikke er udnyttet eller afstået ved skattepligtens genindtræden. De pågældende tegnings- og køberetter behandles efter reglerne i stk. 1-5, idet beskatningen ved en senere udnyttelse eller afståelse sker på grundlag af tegnings- eller køberettens værdi på dette tidspunkt. Bortfalder pligten til at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag efter 1. pkt., finder reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 13 a, stk. 12, tilsvarende anvendelse.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 12.

8. I § 28, stk. 5, der bliver stk. 12, ændres »Stk. 1-4« til: »Stk. 1-11«.

9. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 A. En person, der som led i et ansættelsesforhold har modtaget vederlag i form af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier af enten det selskab, hvor personen er ansat, eller fra et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, kan indgå en skriftlig aftale med det selskab, hvor vedkommende er ansat, eller det selskab, hvor aktien, tegningsretten eller køberetten er modtaget fra, om, at selskabet betaler en afgift, jf. stk. 3, til dækning af den skat m.v., som medarbejderen ellers skulle have betalt af det modtagne vederlag. Ved det modtagne vederlag forstås summen af værdien af de aktier m.v., som medarbejderen modtager direkte, og den afgift, som selskabet betaler, jf. § 28 B, stk. 1.

Stk. 2. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i stk. 1, at de modtagne aktier, tegningsretter eller køberetter, er aktier i det selskab, hvor personen er medarbejder, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at tegne eller erhverve aktier i de nævnte selskaber. For tegningsretter og køberetter omfattet af § 28 er det yderligere en betingelse, at tegningsretten henholdsvis køberetten udnyttes til erhvervelse af aktier. Det er endvidere en betingelse, at den skriftlige aftale er indgået inden udløbet af det kvartal, hvori medarbejderen har erhvervet aktierne, tegningsretterne eller køberetterne. For tegningsretter og køberetter omfattet af § 28 er det en betingelse, at den skriftlige aftale er indgået inden udløbet af det kvartal, hvori medarbejderen har udnyttet tegningsretten henholdsvis køberetten.

Stk. 3. Når der er indgået en skriftlig aftale mellem selskab og medarbejder om betaling af en afgift af det modtagne vederlag, jf. stk. 1, kan det selskab, der har indgået aftalen med medarbejderen, indbetale afgiften på en af følgende måder:

1) Kontant.

2) Ved aflevering af aktier.

3) Ved deponering af aktier.

Stk. 4. Hvor selskabet vælger at indbetale afgiften ved aflevering eller deponering af aktier, skal der afleveres henholdsvis deponeres aktier med en kursværdi svarende til den opgjorte afgift. De aktier, der afleveres henholdsvis deponeres, skal være i samme selskab og skal have samme rettigheder som de aktier, medarbejderen modtager eller kan erhverve i henhold til de modtagne tegningsretter eller køberetter.

Stk. 5. Såfremt selskabet betaler afgift efter reglerne i stk. 3, bortfalder selskabets ret efter statsskattelovens § 6, litra a, til at fradrage den del af de udgifter, der er forbundet med ydelsen af de pågældende aktier eller køberetter, som svarer til aktiernes værdi ved medarbejderens erhvervelse henholdsvis køberetternes værdi ved medarbejderens erhvervelse eller udnyttelse. Endvidere bortfalder selskabets ret efter § 28, stk. 4, til at fradrage den del af de udgifter, der er forbundet med ydelsen af de pågældende tegningsretter, som svarer til tegningsretternes værdi ved medarbejderens udnyttelse.

Stk. 6. Frigøres de deponerede aktier ved kontant betaling af kursværdien, jf. § 6 A, stk. 4, i lov om VækstFonden, anses frigørelsen for en afståelse omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, idet selskabet dog ikke skal medregne fortjeneste og tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved opgørelse af fortjeneste eller tab efter aktieavancebeskatningslovens regler ved en senere afståelse af aktier i selskabet skal selskabet medregne kursværdien ved frigørelsen af de deponerede aktier i anskaffelsessummen.

§ 28 B. Afgiften efter § 28 A, stk. 3, udgør 40 pct. af værdien af det vederlag, jf. § 28 A, stk. 1, 2. pkt., som medarbejderen modtager.

Stk. 2. Ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag, hvoraf der betales afgift efter reglerne i § 28 A.

Stk. 3. Hvor det modtagne vederlag, jf. § 28 A, stk. 1, 2. pkt., efter andre bestemmelser skal indgå i medarbejderens indkomstgrundlag m.v., omregnes det til den værdi, vederlaget ville have haft, såfremt der ikke var indgået en aftale efter reglerne i § 28 A, ved at gange det modtagne vederlag med 100/70.

§ 28 C. Reglerne i kildeskattelovens afsnit V, VII, VIII og IX og i opkrævningsloven om betaling, rente, gebyrer, kontrol, inddrivelse, klage og straf m.v. vedrørende indeholdelse af A‑skat finder med de i stk. 2‑4 nævnte undtagelser tilsvarende anvendelse for afgiften efter § 28 B, stk. 1.

Stk. 2. Afgiftsperioden er kvartalet. Afgiften forfalder til betaling den 1. i den første måned efter udløbet af det kvartal, hvori opgørelsen af det samlede vederlag, jf. § 28 A, stk. 1, 2. pkt., skal foretages med seneste rettidige betalingsdag den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Er aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier modtaget fra et andet selskab end det selskab, hvor modtageren er ansat, hæfter alene sidstnævnte selskab for betaling af afgiften.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsatte nærmere regler om opkrævning m.v. af afgiften, herunder at angivelse af afgiften skal indgives af det selskab, hvor modtageren af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier er ansat.

Stk. 5. Afgift omfattet af § 28 A, stk. 3, nr. 2 eller 3, overføres via de statslige told- og skattemyndigheders foranstaltning til VækstFonden. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med erhvervsministeren nærmere regler om overførslen, herunder om tilbageførelse af overskydende beløb til statskassen, jf. lov om VækstFonden § 6 A, stk. 5.«

§ 2

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 11. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 A. VækstFonden modtager den del af afgiften som nævnt i ligningslovens § 28 A, stk. 3, som betales ved aflevering eller ved deponering af aktier.

Stk. 2. Et selskab, som vælger deponering efter ligningslovens § 28 A, stk. 3, nr. 3, skal til brug for deponeringen oprette et depot i et pengeinstitut eller hos en anden værdipapirhandler omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. Der kan ikke foretages udlæg i eller ske overdragelse, pantsætning eller anden økonomisk råden over de deponerede aktier.

Stk. 3. Selskabet bevarer ejendomsretten til de deponerede aktier, idet følgende rettigheder m.v. dog tilkommer VækstFonden:

1) Udbytte af de deponerede aktier, der vedtages i deponeringsperioden, tilfalder VækstFonden.

2) Såfremt der foretages en fondsemission i deponeringsperioden, skal det yderligere antal aktier, som kan henføres til de deponerede aktier, ligeledes deponeres. Er der overskydende aktieretter, skal selskabet betale et beløb til VækstFonden. Ved unoterede aktieretter skal betales et beløb svarende til handelsværdien, og ved børsnoterede aktieretter skal betales et beløb opgjort på grundlag af gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for aktieretterne til VækstFonden. Fondsaktierne anses for deponeret på samme tidspunkt som de oprindeligt deponerede aktier.

3) Gennemføres en kapitalforhøjelse ved nytegning i deponeringsperioden med fortegningsret for hidtidige aktionærer, skal værdien af de tegningsretter, som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden. Ved unoterede tegningsretter opgøres beløbet til handelsværdien, og ved børsnoterede tegningsretter opgøres beløbet på grundlag af gennemsnitskursen på den sidste handelsdag for tegningsretterne.

4) Gennemføres en kapitalnedsættelse i deponeringsperioden, skal udlodninger, der følger af kapitalnedsættelsen, og som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden.

5) Gennemføres en aktieombytning omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 13 eller en fusion eller spaltning omfattet af fusionsskattelovens regler i deponeringsperioden, skal det antal aktier, som kan henføres til de oprindeligt deponerede aktier, ligeledes deponeres. Hvis der udbetales en kontant udligningssum som følge af en skattefri aktieombytning eller fusion, skal hele den del af udligningssummen, som kan henføres til de deponerede aktier, indbetales til VækstFonden.

Stk. 4. Såfremt aktierne er børsnoteret, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, kan selskabet frigøre de deponerede aktier mod betaling af aktiernes aktuelle kursværdi. Er aktierne unoteret, kan selskabet ligeledes frigøre de deponerede aktier mod betaling af aktiernes aktuelle kursværdi, idet de deponerede aktier dog først kan frigøres 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori de er deponeret. Dog kan aktierne frigøres før dette tidspunkt, såfremt selskabets aktier har været handlet eller der foreligger et bindende tilbud vedrørende erhvervelse af aktier i selskabet og handelen er foretaget eller det bindende tilbud er afgivet inden for en periode på 1 måned før den ønskede frigørelse. Endvidere er det en betingelse, at handelen eller tilbudet omfatter aktier med mindst samme pålydende værdi som de deponerede aktier, eller hvor aktierne ikke har en pålydende værdi, at handelen m.m. omhandler aktier, der udgør mindst samme andel af selskabets kapital som de deponerede aktier. Reglerne i 3. og 4. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt handelen eller det bindende tilbud omhandler overdragelse af aktier til et selskab, der er koncernforbundet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, med selskabet eller overdragelse af aktier til personer, hvor der ikke foreligger konkret modstående interesser. Uanset om aktierne er børsnoteret eller unoteret, skal deponeringen være afviklet senest 9 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktierne er deponeret. Afviklingen kan enten ske kontant eller mod aflevering af de deponerede aktier.

Stk. 5. I det omfang VækstFonden efter denne bestemmelse modtager mere end 25 mio. kr. årligt, tilfalder det overskydende beløb statskassen. Ved opgørelsen af dette beløb indgår

1) kursværdi af modtagne aktier, jf. stk. 1,

1) udbytter, jf. stk. 3, nr. 1,

3) salgspris for aktieretter, jf. stk. 3, nr. 2,

4) værdi af tegningsretter, jf. stk. 3, nr. 3,

5) udlodninger, jf. stk. 3, nr. 4,

6) kontant udligningssum, jf. stk. 3, nr. 5,

7) kontant betaling for frigørelse af deponering, jf. stk. 4, og

8) kursværdi af afleverede aktier, jf. stk. 4.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for VækstFondens opgaver i forbindelse med administration af afgift indbetalt i henhold til ligningslovens § 28 A, stk. 3. Erhvervsministeren kan efter aftale med skatteministeren fastsætte regler om indberetning om afgiften m.m. til de statslige told- og skattemyndigheder, ud over hvad der følger af § 7 A i skattekontrolloven.«

§ 3

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 4. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »aktieretter«: », idet reglerne i denne lov dog ikke finder anvendelse for tegningsretter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28«.

2. I § 2 d, stk. 3, 1. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 d og 3 a-5 b« til: »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 f og 3 a-5 b«.

§ 4

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, litra a, ændres »litra a, c, j eller g,« til: »litra a, c, g, j eller k,«.

2. I § 8, stk. 1, litra b, ændres »den skattepligtige værdi af køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 16 og § 28, stk. 1 eller 2,« til: »den skattepligtige værdi af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier omfattet af ligningslovens § 16 eller § 28, stk. 1 eller 2,«.

3. I § 11, stk. 8, ændres 2 steder »køberetter til aktier« til: »aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier«.

§ 5

I lov om en kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdiskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 721 af 14. september 1999, som ændret ved lov nr. 773 af 15. oktober 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 459 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, 1. pkt., indsættes efter »med tillæg af«: »vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3,«, og i § 10, 2. pkt., indsættes efter »med tillæg af«: »ægtefællernes samlede vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3,«.

§ 6

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. februar 1999, som ændret ved § 6 i lov nr. 958 af 20. december 1999 og § 14 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Til nettolønindtægten henregnes endvidere vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3.«

§ 7

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 4. oktober 2000, som senest ændret ved § 19 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra j, ændres »et skib med hjemsted her i landet.« til: »et skib med hjemsted her i landet,«.

2. I § 2, stk. 1, indsættes som litra k:

»k) oppebærer vederlag i form af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier for virksomhed udført her i landet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse. Det er uden betydning for skattepligten, om retten til vederlaget er erhvervet efter ophør af virksomheden her i landet.«

§ 8

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1030 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4, jf. § 29, finder tilsvarende anvendelse for aftaler om køb og salg af aktier, uanset om de pågældende aftaler er omfattet af § 30, stk. 1, nr. 5, og dermed ellers skal behandles efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. § 30, stk. 6. Dog finder 1. pkt. ikke anvendelse for køberetter til aktier, der er omfattet af ligningslovens § 28, stk. 6 eller 7.«

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000, som ændret ved § 40 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 7 A, stk. 2, nr. 10 og 11, affattes således:

»10) Værdien af udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, når retterne skal beskattes som nævnt i ligningslovens § 28, samt værdien af afståelse af sådanne rettigheder, når afståelsen er foretaget af den, der har modtaget købe‑ eller tegningsretten fra det selskab, der har ydet retten. Værdien opgøres på udnyttelses‑ henholdsvis afståelsestidspunktet. Er købe‑ eller tegningsretten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor den, der udnytter eller afstår retten, var ansat m.m. på det tidspunkt, hvor retten blev ydet, kan det selskab, hvor den pågældende var ansat m.m. på ydelsestidspunktet, pålægges indberetningspligten.

11) Vederlag i form af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse, uden at vederlaget skal beskattes som nævnt i ligningslovens § 28. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., kan det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., pålægges indberetningspligten.«

2. I § 7 A, stk. 2, indsættes som nr. 12 og 13:

»12) Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., kan det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., pålægges indberetningspligten.

13) Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter eller købe‑ eller tegningsretter hertil, hvis der efter reglerne i ligningslovens §§ 28 A og 28 B er indgået aftale om betaling af en afgift til dækning af erhververens skat m.v. Værdien opgøres som nævnt i ligningslovens § 28 A, stk. 1, sidste pkt. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet, medmindre vederlag er omfattet af ligningslovens § 28, i hvilke tilfælde værdien opgøres på udnyttelsestidspunktet. Er aktien m.v. ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen var ansat på det tidspunkt, hvor vederlaget blev ydet, kan indberetningspligten pålægges det selskab, hvor erhververen var ansat på ydelsestidspunktet.«

§ 10

I lov nr. 362 af 1. juli 1988 om særlige fradrag til sømænd m.v., som ændret ved § 30 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»Lønindtægt opgøres med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3.«

By- og Boligministeriet

§ 11

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 25. november 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 404 af 31. maj 2000, § 5 i lov nr. 406 af 31. maj 2000 og § 5 i lov nr. 424 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Husstandsindkomsten opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstandsmedlemmers hver for sig opgjorte indkomster. Indkomsterne opgøres som personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat. Endelig tillægges vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3.«

Socialministeriet

§ 12

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 26. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 28, stk. 1, nr. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Endelig tillægges vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3.«

Undervisningsministeriet

§ 13

I lov nr. 479 af 31. maj 2000 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 1, indsættes efter »personskattelovens § 8 a, stk. 2«: », med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3«.

§ 14

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 31. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 2, indsættes efter »personskattelovens § 8 a, stk. 2«: », med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3«.

2. I § 26, stk. 1, indsættes efter »personlig indkomst«: »med tillæg af vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3, og«.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3-6, har virkning for tegningsretter, der erhverves den 1. januar 2001 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 2002.

Stk. 4. § 1, nr. 7, har virkning for ophør af skattepligt, der sker den 1. januar 2001 eller senere.

Stk. 5. § 1, nr. 9, § 4, nr. 2 og 3, § 5, § 6 og §§ 10-12 har virkning for aktier og tegningsretter, der erhverves den 1. januar 2001 eller senere, og for køberetter, der erhverves eller udnyttes den 1. januar 2001 eller senere.

Stk. 6. § 2 har virkning for afgift omfattet af ligningslovens §§ 28 A-C, der forfalder den 1. januar 2001 eller senere.

Stk. 7. § 4, nr. 1, og § 7 har virkning for aktier, tegningsretter og køberetter, der erhverves den 1. januar 2001 eller senere.

Stk. 8. § 13 og § 14, nr. 2, har første gang virkning for opgørelse af indkomstgrundlaget for 2003 på grundlag af indkomståret 2001.

Stk. 9. § 14, nr. 1, har virkning for opgørelse af egenindkomsten for støtteåret 2001 og følgende år.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad