Den fulde tekst

Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

(Computer med tilbehør og fri telefon)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000, som senest ændret ved det af Folketinget den 12. december 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love. (Beskatning ved aflønning i form af aktier, tegningsretter og aktiekøberetter), foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fri kost og logi omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, og fri bil indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, som indgår i grundlaget for A-skattetræk.«

2. I § 11, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »For«: »fri telefon,«.

3. § 11, stk. 8, 2. pkt., affattes således:

»Fri telefon, sommerboliger, lystbåde, helårsboliger, biler, aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier indgår i bidragsgrundlaget med de værdier, der indgår i grundlaget for indkomstbeskatningen.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3-10« til: »stk. 3-12«.

2. § 16, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) Fri telefon, hvorved forstås, at en telefon enten er oprettet i arbejdsgiverens navn, eller at arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et bestemt beløb refunderer den skattepligtiges telefonudgifter.«

3. I § 16, stk. 10, udgår »en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, samt benyttelse af«.

4. I § 16 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke. Dette gælder dog ikke, hvis den skattepligtige ved reduktion i sin bruttoløn har kompenseret arbejdsgiveren m.v. for at få stillet udstyret til rådighed. Har den skattepligtige kompenseret arbejdsgiveren som nævnt i 2. pkt., medregnes et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed. Har udstyret kun været til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori udstyret ikke har været til rådighed.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000, som senest ændret ved det af Folketinget den 12. december 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love. (Beskatning ved aflønning i form af aktier, tegningsretter og aktiekøberetter), foretages følgende ændringer:

1. I § 7 A, stk. 2, indsættes som nr. 14:

»14) Rådighed over computer med tilbehør som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 12.«

2. I § 7 A, stk. 2, indsættes som nr. 15:

»15) Fri telefon som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, jf. ligningslovens § 16, stk. 1.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 har virkning fra og med den 1. januar 2002.

    Stk. 3. § 2, nr. 1-3, har virkning fra og med den 1. januar 2001.

    Stk. 4. § 2, nr. 4, har virkning for skattepligtige, der får leveret computer med tilbehør den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 5. § 3, nr. 1, har virkning fra og med den 1. januar 2001.

    Stk. 6. § 3, nr. 2, har virkning fra og med den 1. januar 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad