Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v. og lov om forskellige forbrugsafgifter og om ophævelse af lov om visse miljøafgifter 1)

(Miljøbaserede afgiftssatser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 7. oktober 1998, som ændret ved lov nr. 912 af 16. december 1998, § 9 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 23 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 13 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 3, indsættes efter », jf. nr. 14«: »og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter § 8 a i lov om offentlig sygesikring«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 13, ændres »801 af 23. oktober 1997« til: »734 af 31. juli 2000«.

4. § 2, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. For beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer, som er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, eller er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 og 4, eller er omfattet af § 3 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 eller 4, med et anprist indhold af kulsyre udgør afgiften

   

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,15 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,30 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,50 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,00 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

1,50 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

2,00 kr.«

5. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For beholdere af andre materialer end de i stk. 1 nævnte, som er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, eller er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 og 4, eller er omfattet af § 3 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 eller 4, med et anprist indhold af kulsyre udgør afgiften

   

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,25 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,50 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,80 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,60 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

2,40 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

3,20 kr.«

6. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. For salgsemballager og multipak, som indeholder varer omfattet af § 1, nr. 3-17, bortset fra de beholdere, der er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, betales der afgift efter vægt. Afgiften udgør for emballage af

   

pr. kg.

1)

pap og papir, primært materiale samt tekstiler

0,95 kr.

2)

pap og papir, sekundært materiale

0,55 kr.

3)

plast (undtagen eps og pvc), primært materiale

12,95 kr.

4)

plast (undtagen eps og pvc), sekundært materiale

7,75 kr.

5)

plast (undtagen eps og pvc), højfyldt

7,75 kr.

6)

plast (undtagen eps og pvc), UN-godkendt

10,35 kr.

7)

eps og pvc

20,35 kr.

8)

aluminium

33,30 kr.

9)

hvidblik og stål

9,25 kr.

10)

hvidblik og stål, UN-godkendt

7,40 kr.

11)

glas og keramik

1,85 kr.

12)

træ

0,55 kr.«

7. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En virksomhed kan dog vælge at beregne afgiften for den samlede emballage, herunder emballage, der består af laminater, efter satsen for det materiale i emballagen, der har den højeste afgiftssats og efter emballagens samlede vægt, jf. dog stk. 4, 3. pkt.«

8. § 2, stk. 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. § 2, stk. 7, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af sekundært materiale udgør mindst 50 pct. af emballage nævnt i stk. 3, nr. 2 og 4, skal der betales afgift efter henholdsvis stk. 3, nr. 1 eller 3.«

10. I § 2, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 3, nr. 4« til: »stk. 3, nr. 3«.

11. Efter § 2 b indsættes inden »II. Registrerede virksomheder«:

»§ 2 c. Der svares afgift af engangsservice.

    Stk. 2. Afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

§ 2 d. Der svares afgift af folier fremstillet af blødt polyvinylklorid (pvc) til emballering af levnedsmidler.

    Stk. 2. Afgiften udgør 20,35 kr. pr. kg.«

12. I § 3, stk. 1, ændres »eller § 2 a« til: »§ 2 a, § 2 c eller § 2 d«.

13. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den, der driver mellemhandel (grossisthandel) med ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, eller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 5-17, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.«

14. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Virksomheder omfattet af stk. 4, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 5.000 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig virksomhed.«

15. I § 3 a indsættes efter »afgiftspligtige varer«: »omfattet af § 1, nr. 1-4, og afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 5-17, § 2 a, § 2 b eller § 2 c«.

16. Efter § 3 a indsættes inden »III. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde«:

»§ 3 b. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere efter ansøgning give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed.«

17. I § 6, stk. 1, indsættes efter »eksportemballage«: »omfattet af § 1, nr. 1 og 2«.

18. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige emballager, som ubrugte eller med påfyldt indhold leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.«

19. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan ligeledes, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige poser, engangsservice og pvc-folier til levnedsmidler, der leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.«

20. § 7 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 5.000 kr. årligt, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos de statslige told- og skattemyndigheder, afgive anmeldelse eller indbetale afgiften. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med indførsel af varer.«

21. I § 15 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af varer, der i henhold til denne lov er afgiftspligtige, er efter anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder pligtige til at meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om leverancer til de virksomheder, der omfattes af denne lov.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

22. I § 15, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 5 og 6« til: »stk. 5-7«.

23. I § 15, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »7« til: »8«.

24. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-6«.

25. I § 21 b, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 3-8« til: »stk. 3-7«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001.

    Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. april 2001 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

    Stk. 3. Lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 21. august 1998, som ændret ved § 6 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, § 15 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 25 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, ophæves.

    Stk. 4. I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998 som ændret ved § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999 og § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 foretages følgende ændringer:

1. § 6 ophæves.

2. I § 14 a, stk. 4, ændres »§§ 3, 6, 11 og 11 b« til: »§§ 3, 11 og 11 b«.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF samt i henhold til Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald.