Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove

(Afkortning af kredittider for virksomheders afregning af visse skatter og afgifter m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000, som ændret ved § 6 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 3 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 4 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »den 10. december« til: »den 1. september«.

§ 2

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 461 af 31. maj 2000 og senest ved § 28 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. § 2, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 32 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 5, 1. pkt., udgår », jf. dog § 62, stk. 9«.

2. Efter § 51 a indsættes i kapitel 12:

»§ 51 b. De statslige told- og skattemyndigheder kan udlevere oplysninger om momsregistrerede virksomheders SE-nr./CVR-nr., navne og adresser til offentligheden. Udleveringen kan ske, når der i anmodningen angives SE-nr./CVR-nr., navn eller adresse på en virksomhed. Oplysningerne kan udleveres mundtligt, skriftligt eller elektronisk.«

3. I § 56, stk. 2, indsættes efter »EU-lande,«: »indførsel af varer fra steder uden for EU,«.

4. I § 57, stk. 2, 2. pkt., ændres »en måned og 10 dage« til: »den 25. i måneden«.

5. I § 61, stk. 1, indsættes efter »EU«: »af andre end registrerede virksomheder«.

6. § 61, stk. 2, ophæves.

7. § 62, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.

8. I § 62, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »efter reglerne i stk. 1 og 3« til: »efter reglerne i stk. 1«.

9. I 62, stk. 6, der bliver stk. 5, (to steder) og i § 62, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »efter stk. 1, 3 og 5« til: »efter stk. 1 og 4«.

10. I § 62, stk. 8, der bliver stk. 7, (to steder) og i § 62, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »efter stk. 1 og 5« til: »efter stk. 1 og 4«.

11. I § 62 b ændres »§ 11 A« til: »§ 11 a«.

12. I § 64, stk. 2, ændres »§ 2, stk. 4 og 5« til: »§ 2, stk. 4 og 6«.

13. I § 73, stk. 1, ændres »20 øre« til: »25 øre«.

14. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 62, stk. 10« til: »§ 62, stk. 9«.

§ 4

I lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., som ændret ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000 og § 33 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »udløbet af afregningsperioden«: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 2, stk. 4, indsættes efter »angivelsesfristens udløb«: », jf. dog stk. 5«.

3. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven og lov om en arbejdsmarkedsfond, hvor det sammenlagte tilsvar i henhold til indgivne angivelser eller foreløbige fastsættelser, jf. § 4, af enten arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat i en forudgående 12-måneders-periode regnet fra og med oktober 2 år før kalenderåret til og med september i året før kalenderåret overstiger 250.000 kr. henholdsvis 1 mio. kr., forfalder indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i kalenderåret til betaling den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører. Forfaldstidspunktet for indeholdt A-skat m.v. som nævnt i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for indeholdelsespligtige med flere virksomheder, for hvilke der føres særskilt regnskab, og som har fået tildelt flere SE-numre. Sidste rettidige angivelses- og betalingsdag er forfaldsdagen.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

4. I § 2, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres i 1. pkt. »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

5. I § 7, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»For indeholdelsespligtige omfattet af § 2, stk. 5, betales renten efter 1. pkt. vedrørende A-skat og arbejdsmarkedsbidrag dog for hver påbegyndt måned regnet fra den første i måneden efter sidste rettidige indbetalingsdag.«

6. I § 17, stk. 1, nr. 3, ændres »jf. § 2, stk. 4« til: »jf. § 2, stk. 4 og 5«.

7. I § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »er nægtet efter § 11, stk. 3, 2. pkt., og § 11 A, stk. 2« til: »er inddraget eller nægtet efter § 4, stk. 3, 1. pkt., § 11, stk. 3, 2. pkt., eller § 11 a, stk. 2«.

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001, dog træder § 3, nr. 2, i kraft den 1. juli 2001 og § 3, nr. 3, 5-10 og 14, den 1. april 2001.

    Stk. 2. § 1 har virkning fra og med kalenderåret 2001.

    Stk. 3. § 2 har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere.

    Stk. 4. § 3, nr. 4, har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 5. § 4, nr. 3 og 5, har virkning fra og med den 1. januar 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad