Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove

(Omlægning af beskatningen af pensionsafkast)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 6. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, § 3 i lov nr. 348 af 17. maj 2000 og § 35 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Skat af formueafkast«.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Af de livsforsikringsselskaber, pensionskasser, pensionsfonde samt opsparings- og pensionsordninger, der er nævnt i § 1, betales en skat til staten på 15 pct. af alle former for formueafkast, der ikke er undtaget efter stk. 3 og 4, jf. dog § 12, herunder

1) renteindtægter af obligationer, konvertible obligationer, pantebreve og andre fordringer,

2) gevinst eller tab på de værdipapirer, der er nævnt i nr. 1, bortset fra konvertible obligationer,

3) gevinst eller tab på de indeksobligationer, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, idet gevinster og tab opgøres ved kreditor indeksfaktoren den 1. september 2000. I det indkomstår, hvori obligationen udtrækkes, fradrages et beløb svarende til 1,97921 ganget med forskellen mellem kursen den 1. september 2000 og parikurs, såfremt kursen den 1. september 2000 ikke overstiger parikurs, og tillægges et beløb svarende til 1,97921 ganget med forskellen mellem kursen den 1. september 2000 og parikurs, såfremt kursen den 1. september 2000 overstiger parikurs,

4) gevinst eller tab på finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven,

5) udbytte af aktier, anparter og andelsbeviser,

6) gevinst eller tab på de værdipapirer, der er nævnt i nr. 5, samt konvertible obligationer, jf. aktieselskabslovens § 41 og anpartsselskabslovens § 25,

7) gevinst eller tab på tegningsretter og andre rettigheder omfattet af aktieavancebeskatningsloven til de værdipapirer, der er nævnt i nr. 5, samt konvertible obligationer,

8) udbytte samt gevinst eller tab på investeringsbeviser i investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, jf. dog stk. 3, nr. 2,

9) gevinst eller tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber og investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud,

10) gevinst eller tab på værdipapirer i fremmed valuta samt øvrige valutakursgevinster og -tab vedrørende skattepligtigt afkast,

11) gevinst eller tab på gæld, idet kursgevinstlovens § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og kursgevinstlovens § 8 dog finder tilsvarende anvendelse,

12) overskud eller underskud ved drift af fast ejendom samt gevinst eller tab på fast ejendom, jf. dog stk. 3, nr. 7-10,

13) overskud eller underskud af eventuel anden erhvervsvirksomhed end forsikrings- eller pensionskassevirksomhed samt gevinst eller tab ved afhændelse heraf og

14) skatterefusion, som et livsforsikringsselskab, der har et datterselskab, som ikke selv er skattepligtigt efter denne lov, modtager for overførsel af underskud i forbindelse med sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31.

    Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige rente af kontantkonti efter § 1, stk. 2, nr. 1-3, der tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra øvrige værdipapirer tilhørende banken, sparekassen eller andelskassen (pengeinstituttet), skal hele det årlige afkast af værdipapirer som nævnt i stk. 1 og § 12 medregnes. Såfremt der ved en sådan kontos ophævelse er gevinst eller tab i forhold til indeståendet, skal denne forskel medregnes til beskatningsgrundlaget.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget medregnes ikke

1) renteindtægt og indekstillæg vedrørende indeksobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, Danmarks Skibskreditfond og Kreditforeningen af Kommuner i Danmark hidrørende fra obligationsfondskoder, hvor udstedelsen er afsluttet senest den 31. december 1998,

2) en skattefri del af udbytte samt gevinst eller tab vedrørende investeringsbeviser i investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, jf. § 4,

3) renter af kontantkonti efter § 1, stk. 2, nr. 1-3, der tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra pengeinstituttets øvrige værdipapirer, i det omfang disse renter modsvarer renteindtægt og indekstillæg af indeksobligationer, der er skattefrit, jf. nr. 1,

4) valutakursgevinst og -tab vedrørende skattefrit afkast,

5) tab på fordringer i koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, idet det ikkefradragsberettigede tab opgøres på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse uden hensyn til ændringer i valutakurserne,

6) tab på en fordring, såfremt renteindtægter af fordringen eller gevinster på fordringen omfattet af denne lov som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke skal medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget,

7) formueafkast af fast ejendom, hvis den skattepligtige før den 12. marts 1986 skriftligt har forpligtet sig til erhvervelsen, formueafkast af ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse ejendomme samt formueafkast af bygninger opført af den skattepligtige, hvis skriftlig aftale om byggeriet er indgået før den nævnte dato,

8) formueafkast af fast ejendom, som en skattepligtig erhverver fra en anden skattepligtig i forbindelse med opløsning af eller udtræden fra et sameje, hvis samejet er indgået ved skriftlig aftale før den 12. marts 1986,

9) formueafkast af nyopført fast ejendom samt formueafkast af ejendom efter de hidtil gældende regler i § 3 b, stk. 1, nr. 2, i realrenteafgiftsloven, hvis den skattepligtige har påbegyndt byggeriet i perioden 1. januar 1993 til og med den 31. december 1994 og færdiggjort det senest den 31. december 1997, samt formueafkast af ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse ejendomme,

10) formueafkast af fast ejendom, hvis den skattepligtige før den 2. juni 1998 skriftligt har forpligtet sig til erhvervelsen, formueafkast af ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse ejendomme, formueafkast af bygninger opført af den skattepligtige, hvis skriftlig aftale om byggeriet er indgået før den nævnte dato, samt af ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse bygninger, alt for så vidt betingelserne for realrenteafgiftsfrihed er opfyldt ved udgangen af afgiftsåret 1998, jf. de hidtil gældende regler i § 3 b i realrenteafgiftsloven.

    Stk. 4. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, skal ikke medregne udbytte af aktier eller andele i selskaber, der selv er skattepligtige efter denne lov, såfremt det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilket udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Moderselskabet skal ikke medregne gevinst og tab på aktier eller andele i et datterselskab, der selv er skattepligtigt efter denne lov, såfremt moderselskabet ejer mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i en sammenhængende periode på mindst et år frem til afståelsen. En flerhed af skattepligtige efter § 1, stk. 1, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab.«

3. § 3 ophæves.

4. § 4 affattes således:

»§ 4. Hvis en investeringsforening ifølge sine vedtægter højst må foretage anbringelser i kontanter samt anbringelser på sikret basis i aktiver som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, og i kontanter i tilknytning hertil inden for en samlet ramme på 25 pct. af foreningens øvrige aktivmasse og i øvrigt ikke må anbringe dele af aktivmassen i andre aktiver end indeksobligationer som nævnt i § 2, stk. 3, nr. 1, bortset fra foreningens administrationsbygning, er gevinst eller tab skattefri. Anbringelse på anfordringskonto sidestilles med kontanter. Udbytte anses fortrinsvis for at hidrøre fra afkastet fra foreningens aktiver som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, 4 og 12. Denne del af udbyttet er omfattet af bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 8. Den resterende del er skattefri.

Stk. 2. Det er en betingelse for anvendelse af reglerne i stk. 1, at investeringsforeningen ikke udsteder nye investeringsbeviser efter den 31. december 2000.

Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 1 medregnes aktiver som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, med værdien af de underliggende aktiver.

Stk. 4. Ved anbringelser på sikret basis i aktiver som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 4, og i kontanter i tilknytning hertil forstås anbringelser i de pågældende aktiver, der overholder reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte instrumenter.«

5. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. De omkostninger, der er afholdt i indkomståret til forvaltning af den skattepligtige formue, jf. § 2, stk. 1, fradrages ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Omkostningerne opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger, bortset fra reglerne om afskrivning på driftsmidler, finder dog ikke anvendelse.

    Stk. 2. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for hvert af indkomstårene 2001-2005 fradrages et beløb, der svarer til 5 pct. af anskaffelsessummen for de medlemsbeviser i innovationsforeninger, jf. lov om innovationsforeninger, som den skattepligtige ejer ved indkomstårets udløb. Har en innovationsforening ved udgangen af et af indkomstårene 2001-2005 ikke anbragt alle indskudte midler i kapitalandele i og udlån til små eller mellemstore aktieselskaber eller anpartsselskaber, jf. kapitel 8 i lov om innovationsforeninger, kan der for dette indkomstår højst fradrages et beløb, der svarer til 5 pct. af den forholdsmæssige andel af anskaffelsessummen for medlemsbeviset i den pågældende forening, der ved indkomstårets udgang er anbragt i kapitalandele og udlån til små eller mellemstore aktieselskaber eller anpartsselskaber, jf. kapitel 8 i lov om innovationsforeninger. Den del af det årlige maksimale fradrag efter 1. og 5. pkt., der som følge af bestemmelsen i 2. pkt. ikke kan udnyttes i indkomståret 2001 henholdsvis 2002, kan fremføres til indkomståret 2006 henholdsvis 2007, dog, såfremt fradrag foretages første gang for indkomståret 2002, til indkomståret 2006. For indkomstårene 2006 og 2007 finder 2. pkt. ligeledes anvendelse. Det årlige fradrag kan dog ikke overstige 0,05 pct. af den skattepligtiges samlede pensionsformue ved indkomstårets udløb.«

6. I § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »§§ 2-5« til: »§§ 2-5 a«.

7. Kapitel 3 og 4 ophæves.

8. I § 12, 1. pkt., § 20, stk. 1, 1. pkt., § 21, stk. 1, 1. pkt., § 22, stk. 1, 1. pkt., § 23, stk. 2, 2. pkt., § 24, stk. 1, 1. pkt., § 27, stk. 1, 2. pkt., § 29, stk. 1, 1. pkt., og § 30, nr. 5, udgår »efter kapitel 2 henholdsvis kapitel 3«.

9. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overskud eller underskud ved drift af fast ejendom som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 12, eller virksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 13, opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst. Reglerne om skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer finder ikke anvendelse. Gevinst eller tab ved afhændelse af erhvervsvirksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr.13, opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst, jf. dog stk. 3.«

10. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »andre fordringer«: », finansielle kontrakter«.

11. § 13, stk. 3, 8. og 9. pkt., ophæves.

12. § 13, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

13. § 14, stk. 1, affattes således:

»For livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, nedsættes beskatningsgrundlaget efter denne lov med en procentdel af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, der svarer til indkomståret efter denne lov efter fradrag af underskud fra tidligere indkomstår, jf. ligningslovens § 15. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst tages ikke hensyn til indkomst hos selskaber, som livsforsikringsselskabet er sambeskattet med, jf. selskabsskattelovens § 31, jf. dog stk. 2. Denne procentdel svarer til forholdet mellem på den ene side det skattepligtige formueafkast og på den anden side livsforsikringsselskabets samlede formueafkast ganget med 100. Ved beregningen af nedsættelsen af beskatningsgrundlaget indgår negativt skattepligtigt formueafkast og negativt formueafkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov, med 0 såvel ved opgørelsen af det skattepligtige formueafkast som ved opgørelsen af det samlede formueafkast. Ved opgørelsen af det samlede formueafkast finder reglerne i denne lov tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af afkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov.«

14. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I tilfælde, hvor et livsforsikringsselskab er sambeskattet, jf. selskabsskattelovens § 31, med et selskab, der selv er skattepligtigt efter denne lov, opgøres den skattepligtige indkomst, jf. stk. 1, som den forholdsmæssige andel af summen af livsforsikringsselskabets og det sambeskattede selskabs skattepligtige indkomst.«

15. I § 14, stk. 3, ændres »Stk. 1 og 2« til: »Stk. 1«.

16. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Nedsættelse af beskatningsgrundlaget efter stk. 1 og 3 foretages sideløbende med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 7, 15 og 16. Nedsættelse af et beskatningsgrundlag efter reglerne i stk. 1 og 3 kan ikke medføre, at beskatningsgrundlaget bliver negativt.«

17. § 16, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Nedsættelse af beskatningsgrundlaget efter stk. 1 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter §§ 7, 14 og 15. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

18. § 18 affattes således:

»§ 18. Såfremt den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget bliver negativ, beregnes en negativ skat med den sats, der er angivet i § 2, stk. 1. Den negative skat kan fradrages i skat efter denne lov for efterfølgende indkomstår. Fradrag skal ske i det tidligst mulige indkomstår.«

19. § 19 affattes således:

»§ 19. Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland kan fradrages i skat efter denne lov efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1 og 2. Hele den i Danmark beskattede indkomst, jf. ligningslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., opgøres som det beskatningsgrundlag, der svarer til skatten efter denne lov efter fradrag af eventuel negativ skat, jf. § 18.

    Stk. 2. For livsforsikringsselskaber og hjælpe- og understøttelsesfonde, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, fordeles fradraget for skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, bortset fra skat af afkast af værdipapirer, der opspares i investeringsfonde tilknyttet klasse III-forsikringer, forholdsmæssigt efter skatten i henhold til denne lov efter fradrag af eventuel negativ skat efter § 18 henholdsvis skatten efter selskabsskatteloven. Et selskab, der indgår i en sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, anses for at have betalt en forholdsmæssig del af den af sambeskatningsindkomsten betalte skat.

    Stk. 3. Skattepligtige efter § 1, stk. 1, fører en konto for skatter efter denne lov af gevinst eller tab på et aktiv, såfremt gevinst eller tab på det pågældende aktiv kan beskattes i fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, og gevinst eller tab ved beskatningen efter denne lov medregnes efter reglerne i § 13, stk. 3 (lagerprincippet). På kontoen indgår den forholdsmæssige del af selskabets skat, jf. ligningslovens § 33, stk. 1, 2. pkt., og denne paragrafs stk. 1, 2. pkt., der svarer til skatten af gevinst på aktivet, og som der ikke er givet fradrag for efter stk. 1. Overstiger den skat til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, der kan gives fradrag for i medfør af ligningslovens § 33, stk. 1, 1. pkt., og denne paragrafs stk. 2 af gevinst på aktivet, den forholdsmæssige del af selskabets skat, der svarer til gevinst på aktivet, kan det overskydende beløb, der kan rummes inden for saldoen, fradrages i selskabets øvrige skat efter denne lov. Saldoen nedsættes med det fradragne beløb. Kan et fradragsberettiget beløb ikke rummes i selskabets øvrige skat efter denne lov, udbetales beløbet kontant. Hvis der er tab på aktivet, beregnes en negativ skat, der fragår i saldoen.

    Stk. 4. Den skattepligtige kan ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter denne lov vælge at se bort fra negativt beskatningsgrundlag hidrørende her fra landet eller fra fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder negativt beskatningsgrundlag, der svarer til negativ skat fremført fra tidligere år, jf. § 18. Der ses bort fra så stor en del af det negative beskatningsgrundlag, at beskatningsgrundlaget svarer til det samlede positive formueafkast fra fremmede stater, Færøerne og Grønland, der er omfattet af dobbeltbeskatningslempelse efter stk. 1. Det beløb, der ses bort fra, omregnes til negativ skat og fradrages efter reglerne i § 18.

    Stk. 5. Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af indkomst hidrørende fra aktiver tilhørende en bank, sparekasse eller andelskasse (pengeinstitut), som er udskilt fra dettes øvrige aktiver, og som danner grundlag for pensionsopsparing m.v. for en nærmere bestemt personkreds (puljeordninger), kan fradrages i skat for hver enkelt deltager i puljen. Der kan ikke for den enkelte puljedeltager fradrages større beløb end den danske skat, der efter fradrag i henhold til § 7 kan henføres til den pågældendes forholdsmæssige andel i de indkomster, der er blevet beskattet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

    Stk. 6. Fradrag efter stk. 1 og 5 kan tilsammen ikke udgøre et større beløb end det, der ville kunne fradrages efter stk. 1, hvis samtlige de aktiver, hvis afkast beskattes i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, havde været ejet direkte af den skattepligtige.

    Stk. 7. I tilfælde, hvor skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland fradrages for hver enkelt puljedeltager efter stk. 5, kan der ikke ske fradrag i pengeinstituttets skat for den pågældende udenlandske skat.«

20. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den centrale told- og skatteforvaltning kan pålægge de skattepligtige efter § 1, stk. 1, pengeinstitutter med konti som nævnt i § 1, stk. 2, og investeringsforeninger inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som forvaltningen har brug for ved kontrollen med opgørelsen af skatten efter §§ 20-24.«

21. I § 30, nr. 1, ændres »§ 2, stk. 3, nr. 8« til: »§ 2, stk. 3, nr. 3«.

22. I § 30, nr. 3, udgår »henholdsvis efter kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4«.

23. I § 30 indsættes efter nr. 7:

»8) regler for modregning af negativ skat efter § 25 ved indbetaling af skat efter § 23,«.

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

24. § 35, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Bortset fra de i stk. 3 nævnte tilfælde gælder følgende:

1) For indkomståret 2001 finder de hidtil gældende bestemmelser i § 4, stk. 3 og 4, og §§ 4 b-4 d i realrenteafgiftsloven fortsat anvendelse, jf. dog § 36, stk. 2 og 6.

2) Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 4, 3. pkt., i realrenteafgiftsloven kan den skattepligtige vælge at medregne kursgevinster, der realiseres ved salg af værdipapirer, ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte gevinster og tab på værdipapirer. Kursgevinster, der vælges medregnet ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte gevinster og tab på værdipapirer, overføres til den særlige saldo med 0.

3) Uanset bestemmelsen i § 4 c, 2. pkt., i realrenteafgiftsloven kan den skattepligtige vælge at medregne fortjeneste ved afhændelse af fast ejendom ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 12, nævnte gevinster og tab på fast ejendom. Fortjeneste, der vælges medregnet ved opgørelsen af de i § 2, stk. 1, nr. 12, nævnte gevinster og tab på fast ejendom, overføres til den særlige saldo med 0.

4) Uanset bestemmelsen i nr. 1 gælder ved opgørelsen af et livsforsikringsselskabs samlede afkast, jf. § 14, stk. 1, at afkast, der ikke er skattepligtigt efter denne lov, opgøres efter selskabsskattelovgivningens regler.

5) Uanset bestemmelsen i nr. 1 finder § 13, stk. 3, anvendelse ved beskatningen af gevinst og tab på indeksobligationer, jf. § 2, stk. 1, nr. 3.«

25. I § 36, stk. 5, 6 og 7, ændres »§ 2, stk. 1, nr. 7,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 12,«.

26. §§ 37, 38 og 39 ophæves.

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 4. september 2000, som senest ændret ved § 36 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 e indsættes som ny paragraf:

»§ 2 f. Fortjeneste og tab på investeringsbeviser udstedt af akkumulerende investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For skattepligtige, der ikke er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 7, medregnes kun fortjeneste. Fortjeneste og tab opgøres efter reglerne i § 3, stk. 4, (lagerprincippet). I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 2-8 og 11 ikke anvendelse.«

§ 3

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1030 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 ændres to steder »efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 10, eller § 9, stk. 3,« til: »efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 5,«.

2. § 41, stk. 18, 2. pkt., affattes således:

»I tilfælde, hvor realiserede gevinster medregnes fuldt ud i pensionsafkastgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 35, stk. 4, nr. 2, skal samme realiserede gevinster medtages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst uden at medtages på saldoen.«

§ 4

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000, som ændret ved § 36 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, nr. 1, 3. og 4. pkt.« til: »§ 12, stk. 1, nr. 1, 4.-6. pkt.«

2. I § 12, stk. 1, nr. 1, indsættes som 5. pkt.:

»Investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, må alene kunne udleveres fra ordningen med henblik på salg til den udstedende forening til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller til medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges.«

§ 5

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 4. oktober 2000, som ændret ved § 6 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 a, 2 c, 2 d og 4« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 2, 2 a, 2 c, 2 d, 2 f og 4«.

2. I § 4, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det samme gælder udlodninger, fortjenester samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende investeringsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 f, såfremt de ville være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 3, hvis de ikke var omfattet af samme lovs § 2 f.«

§ 6

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 452 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 5 a, ændres »omfattes dog af nr. 6,« til: »omfattes af nr. 6.«

2. I § 1, stk. 1, nr. 5 a, indsættes efter »nr. 6,«, der bliver »nr. 6.«:

»Akkumulerende investeringsforeninger omfattes af nr. 6, hvis foreningen i overensstemmelse med et vedtægtsmæssigt krav herom udelukkende optager medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller medlemmer, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, i hvis pensionsopsparing investeringsbeviset indlægges. Det er en betingelse, at investeringsbeviserne i henhold til vedtægterne skal være forsynet med en klausul om, at den udstedende forening alene må sælge disse til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds, og at medlemmet alene må sælge disse til den i 1. pkt. nævnte medlemskreds og til den udstedende forening,«

3. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 18:

»18) Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af kapitel 22 a i lov om forsikringsvirksomhed.«

4. I § 3 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Et selskab kan vælge at overgå til skattefrihed efter stk. 1, nr. 18, med virkning fra begyndelsen af det indkomstår, hvori der foretages sådanne vedtægtsændringer, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt, uanset at betingelserne ikke er opfyldt ved indkomstårets begyndelse. Det er en betingelse, at selskabet i det pågældende indkomstår ikke udbetaler udbytte til ejerne.«

5. I § 3 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 10. For et aktieselskab som nævnt i § 1, stk. 1, hvis kapital i hele indkomståret fuldt ud direkte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct.s vedkommende består af fast ejendom, gælder reglerne i 7.-9. pkt. Med fuldt direkte ejerskab sidestilles fuldt indirekte ejerskab via et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven eller et aktieselskab som nævnt i 1. pkt. Ved bedømmelsen af, om et aktieselskabs aktiver for mindst 90 pct.s vedkommende består af fast ejendom, ses bort fra værdi af aktier i et andet aktieselskab, der fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. I stedet inddrages aktiverne i det andet aktieselskab. En flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab. Det er en betingelse, at det i 1. pkt. omhandlede aktieselskab har samme regnskabsår som livsforsikringsselskabet, pensionskassen henholdsvis pensionsfonden. Ejes det i 1. pkt. omhandlede aktieselskab fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, skal indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af livsforsikringsselskabet, pensionskassen henholdsvis pensionsfonden. Ejes det i 1. pkt. omhandlede aktieselskab fuldt ud af en flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, jf. 2. pkt., skal en til den gennemsnitlige ejerandel svarende del af indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af hver af ejerne. Underskud i et aktieselskab som omhandlet i 1. pkt., der henstår uudnyttet ved overgang til beskatning efter dette stykke, kan fradrages i medfør af ligningslovens § 15 i overskud af aktieselskabets virksomhed efter fradrag af underskud for det pågældende indkomstår i livsforsikringsselskabet m.v. eller andre aktieselskaber som omhandlet i 1. pkt.«

6. I § 13, stk. 12, indsættes efter 2. pkt. som nye punktummer:

»Ved undtagelse fra beskatning efter § 3 kan et forsikringsselskab fradrage et negativt sumbeløb efter 1. pkt. ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for det sidste indkomstår, hvor selskabet er skattepligtigt. Tilsvarende skal overskydende beløb efter 2. pkt. medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst for det sidste indkomstår, hvor selskabet er skattepligtigt. Udviser den skattepligtige indkomst efter fradrag af et negativt sumbeløb som nævnt i 3. pkt. underskud, kan den del af underskuddet, der kan henføres til fradrag for et negativt sumbeløb, ikke udnyttes i sambeskattede selskaber. Skatteværdien af underskuddet beregnet med den i § 17, stk. 1, nævnte procent udbetales i stedet kontant til selskabet. Det udbetalte beløb er ikke skattepligtigt.«

7. I § 13 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 8,« til: »jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 3,«.

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2001, jf. dog stk. 2 og 6-10.

    Stk. 2. Aktiver og passiver i et datterselskab, der som følge af bestemmelsen i § 1, nr. 7, om ophævelse af pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 4, udgår af beskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 1, anses ved beskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 1, for indkomståret 2000 for afstået til handelsværdien ved udgangen af indkomståret 2000.

    Stk. 3. Aktier i et datterselskab, der som følge af bestemmelsen i § 1, nr. 7, om ophævelse af pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 4, udgår af beskatningen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 1, anses ved beskatningen for indkomståret 2001 efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, for anskaffet til handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2001.

    Stk. 4. Tab på en kontrakt, der efter de hidtil gældende regler i realrenteafgiftslovens § 4 e og de hidtil gældende regler i pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 5, henstår uudnyttet ved udgangen af indkomståret 2000, kan fradrages efter reglerne i pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2.

    Stk. 5. Negativ afgift efter de hidtil gældende regler i realrenteafgiftslovens kapitel 1 og 2 og negativ skat efter de hidtil gældende regler i pensionsafkastbeskatningslovens kapitel 2 og 3, der henstår uudnyttet ved udgangen af indkomståret 2000, kan fremføres til fradrag i skat efter pensionsafkastbeskatningsloven for indkomståret 2001 og senere indkomstår. Pensionsafkastbeskatningslovens § 18 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 6. Indeksobligationer som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 1, som den skattepligtige ejer den 1. september 2000, anses ved beskatningen for indkomståret 2001 efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, for anskaffet ved begyndelsen af indkomståret 2001 til handelsværdien den 1. september 2000. Indeksobligationer som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 1, som den skattepligtige har anskaffet i perioden fra og med den 1. september 2000 til og med udgangen af indkomståret 2000, anses ved beskatningen for indkomståret 2001 efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, for anskaffet ved begyndelsen af indkomståret 2001 til den faktiske anskaffelsseskurs ganget med 1,97921. Gevinst eller tab ved afståelse af indeksobligationer som nævnt i pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 1, i perioden fra og med den 1. september 2000 til og med udgangen af indkomståret 2000 medregnes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for indkomståret 2001 efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2. Uanset bestemmelsen i pensionsafkastbeskatningslovens § 35, stk. 4, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, finder pensionsafkastbeskatningslovens § 13, stk. 3, anvendelse. Som anskaffelsessum anvendes handelsværdien den 1. september 2000 henholdsvis den senere faktiske anskaffelseskurs ganget med 1,97921.

    Stk. 7. § 3, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 2000.

    Stk. 8. § 6, nr. 3 og 4, har virkning fra og med den 1. januar 2001.

Stk. 9. Bestemmelserne i kapitel 4 i fusionsskatteloven, bortset fra bestemmelserne i § 15 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved en opdeling, der foretages i indkomståret 2001, af en i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattet udloddende investeringsforening i en i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattet akkumulerende investeringsforening og en i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattet udloddende investeringsforening. Det er en betingelse, at samtlige aktivposter og samtlige gældsposter fordeles mellem de to nye investeringsforeninger efter forholdet mellem antallet af andele i de to foreninger. Er fordeling af en aktivpost eller en gældspost på den i 2. pkt. anførte måde ikke mulig, kan skatteministeren tillade en anden fordeling.

    Stk. 10. § 6, nr. 6, har virkning fra og med indkomståret 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad