Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige afgiftslove1)

(Forhøjelse af afgiften for behandling af affald på visse forbrændingsanlæg, forhøjelse af afgiften af glødelamper og forhøjelse af vægtafgiften af visse traktorer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret ved lov nr. 1034 af 23. december 1998, § 5 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 20 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, lov nr. 359 af 22. maj 2000 og § 1 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, affattes således:

»Afgiften udgør 375 kr. pr. t affald, der afleveres til deponering. Afgiften udgør 330 kr. pr. t affald, der afleveres til forbrænding. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt, jf. dog stk. 2 og 3.«

2. § 31, stk. 1, nr. 7, ophæves.

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som ændret ved § 12 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 16 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter »glødelamper«: », bortset fra varer omfattet af stk. 2,«, »2 kr. 50 øre« ændres til: »3 kr. 75 øre«, og »50 øre« ændres til: »75 øre«.

2. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) svares en afgift til statskassen på 2 kr. 75 øre pr. stk.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. § 24, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.«.

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 44 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 463 af 31. marts 2000, § 2 i lov nr. 986 af 3. november 2000 og § 56 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 1, afsnit II, affattes således:

»II. Registreringspligtige, ikkebenzindrevne traktorer samt registreringspligtige påhængsvogne hertil betaler afgift efter satserne i § 4, afgiftsklasse II A og B (vare- og lastvogne).«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. § 1 har virkning for affald, der fra og med den 1. januar 2001 tilføres registreringspligtige virksomheder eller anlæg, jf. § 11 i lov om afgift af affald og råstoffer.

    Stk. 3. § 2 finder anvendelse på glødelamper, der fra og med den 1. januar 2001 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

    Stk. 4. § 3 har virkning for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2001 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad

Officielle noter

1) Loven vil blive notificeret i overensstemmelse med Europa -Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.