Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klagerne klagede over bladets omtale af, at tre drenge herunder klagernes søn havde overfaldet en yngre dreng.
Pressenævnet bemærkede, at det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi fremstod som et faktum, at de tre drenge, herunder klagernes søn, havde mishandlet en anden dreng.
Pressenævnet fandt, at bladet burde have refereret politiet som kilde til artiklens sagsfremstilling, ligesom bladet burde have henvendt sig til klagerne for at få en kommentar til artiklens oplysninger. Da dette ikke var sket, og da fremstillingen herved var blevet ensidig, havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 88/2002

[Ægteparret - K og L] har klaget til Pressenævnet over en forsideoverskrift samt en artikel bragt i B.T. den 22. august 2002, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af bladets forside den 22. august 2002 fremgik følgende:

"Ti-årige bag grov mobning: Otte-årig stukket med kniv og nåle."

I artiklen med overskriften "8-årige sparket, stukket og skåret" var indsat følgende rubrik:

"Tissede på majskolbe og tvang den i munden på en dreng. Forældre i Strib i chok over tre 10-11-åriges uhyggelige mishandling af 8-årig."

I artiklens indledning hed det:

"Først blev han slået, sparket, stukket med nåle og med kniv af sine tre plageånder.

Derefter måtte en otte-årig dreng fra Strib ved Middelfart finde sig i at skulle spise af eller sutte på en majskolbe, som der var tisset på."

Herefter hed det i artiklen:

"Majskolben blev stukket ned i hans mund af tre 10-11-årige drenge fra [vejnavn udeladt] i Strib. Mens de to af drengene holdt den otteåriges arme i et skruestik, så stak den tredje dreng den overtissede majskolbe ned i munden på den ulykkelige og rædselsslagne dreng.

"Min dreng var som forstenet, da jeg fandt ham. Det var kun usammenhængende og i brudstykker, jeg kunne få at vide, hvad der var foregået. Vi har ikke sovet i to nætter efter det her, og jeg har faktisk ikke lyst til at bo her mere. Jeg føler mig utryg, og det gør mine børn også," siger moderen til den mishandlede dreng.

Efter mishandlingen tog hun omgående til en vagtlæge, hvor det blev konstateret, at den otte-årige dreng havde fået store blå mærker på ryg og ben, ligesom der var kradsmærker og sår efter nålestik og snitsår på en finger efter en kniv. Desuden havde den otte-årige dreng fået en stor bule i højre side af hovedet efter det uhyggelige mobbeoverfald af de lidt ældre drenge.

Drenge afhørt af politiet

Politiet i Middelfart ser med stor alvor på sagen og afhørte i går de tre drenge, som stod for overfaldet.

"Jeg håber, at sagen ender med, at der på en eller anden måde vil blive ført tilsyn med de pågældende børn, så man igen kan føle tryghed ved at sende sine børn ud at lege," siger den 39-årige chokerede mor, der står alene i situationen, fordi hendes eksmand er i udlandet.

Det uhyggelige børneoverfald skete mandag aften ved et stisystem bag [vejnavn udeladt], nær Brændeskov Station i Strib, hvor der bagved er en majsmark.

Det viser sig, at der tilsyneladende ikke er tale om noget enkeltstående tilfælde. Lone Andersen, 28, som er mor til fire, fortæller, hvordan hendes tre-årige Emil for et stykke tid siden var blevet tvundet til at tage bukserne af, hvorefter han skulle slikke den større drengs tissemand. Hun overvejer at gå til en børnepsykolog, fordi hun ikke ved, om hun kan få bearbejdet situationen rigtigt for sit kun tre år gamle barn.

Hendes mands barn har desuden været udsat for at blive slået med et jernrør i et frikvarter på den nærliggende Aulby Skole. Sønnen fik en mindre hjernerystelse, og man så i det tilfælde ikke anden udvej end at få drengen flyttet til Strib Skole, så han kunne blive fri for sin plageånd.

"Man bliver jo bange for, hvad der kan ske på længere sigt. Man har jo læst om rystende ting, der sker blandt børn i udlandet, og derfor går jeg stærkt ind for, at disse ting skal stoppes her og nu," siger Lone Andersen.

Der var også et tilfælde, hvor en af de store drenge cyklede afsted med en fire-årig knægt og efterlod ham langt fra [vejnavn udeladt], hvorefter der blev iværksat en større eftersøgning. Til sidst blev den fire-årige fundet ulykkelig og tudbrølende et par kilometer væk fra hjemmet.

Forældrene gør intet

"Vi har tidligere haft fat i forældrene til de pågældende børn, men det har ikke hjulpet. Men nu er det på tide, at der bliver skredet ind, inden det for alvor går galt," siger Lone Andersen.

Hun mener, at mange forældre i dag ikke har tid til at skabe tryghed og omsorg for deres børn.

Lone Andersen har selv formået at skabe respekt hos de pågældende drenge ved simpelthen at nægte dem at komme sammen med hendes børn.

"Vi troede, at vi boede i et fredeligt område, men sådan er det altså ikke. Nogle af børnene er bange for at komme i skole og har en frygt siddende inden i sig," siger hun.

Samtidig er der dog også nogle ulykkelige forældre, som ikke forstår, at netop deres børn har været med i en af de mest grove mobbesager i Danmark i de senere år.

Bente Meunier, socialdirektør i Middelfart kommune, vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Hun siger dog:

"Det er politiet, der i første omgang har en sag som den her, hvorefter vi får den overdraget. Det vil normalt ske ret hurtigt i forløbet. Det normale er, at man for det enkelte barn går ind og vurderer, hvilke behov barnet og eventuelt barnets forældre har for hjælp.

Vi undersøger den familiemæssige baggrund og så videre. Men det er meget svært at sige noget generelt om, fordi den slags sager kan være af meget forskellig karakter fra gang til gang."

Klagerne er forældre til den ene af de tre drenge, der efter det oplyste overfaldt en mindre dreng.

Klagerne har anført, at bladets forsideoverskrift er tendentiøs. Man har bragt overskriften uden på noget tidspunkt at have været i kontakt med Middelfart Politi. Der er tale om en udokumenteret påstand også efter politiets egne oplysninger.

Klagerne har i forhold til artiklens overskrift oplyst, at to af de tre drenge, der overfaldt den otte-årige, har erkendt at have slået og sparket. Klagernes dreng har benægtet dette. Desuden har alle tre drenge i politiets forhør, uafhængigt af hinanden, benægtet ethvert kendskab til kniv og nåle. Overskriften er derfor stærkt tendentiøs, og reglerne under punkt A. 1-4 og 6 i de vejledende presseetiske regler er således tilsidesat. I forhold til artiklens indledning er fakta ligeledes, at to af drengene indrømmer at have slået og sparket, alle tre nægter brug af kniv og nåle, ligesom alle drenge benægter at have tisset på en majskolbe, som én af drengene stak ind i offerets mund.

Klagerne har endvidere anført, at det er kritisabelt, at drengenes alder oplyses i artiklen, idet det letter det lille lokalsamfunds mulighed for at identificere børnene. Artiklen oplyser også, hvor de tre drenge bor. Dette krænker klart privatlivets fred, jf. punkt B.1 og 3 i de vejledende regler for god presseskik. At der opgives forkert alder og delvis forkert bopæl på drengene er i den sammenhæng irrelevant. Artiklen følger ej heller reglen om, at angreb og svar, jf. punkt A.4., skal bringes i sammenhæng og på samme måde. Det bliver således ikke oplyst, at alle tre drenge benægter brug af kniv og nåle.

Klagerne har yderligere anført, at journalisten i afsnittet "Det viser sig " pludselig springer over i nogle helt andre episoder, der intet har med klagernes søn eller episoden den 19. august 2002 at gøre. Det fremstår imidlertid som om, at de tre drenge også har noget med dette at gøre, ligesom det fremstår som om, at Lone Andersen har haft fat i klagerne, hvilket ikke er tilfældet. Bladet sammenkæder således en række episoder med karakter af mobning/overgreb, der intet har med hinanden at gøre.

Bladet har anført, at det er bladets principale synspunkt, at klagen bør afvises, da klagerne ikke har den fornødne retlige interesse i at klage til nævnet. Hverken klagerne eller deres otte-årige søn er omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i artiklen. Bladet har henvist til nævnets afgørelse i sag nr. 172/1997. Artiklen indeholder hverken navn, adresse, billede eller angivelse af andre fysiske kendetegn på de tre drenge, der har udøvet overfaldet på den mindre dreng. Beskrivelsen af de tre drenge som "10-11-årige" kan ikke være egnet til at identificere klagerens søn, når det af klagernes e-mail af 7. september 2002 fremgår, at han er 8 år gammel. Bladets fejlagtige oplysning kunne give anledning til at tro, at drengene ville gå i 4.-5. klasse, men ifølge klagerne går sønnen kun i 2. eller 3. klasse. Bladet har endvidere ikke oplyst, at de tre drenge går på Strib Skole. Heller ikke oplysningen i artiklen om, at de tre drenge kommer fra [vejnavn udeladt] i Strib er egnet til at identificere klagerens søn, idet det af klagen fremgår, at klagerne bor på Sofiendalsvej.

Klagerne har sammenfattende vedrørende dette punkt anført, at artiklen ikke indeholder nogen oplysninger overhovedet, der kan tjene til at identificere klagerne eller deres søn. Bladet har henvist til nævnets afgørelse i sag nr. 105/2000. Det forhold, at en person, der er omtalt i en artikel, kan identificeres af en kreds af personer, der i forvejen har kendskab til sagen, medfører ikke, at den pågældende person kan anses for identificeret i artiklen, og at god presseskik dermed er overtrådt. Bladet har i den forbindelse henvist til nævnets afgørelse i sag nr. 91/1999.

Bladet har herudover anført, at man har handlet i overensstemmelse med god presseskik, idet man i rimeligt omfang har efterprøvet de oplysninger, der er gengivet i bladet.

Det er bladets opfattelse, at moderens, og dermed drengens, forklaring til bladet har støtte i skadeseddelen fra skadestuen. Der var intet i de oplysninger, politiet havde videregivet til Fyens Stiftstidende og som B.T. var bekendt med inden offentliggørelsen den 22. august 2002 der gav bladet grundlag for at betvivle rigtigheden eller troværdigheden af de oplysninger, bladets journalister modtog fra den forurettede drengs moder. Oplysningerne stemte tværtimod helt overens. Endvidere var de oplysninger, som bladet modtog fra Lone Andersen, overensstemmende med oplysningerne fra den forurettede drengs moder. Hertil kommer, at de tre drenge havde proppet en majskolbe ind i munden på den mindre dreng. Det fremgår af klagen, at dette forhold ikke bestrides af de tre drenge, idet der alene er uenighed om, hvorvidt en af drengene forinden havde tisset på majskolben.

Bladet har videre anført, at man ikke kunne kontakte forældrene til de tre drenge for at anmode om deres fremstilling af forløbet, idet man hverken havde navne eller adresser på de tre implicerede drenge. Bladet undlod at foretage selvstændig efterforskning af de tre drenges identitet med henblik på at rette henvendelse til de pågældende eller deres forældre, for at få deres version af historien. Netop fordi der ikke var tale om voksne mennesker, ville en sådan fremgangsmåde efter bladets opfattelse ikke have været korrekt. Bladet var ikke gennem de gennemførte interviews med den forurettede drengs moder, Lone Andersen, skoleleder Henning Deurell, kommunaldirektør Bente Meunier eller gennem de oplysninger, Middelfart Politi havde givet til Fyens Stiftstidende, blevet gjort bekendt med, at de større drenge bestred rigtigheden af den del af den mindre drengs beskrivelse af forløbet. Bladet fandt det derfor uproblematisk at gengive beskrivelsen af hændelsen, som den var gengivet af drengens moder og Middelfart Politi.

Bladet har endelig oplyst, at Lone Andersen over for bladet har oplyst, at i hvert fald en af de tre drenge har været involveret i de beskrevne mobningshændelser. Hun har videre oplyst, at hun har drøftet sagen med nogle af forældrene til de implicerede drenge. Bladet hævder imidlertid ikke i artiklen, at klagernes søn har været involveret i de forudgående eksempler på mobning.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ikke kan udelukkes, at det ud fra artiklens oplysninger er muligt for personer med et vist kendskab til de stedlige forhold at identificere sønnen som en af de i artiklen omtalte tre drenge. Der er derfor ikke grundlag for at afvise sagen som følge af manglende retlig interesse som hævdet af bladet.

Nævnet bemærker videre, at nævnet ikke har mulighed for at efterprøve de nærmere omstændigheder i forbindelse med overfaldet på drengen, herunder hvad drengene efterfølgende har forklaret til politiet.

I en forsideoverskrift samt i en artikeloverskrift og indledning fremstår det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi som et faktum, at tre drenge, herunder klagernes søn, har slået og sparket denne anden dreng, stukket ham med kniv og nåle og endelig stoppet en majskolbe, der var tisset på, i munden på ham. Nævnet finder, at bladet burde have refereret politiet som kilde til artiklens sagsfremstilling, ligesom bladet burde have henvendt sig til klagerne for at få en kommentar til artiklens oplysninger. Da dette ikke er sket, og da fremstillingen herved er blevet ensidig, har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Nævnet finder ikke, at det med bladets omtale af tidligere episoder om mobning eller overgreb med tilstrækkelig tydelighed er angivet, at det er de samme drenge, herunder klagernes søn, der står bag. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

Nævnet finder videre, at det om end den var forkert angivet var relevant i den konkrete sag at nævne alderen på de pågældende drenge. Henset til at det ikke er nærmere præciseret, hvilken adresse klagernes søn bor på, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik på dette punkt.

Nævnet finder ikke i øvrigt, at bladet har handlet i strid med god presseskik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af B.T. at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet:

Den 22. august 2002 bragte B.T. en omtale af, at tre drenge havde overfaldet en yngre dreng med slag og spark, ligesom der var anvendt kniv og nåle. Endvidere havde den overfaldne dreng fået stukket en majskolbe, som der var tisset på, i munden.

Forældrene til en af de tre drenge har klaget til Pressenævnet, idet de finder, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnet udtaler:

I en forsideoverskrift samt i en artikeloverskrift og indledning fremstår det på baggrund af oplysninger fra den forurettede drengs moder og Middelfart Politi som et faktum, at tre drenge, herunder klagernes søn, har slået og sparket denne anden dreng, stukket ham med kniv og nåle og endelig stoppet en majskolbe, der var tisset på, i munden på ham. Nævnet finder, at bladet burde have refereret politiet som kilde til artiklens sagsfremstilling, ligesom bladet burde have henvendt sig til klagerne for at få en kommentar til artiklens oplysninger. Da dette ikke er sket, og da fremstillingen herved er blevet ensidig, har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

København, den 13. november 2002.

Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig."

Afsagt dem 13. november 2002.