Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Intern meddelelse om behandling af skatte- og afgiftssager

 

 

Retssikkerhedsudvalget, der nu er sammenlagt med Skattelovrådet til et nyt, permanent rådgivende organ, Skatteretsrådet, er i sin sidste redegørelse af juni 1997 fremkommet med nogle anbefalinger vedrørende behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager.

I den anledning skal Told- og Skattestyrelsen give følgende foreløbige retningslinier for de omtalte anbefalinger. De anbefalinger der ikke er omtalt nedenfor er under overvejelse med hensyn til hvordan de nærmere skal føres ud i livet.

1. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at der sker en offentliggørelse af de retningslinier som gælder for udmåling af administrative bøder på hele skatte- og afgiftsområdet.

Told- og Skattestyrelsen arbejder på en vejledning om ansvarssager. I denne vejledning, der forudsættes offentliggjort, vil blive omtalt alle gældende bødesatser m.v.

Indtil denne vejledning foreligger anmodes regionerne om i påkommende tilfælde, herunder hvis regionen anmodes om det, at udlevere kopi af de pågældende bødeberegningsregler således som disse er beskrevet i cirkulærer, vejledninger og reglementer m.v.

2. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at der fastsættes nærmere retningslinier for skattemyndighedernes forpligtelse til at gøre skatteyderen og tredjemand bekendt med en sigtelse og retten til at nægte at udtale sig.

Som indledning til en ansvarsforhandling skal skatteyderen (igen, jf. nedenfor under 4) gøres bekendt med sigtelsen. Endvidere med at han som sigtet ikke har pligt til at udtale sig, jf. retsplejelovens § 752, stk. 1.

Hvis en rådgiver (revisor, advokat) er sigtet for et forhold vedrørende en kunde skal ansvarsforhandlingen med ham principielt foregå uden deltagelse af skatteyder - uden hensyn til om også skatteyder er sigtet eller dette ikke er tilfældet.

Hvis der under en forhandling med en skatteyder der er sigtet og skatteyders revisor der ikke er sigtet opstår bestyrket mistanke om at revisor har begået et strafbart forhold, skal ansvarsforhandlingen afbrydes og revisor sigtes. Ansvarsforhandlinger gennemføres herefter principielt med skatteyder og revisor hver for sig, jf. ovenfor.

Der henvises i øvrigt til Nils Hansens artikel "Revisors rolle i skattestraffesager" i Foreningen af Registrerede Revisorers blad Stafetten nr. 435, januar 1997, der tidligere er tilsendt regionerne. Endvidere henvises til det nedenfor under 4 anførte.

3. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at der fastsættes nærmere retningslinier for skattemyndighedernes brug af skattekontrollovens kontrolbeføjelser og oplysningsmidler, når det står klart for myndighederne at der er grundlag for at rejse sigtelse.

En forudsætning for at kunne afslutte en række skattestraffesager administrativt, jf. skattekontrollovens § 20, er i et vist omfang anvendelse af oplysninger, der er fremskaffet på grundlag af skattekontrollovens kontrolbeføjelser og oplysningsmidler.

Kontrolbeføjelserne og oplysningsmidlerne kan derfor anvendes til fremskaffelse af oplysninger, der senere viser sig at kunne danne grundlag for en straffesag.

Imidlertid bør kontrolbeføjelserne og oplysningsmidlerne ikke anvendes over for eller i konfrontation med skatteyder. Dvs. at de ikke må anvendes fra det øjeblik det står klart, at der er grundlag for at sigte skatteyderen for et strafbart forhold. Efterforskningsskridt over for en sigtet må ske på et andet grundlag end kontrolbeføjelserne og oplysningsmidlerne, eventuelt må politiet inddrages med henblik på iværksættelse af straffeprocessuelle tvangsmidler, f.eks. ransagning, jf. skattekontrollovens § 22. Derimod vil der også efter, at der er konstateret grundlag for at rejse sigtelse mod skatteyderen kunne indhentes oplysninger fra trediemand på grundlag af bestemmelserne herom i skattekontrollovens afsnit II samt på grundlag af bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Der er ikke i dansk ret almindelige regler om hvornår en person skal anses for sigtet. Dette må vurderes helt konkret med udgangspunkt i de foreliggende beviser i den enkelte sag.

4. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at skatteyderen allerede i indkaldelsesskrivelsen til ansvarsforhandlingen gøres bekendt med sigtelsen og retten til at nægte at udtale sig.

Når skatteyderen tilskrives om ansvarsforhandlingen skal det derfor i indkaldelsesskrivelsen anføres at han er sigtet, idet det så præcist som det er muligt på det pågældende tidspunkt beskrives hvad han sigtes for. Dvs. at det skal anføres hvilken overtrædelse (med angivelse af lov og paragrafnummer), hvilke indkomstår, indkomstdifferencer og unddragne skatter der er tale om samt en beskrivelse af overtrædelsen (f.eks. undladelse af at have medregnet hele sin omsætning ved den af ham drevne virksomhed). Det skal endvidere tilkendegives skatteyderen at han som sigtet ikke har pligt til at udtale sig, jf. retsplejelovens § 752, stk. 1.

Konsekvensen ved at indkaldelsesskrivelsen (også) indeholder en egentlig sigtelse er, at påtaleforældelsen afbrydes, hvis sagen kan afgøres med en bøde, jf. straffelovens § 94, stk. 4, 3. punktum.

5. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at kommunerne normalt bør undlade at orientere skatteyderen om at der findes grundlag for at sagen indberettes til told- og skatteregionen, idet den strafbare vurdering i forhold til skatteyderen normalt bør overlades til regionen.

Told- og Skattestyrelsen har derfor ved brev af dags dato anmodet kommunerne om at ophøre med skriftligt, dvs. i agterskrivelser, kendelser m.v., at medtage en passus om at sagen vil blive sendt til regionen med henblik på vurdering af et eventuelt ansvarsspørgsmål.

Told- og skatteregionerne anmodes om at påse at styrelsens anmodning efterleves af kommunerne.

6. Retssikkerhedsudvalget har anbefalet at de centrale myndigheder indskærper vigtigheden af en hurtig sagsbehandling samt fører løbende tilsyn med at der træffes afgørelse om strafspørgsmål inden for rimelig tid.

Af hensyn til bl.a. den belastning en straffesag er for den pågældende anmodes told- og skatteregionerne derfor om at afslutte skattestraffesager så hurtigt som muligt.

Told- og Skattestyrelsen, den 5. marts 1998

Preben Bialas

/Nils Hansen