Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Et selskab A A/S ønskedes spaltet uden ophør af det indskydende selskab. Selskabet havde en post egne aktier, hvoraf en mindre del ønskedes udspaltet til det modtagende selskab. Baggrunden herfor var, at det modtagende selskab skulle anvende aktierne til afdækning af udstedte aktieoptioner til medarbejdere. Ligningsrådet fandt, at posten egne aktier ikke var en del af den gren af virksomheden, som skulle udspaltes til det modtagende selskab. Der blev derfor stillet vilkår om, at hele selskab A's beholdning af egne aktier forblev i det indskydende selskab.
Den fulde tekst

Spaltning

 

 

OFFENTLIGGØRELSE

Spaltning

i

grenkravet

i

egne aktier

i

vilkår

LR af 22. februar 2000, 99/00-4314-1099

Reference

FUL § 15 a

LV 1999 S.D.2.6.2

A A/S ønsker en gren af selskabets virksomhed udspaltet ved en skattefri spaltning, og således at A A/S ikke ophører ved spaltningen.

A A/S ejer en post egne aktier. En mindre del af denne post ønskes ved grenspaltningen overført til det modtagende selskab. I det modtagende selskab skal denne post alene anvendes til at opfylde selskabets forpligtelser overfor de medarbejdere, der ved spaltningen følger med over i det modtagende selskab. Visse medarbejdere er tildelt aktiekøberetter, og den post egne aktier, der ønskes udspaltet, skal anvendes til opfyldelse af medarbejdernes rettigheder i henhold til aktiekøberetterne.

Uanset at den udspaltede post egne aktier alene skal anvendes til at opfylde forpligtelser over for medarbejdere i det modtagende selskab, finder Told- og Skattestyrelsen ikke, at posten egne aktier er en del af den gren, der udspaltes til det modtagende selskab.

Der er tale om børsnoterede aktier i det indskydende selskab A A/S, og i kraft heraf kan aktierne ikke tilhøre grenen, der tilgår det modtagende selskab. De aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab, er netop dem, som vedrører den udspaltede gren. I konsekvens heraf kan aktier i det indskydende selskab ikke vedrøre den udspaltede gren.

Ifølge fast praksis kan og skal kun aktier, der tilhører den udskilte gren, følge med over i det modtagende selskab. Styrelsen finder ikke, at de af ansøgeren anførte argumenter er tilstrækkelige til at ændre på denne faste praksis.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.