Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice
og pvc-folier

 

Hermed bekendtgøres lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 7. oktober 1998, som ændret ved lov nr. 912 af 16. december 1998, § 9 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 23 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 13 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og lov nr. 1292 af 20. december 2000. Lovbekendtgørelsen gælder først fuldt ud fra den 1. juli 2001, jf. note 4 og 5.

I. Afgiftspligtigt vareområde

§ 1.1)  5)  Der svares afgift til statskassen af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende varer:

1) Spiritus, vin og frugtvin samt øl.

2) Mineralvand, limonade og andre varer, som er tilsat kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

3) Mineralvand, limonade og andre varer, som ikke er tilsat kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf, dog bortset fra vegetabilske produkter til erstatning for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, jf. nr. 14 og ernæringspræparater, der er tilskudsberettigede efter § 8 a i lov om offentlig sygesikring.

4) Vand.

5) Eddike og spiseolie.

6) Denatureret sprit.

7) Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under position 3401, 3402 og 3405.

8) Smøremidler og andre varer henhørende under position 3403 samt varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter.

9) Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

10) Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under position 3208-3210 og 3214.

11) Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under position 3303-3307.

12) Kølervæske til motorer og sprinklervæske.

13) Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 31. juli 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

14) Mælk og mejeriprodukter henhørende under position 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.

15) Margarine og andre varer henhørende under position 1517, samt smørbare produkter bestående af en blanding af mælkefedt og vegetabilsk fedtstof henhørende under position 2106.

16) Hunde- og kattefoder henhørende under position 2309.10.

17) Saucer, sennep og andre varer henhørende under position 2103 samt tomatpurè og tomatsaft henhørende under position 2002.

§ 2.5) For beholdere af karton eller af laminater af forskellige materialer, som er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, eller er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 og 4, eller er omfattet af § 3 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 eller 4, med et anprist indhold af kulsyre udgør afgiften

   

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,15 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,30 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,50 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,00 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

1,50 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

2,00 kr.

    Stk. 2.5) For beholdere af andre materialer end de i stk. 1 nævnte, som er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, eller er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 og 4, eller er omfattet af § 3 i bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som er ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 3 eller 4, med et anprist indhold af kulsyre udgør afgiften

   

pr. stk.

1)

med et rumindhold under 10 cl

0,25 kr.

2)

med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,50 kr.

3)

med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl

0,80 kr.

4)

med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl

1,60 kr.

5)

med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl

2,40 kr.

6)

med et rumindhold over 160 cl

3,20 kr.

    Stk. 3.5) For salgsemballager og multipak, som indeholder varer omfattet af § 1, nr. 3-17, bortset fra de beholdere, der er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, betales der afgift efter vægt. Afgiften udgør for emballage af

   

pr. kg

1)

pap og papir, primært materiale samt tekstiler

0,95 kr.

2)

pap og papir, sekundært materiale

0,55 kr.

3)

plast (undtagen eps og pvc), primært materiale

12,95 kr.

4)

plast (undtagen eps og pvc), sekundært materiale

7,75 kr.

5)

plast (undtagen eps og pvc) højfyldt

7,75 kr.

6)

plast (undtagen eps og pvc) UN-godkendt

10,35 kr.

7)

eps og pvc

20,35 kr.

8)

aluminium

33,30 kr.

9)

hvidblik og stål

9,25 kr.

10)

hvidblik og stål, UN-godkendt

7,40 kr.

11)

glas og keramik

1,85 kr.

12)

træ

0,55 kr.

    Stk. 4. I den afgiftspligtige vægt efter stk. 3 indgår alle dele af emballagen. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften som summen af afgifterne af hvert enkelt materiale. Udgør et materiale mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale og efter emballagens samlede vægt.

    Stk. 5.5) En virksomhed kan dog vælge at beregne afgiften for den samlede emballage, herunder emballage, der består af laminater, efter satsen for det materiale i emballagen, der har den højeste afgiftssats og efter emballagens samlede vægt, jf. dog stk. 4, 3. pkt.

    Stk. 6.5) Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af sekundært materiale udgør mindst 50 pct. af emballage nævnt i stk. 3, nr. 2 og 4, skal der betales afgift efter henholdsvis stk. 3, nr. 1 eller 3.

    Stk. 7.5) Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af fyldstof i emballage nævnt i stk. 3, nr. 5, udgør mindst 50 pct., skal der betales afgift efter stk. 3, nr. 3.

§ 2 a. Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast m.v. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

§ 2 b. Afgiften udgør pr. kg:

1) for poser af papir m.v.

10 kr.

2) for poser af plast m.v.

22 kr.

§ 2 c.5) Der svares afgift af engangsservice.

    Stk. 2. afgiften udgør 19,20 kr. pr. kg.

§ 2 d.5) Der svares afgift af folier fremstillet af blødt polyvinylklorid (pvc) til emballering af levnedsmidler.

    Stk. 2. Afgiften udgør 20,35 kr. pr. kg.

II. Registrerede virksomheder

§ 3.5) Den, der med henblik på salg fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2.5) Den, der driver mellemhandel (grossisthandel) med ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, eller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 5-17, § 2 a, § 2 c eller § 2 d, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 1-4, kan anmelde deres virksomhed til registrering.

    Stk. 4. Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 5-17, skal anmelde deres virksomhed til registrering.

    Stk. 5.5) Virksomheder omfattet af stk. 4, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 5.000 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med at drive afgiftspligtig virksomhed.

    Stk. 6. Registrering kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at de statslige told- og skattemyndigheders kontrol efter § 15 ikke kan udføres på rimelig måde.

    Stk. 7. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres efter denne lov hos de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 8. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 3 a.5) Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, og afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 5-17, § 2 a, § 2 b eller § 2 c.

§ 3 b.5) De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning give en registreret virksomhed tilladelse til at lade større partier varer fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed (fabrikationsvirksomheden).

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere efter ansøgning give tilladelse til, at virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling af afgiftspligtige varer, registreres i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for sin regning (lønarbejde) i en anden registreret virksomhed.

III. Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Registrerede virksomheder opgør den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer eller virksomhedens forbrug af egne ubrugte varer i perioden.

    Stk. 2. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 4, stk. 1, fradrages:

1. Varer, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 3 a,

2. varer, der leveres til udlandet,

3. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, brækage eller lignende,

4. brugte varer, hvoraf der tidligere er betalt afgift,

5. varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften, og

6. varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. § 6, stk. 1.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.

IV. Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

§ 6.5) De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder bevilling til afgiftsfri indkøb af eksportemballage omfattet af § 1, nr. 1 og 2, der ikke er genstand for omsætning her i landet.

    Stk. 2.5) De statslige told- og skattemyndigheder kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige emballager, som ubrugte eller med påfyldt indhold leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 3.5) De statslige told- og skattemyndigheder kan ligeledes, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige poser, engangsservice og pvc-folier til levnedsmidler, der leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder meddeler virksomheder bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af beholdere omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse i udlandet. Det er endvidere en betingelse for godtgørelsen, at beholderne eller tilsvarende beholdere er modtaget fra udlandet og afgiftsberigtiget af virksomheden mindre end 1 år, før de leveres tilbage.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere meddele bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af glasbeholdere, der oprindelig har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 vægtprocent. Det er en betingelse for godtgørelsen, at de nævnte flasker genvindes til glasfabrikation.

    Stk. 6. Emballage, der hos den detailhandlende påfyldes eller på anden måde anvendes til emballering af varer omfattet af § 1, nr. 17, med henblik på salg til den endelige bruger, er fritaget for afgift.

    Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-6.

V. Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 7. Af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, medmindre varerne indføres efter reglerne i § 3 a. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 7 a tilsvarende anvendelse.

§ 7 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 3 a. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af varerne fra udlandet anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

    Stk. 2.3)  De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i § 2, § 3 og §§ 5-8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3.3) For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 4.5) Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 5.000 kr. årligt, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos de statslige told- og skattemyndigheder, afgive anmeldelse eller indbetale afgiften. En registrering gælder for minimum 2 år, medmindre virksomheden ophører med indførsel af varer.

    Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

    Stk. 6.3) Bestemmelserne i lovens §§ 9, stk. 2, og 15 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3, bortset fra varer, der indføres efter toldlovens § 2.

VI. Regnskabsbestemmelser

§ 9. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstillingen af afgiftspligtige varer, tilgangen af uberigtigede varer og udleveringen af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

    Stk. 3. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder efter § 3 a og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om leverandørens og modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde. Kopi af fakturaer skal opbevares i 5 år.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere bestemmelser for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

VII. Afregning af afgiften

§ 10.3) Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 4 og 5, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 11.3) (Ophævet)

§ 12.3) (Ophævet)

§ 13.3) Hvis virksomheden ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 14.3) (Ophævet)

§ 14 a.3) (Ophævet)

VIII. Kontrolbestemmelser

§ 15.2)  De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

    Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

    Stk. 5. Erhvervsdrivende skal ved indkøb af emballager, der kan anvendes til afgiftspligtigt formål, oplyse leverandøren om varens anvendelse. De pågældende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres indkøb og anvendelse af sådanne emballager.

    Stk. 6.5) Leverandører af materialer eller dele til fremstilling af varer, der i henhold til denne lov er afgiftspligtige, er efter anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder pligtige til at meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om leverancer til de virksomheder, der omfattes af denne lov.

    Stk. 7.2) De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

    Stk. 8.5) De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

    Stk. 9.5) I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 16. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

    Stk. 2.2) Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 15. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 17. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

IX. Straffebestemmelser

§ 18.3) 5) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1. Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen.

2. Overtræder § 3, stk. 1, 4 eller 7, § 7 a, stk. 1, 2. pkt., § 9, stk. 1-3, § 15, stk. 2-6, og § 25, stk. 1-3.

3. Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 6, stk. 1-5.

4. Undlader at efterkomme et i medfør af § 7 a, stk. 5, 1. pkt., meddelt påbud.

5. Fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 3, stk. 6, eller § 13, og de statslige told- og skattemyndigheder har meddelt virksomheden dette.

6. Overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3.4)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19.3) Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

X. Andre bestemmelser

§ 20. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne.

    Stk. 2.3) Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb i godtgørelse efter § 6, stk. 2-4. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 21. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 21 a.3) Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov.

§ 21 b.5) Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.

2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter § 2, stk. 3-7.

3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsgodtgørelser og afgiftsfritagelser efter §§ 6 og 8.

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 21 c. (Ophævet)

§ 22.3) Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 7 a, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 23. Med udlandet sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

XI. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Loven træder i kraft den 1. februar 1978 og finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der efter lovens ikrafttræden udleveres fra fremstillingsvirksomheder.

    Stk. 2. Loven kommer endvidere til anvendelse på indførte varer, som efter lovens ikrafttræden angives til fortoldning.

§§ 25-26. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 13. februar 2001

Frode Sørensen

/John Fuhrmann

Officielle noter

1) § 1, stk. 1, nr. 3 og nr. 15, er ændret ved lov nr. 912 af 16. december 1998, som trådte i kraft den 1. januar 1999.

2) § 15, stk. 1, 7 og 8, og § 16, stk. 2, er ændret ved § 9 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, som trådte i kraft den 3. juni 1999.

3) § 7, § 7 a, stk. 2, 3, 6 og 7, § 10, ophævelse af §§ 11,12,14 og 14 a, ændring af § 13, § 18, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, § 19, § 20, stk. 2, § 20, stk. 3 og 4, § 21 b, stk. 1, nr. 5, ophæves, ændring af § 21 a og § 22, er ændret ved § 23 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001

4) § 18, stk. 3, er ændret ved § 13 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, der træder i kraft den 1. juli 2001

5) Lovens titel, § 1, stk. 1, nr. 3 og 13, § 2, stk. 1, 2, 3, 5, ophævelse af stk. 6, ændring af stk. 7 og 8, § 2 b, § 2 c, § 2 d, § 3, stk. 1, 2, 5, § 3 a, ny § 3 b, § 6, stk. 1, 2 og 3, § 7 a, stk. 4, ny § 15, stk. 6, ændring af stk. 7 (nu 8) og stk. 8 (nu 9), § 18, stk. 1, nr. 2 og § 21 b, stk. 1, nr. 2, er ændret ved lov nr. 1292 af 20.december 2000, der træder i kraft den 1. april 2001. Lov nr. 1292 har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF samt i henhold til Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald.