Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Definitioner
  Kapitel 2Pensionsordningernes betegnelse m.v.
  Kapitel 3Rateforsikring i pensionsøjemed
  Kapitel 4Rateopsparing m.v. i pensionsøjemed
  Kapitel 5Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens §15 A
  Kapitel 6Fradragsreglerne i pensionsbeskatningslovens §18, stk.3-7
  Kapitel 7Ophævelse af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens §18 A, stk.2
  Kapitel 8Underretningspligt over for arbejdstageren ved kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed og bidrag til supplerende engangsydelser i ansættelsesforhold. Tilbagebetaling fra en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller af bidrag til
  Kapitel 9Afgiften
  Kapitel 10Godkendelse af pensionsfonde
  Kapitel 11Kapitalpensionsfonde
  Kapitel 12Udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning
  Kapitel 13Revision vedrørende afgift
  Kapitel 14Straffebestemmelser
  Kapitel 15Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

I medfør af § 1, stk. 2, § 6, § 8, stk. 3, § 11 A, stk. 4, § 15 A, stk. 8, § 16, stk. 3, § 18, stk. 5, § 18 A, stk. 4, § 19 C, stk. 6, § 21 A, stk. 5, § 22, stk. 2, § 26, stk. 7, § 38, stk. 2, § 41, stk. 6, og § 58 i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved et pensionsinstitut forstås i denne bekendtgørelse forsikringsselskaber, pensionskasser eller pengeinstitutter m.v., der opretter ordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven.

Kapitel 2

Pensionsordningernes betegnelse m.v.

§ 2. Forsikringsselskaber skal ved oprettelse eller ændring af livsforsikringer og invalideforsikringer anføre i forsikringspolicen, hvilken beskatningsform forsikringen er undergivet. Angivelsen foretages med den eller de af følgende betegnelser, som svarer til forsikringsaftalens indhold:

1) Pensionsordning med løbende udbetalinger.

2) Rateforsikring i pensionsøjemed.

3) Kapitalforsikring i pensionsøjemed.

4) Indeksordning.

5) Livsforsikring uden fradragsret.

6) Livsforsikring uden fradragsret omfattet af reglerne om afgiftspligtig præmie eller bidrag.

7) Livsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

8) Pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

9) Rateforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

    Stk. 2. Hvis en forsikring består af flere grundformer, der har en forskellig betegnelse efter stk. 1, skal det i policen angives, hvor stor en del af den samlede årspræmie der falder på de enkelte betegnelser nævnt i stk. 1.

§ 3. Ved oprettelsen af pensionskasser, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, jf. § 3, og af pensionsfonde og lignende, der skal godkendes efter lovens § 6, skal det anføres i vedtægterne eller pensionsregulativet, at pensionsbidrag m.v. og ydelserne til medlemmerne er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. lovens afsnit I.

§ 4. Ved oprettelse eller ændring af opsparingsordninger, der skattemæssigt skal behandles efter reglerne i pensionsbeskatningsloven, skal banker, sparekasser, andelskasser og kapitalpensionsfonde i aftaledokumentet og på eventuelle kontrabøger, depotbeviser samt på kontoudskrifter o. lign. anføre, hvilken beskatningsform opsparingen er undergivet. Angivelsen foretages med den af følgende betegnelser, der svarer til aftalens indhold:

1) Rateopsparing i pensionsøjemed.

2) Opsparing i pensionsøjemed.

3) Indeksordning.

4) Pensionskonto, jf. pensionsbeskatningslovens § 42.

5) Børneopsparingskonto.

6) Rateopsparing omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A.

    Stk. 2. Betegnelser som nævnt i stk. 1 må ikke anføres på kontoudskrifter eller andre dokumenter vedrørende opsparing og indlån, der ikke opfylder betingelserne for beskatning efter pensionsbeskatningslovens afsnit I eller § 51.

    Stk. 3. Omfatter pensionsordningen flere af de i stk. 1 nævnte opsparingsformer, skal hver af de pågældende betegnelser anføres i aftaledokumentet.

§ 5. Når en pensionsordning er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, skal det i police, aftaledokument, kontoudskrifter samt ved registrering af medlemmer i pensionskasser, pensionsfonde o. lign. anføres, om pensionsordningen er led i et ansættelsesforhold, eller om den er oprettet uden for ansættelsesforhold.

    Stk. 2. Det skal anføres, såfremt ordningen ændres fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt.

Kapitel 3

Rateforsikring i pensionsøjemed

§ 6. Forsikringsselskaber, der har indgået aftale om oprettelse af rateforsikring i pensionsøjemed, skal til brug ved beregningen af de tillæg til ordningen og nye ordninger i tilknytning til ordningen, der kan oprettes efter pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 1, 4. pkt., foretage en opgørelse af ordningens værdi på tidspunktet for forsikringstagerens fyldte 60. år, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 6. eller 7. pkt.

    Stk. 2. Oprettes der efter forsikringstagerens fyldte 60. år et tillæg til rateforsikringen, skal policen påføres oplysning herom og oplysning om, hvor stor en del af den efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 6. eller 7. pkt., tilladte forhøjelse, der herved er udnyttet.

    Stk. 3. Oprettes der efter forsikringstagerens fyldte 60. år en ny rateforsikring i tilknytning til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed, skal den tidligere police eller konto påføres oplysning herom og oplysning om, hvor stor en del af den efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1, 6. eller 7. pkt., eller § 11 A, stk. 1, nr. 2, tilladte forhøjelse, der herved er udnyttet.

Kapitel 4

Rateopsparing m.v. i pensionsøjemed

§ 7. Ved oprettelse af rateopsparing i pensionsøjemed skal der med pengeinstituttet træffes aftale om indbetalingsperiodens længde og størrelsen af det årlige indskud. Ved en rateopsparing uden for ansættelsesforhold træffes aftalen mellem kontohaver og pengeinstitut og ved en rateopsparing som led i et ansættelsesforhold mellem arbejdstageren, arbejdsgiveren og pengeinstituttet. Ændres indbetalingerne, skal aftalen påtegnes herom.

    Stk. 2. Til rateopsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed som led i et ansættelsesforhold kan kun arbejdsgiveren foretage indbetalinger. Til rateopsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden for ansættelsesforhold kan en arbejdsgiver ikke foretage indbetalinger.

§ 8. Pengeinstitutter m.v., der har indgået aftale om oprettelse af rateopsparing i pensionsøjemed, skal til brug ved beregningen af de tillæg til ordningen og nye ordninger i tilknytning til ordningen, der kan oprettes efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, foretage en opgørelse af ordningens værdi på tidspunktet for kontohaverens fyldte 60. år. Opgørelsen af ordningens værdi foretages i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

    Stk. 2. For rateopsparing i pensionsøjemed, der er oprettet før den 19. marts 1999 af en kontohaver, der er fyldt 60 år inden denne dato, foretages opgørelse efter stk. 1 kun, hvis kontohaveren anmoder om det.

§ 9. Tidspunktet for påbegyndelse af udbetalingen fra rateopsparingen og udbetalingsperiodens længde skal fastsættes i aftalen om ordningen.

    Stk. 2. Oprettes der efter kontohaverens fyldte 60. år et tillæg til ordningen, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, skal ordningen påføres oplysning herom og oplysning om, hvor stor en del af den efter lovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, tilladte forhøjelse, der herved er udnyttet. Tillægget skal udbetales på samme tidspunkter, med samme udbetalingsperiode og med samme udbetalingsforløb som den ordning, hvortil tillægget knytter sig.

    Stk. 3. Træffes der aftale om forhøjelse af indbetalingerne til en rateopsparing i pensionsøjemed, skal udbetalinger, der hidrører fra de forhøjede indbetalinger, udbetales på samme tidspunkter, med samme udbetalingsperiode og med samme udbetalingsforløb som den ordning, hvis indbetalinger er forhøjet. Træffes aftalen efter kontohaverens fyldte 60. år, skal ordningen påføres oplysning om forhøjelsen, herunder oplysning om, hvor stor en del af den efter lovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, tilladte forhøjelse, der herved er udnyttet.

    Stk. 4. Oprettes der efter kontohaverens fyldte 60. år en ny ordning (rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed) i tilknytning til ordningen, jf. lovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, skal ordningen påføres oplysning herom og oplysning om, hvor stor en del af den efter lovens § 11 A, stk. 1, nr. 2, tilladte forhøjelse, der herved er udnyttet.

§ 10. Før udbetalingen fra en rateopsparing påbegyndes, skal kontohaveren over for pengeinstituttet afgive en erklæring om, hvilket udbetalingsforløb der efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, vælges for ordningen. Valget af udbetalingsforløb er bindende for kontohaveren i hele udbetalingsperioden.

    Stk. 2. Er kontohaveren afgået ved døden, før udbetalingen fra en rateopsparing er påbegyndt, og er der ikke foretaget et valg af udbetalingsforløb efter stk. 1, skal den, der ifølge aftalen er begunstiget, afgive erklæring om valg af udbetalingsforløb.

§ 11. Til brug for beregningen af den årlige rate skal pengeinstituttet m.v. foretage en opgørelse af ordningens værdi pr. 31. december året før det kalenderår, hvori rateudbetalingen skal finde sted. Opgørelsen af ordningens værdi foretages i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler.

§ 12. Ved beregningen af den årlige rate følges kalenderåret.

    Stk. 2. Den for et år beregnede rate skal senest udbetales ved kalenderårets udløb. Hvis udbetalingen af den første årsrate ifølge aftalen skal finde sted efter den 1. januar i kalenderåret, kan kontohaveren vælge enten at få hele den beregnede årsrate udbetalt i den resterende del af kalenderåret eller at lade en forholdsmæssig del af den beregnede rate indestå i ordningen som en del af ordningens værdi. Den del af den første rate, der kan forblive indestående i ordningen, er det beløb, som forholdsmæssigt kan henføres til perioden fra 1. januar i kalenderåret og til det aftalte tidspunkt for rateudbetalingens påbegyndelse.

    Stk. 3. Rateudbetalingen ophører, såfremt hele kontoens indestående er udbetalt inden udløbet af den valgte udbetalingsperiode.

    Stk. 4. Det beregnede årlige ratebeløb afrundes til nærmeste hele kroner.

§ 13. Er midlerne i en rateopsparing i pensionsøjemed anbragt i værdipapirer, skal de værdipapirer, der udtages af ordningen til betaling af den årlige rate, værdiansættes på grundlag af handelsværdien på udtagelsestidspunktet.

    Stk. 2. Er der på den i forbindelse med rateordningen oprettede indlånskonto ikke tilstrækkelige kontantbeløb til indeholdelse af A-skat ved udbetalingen fra rateopsparingen, skal pengeinstituttet sælge værdipapirer under ordningen i nødvendigt omfang. Kontohaveren skal have underretning herom senest 3 uger før det aftalte udbetalingstidspunkt. Har kontohaveren ikke senest en uge før det aftalte udbetalingstidspunkt meddelt pengeinstituttet, hvilke værdipapirer der skal sælges, træffer pengeinstituttet bestemmelse herom. Overskydende beløb indsættes på den til ordningen hørende indlånskonto.

Kapitel 5

Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A

§ 14. Ved indbetaling på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 A skal den person, der har oprettet pensionsordningen, dokumentere den fortjeneste, der omhandles i lovens § 15 A, stk. 6, ved en erklæring fra en advokat, en statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jf. § 1 i lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, et medlem af Foreningen af Danske Revisorer eller en person, der kan ligestilles hermed. For så vidt angår den sidste gruppe skal den pågældende sagkyndige kunne dokumentere personlig uddannelse og praktisk erfaring i behandlingen af skattesager. Af erklæringen skal fremgå størrelsen af den fortjeneste, der er opnået ved afståelsen af virksomheden eller en andel af denne, og som skal medregnes ved indkomstopgørelsen hos den person, der har oprettet pensionsordningen. For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres fortjenesten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag. Erklæringen om fortjenestens størrelse skal være underskrevet af den advokat, revisor m.v., der har udfærdiget den. Erklæringen kan afgives på en blanket udarbejdet af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Erklæringen vedlægges selvangivelsen for det indkomstår, hvori der ønskes fradrag for den foretagne indbetaling. Når der ønskes fradrag i det indkomstår, hvori virksomheden eller en del af denne er afstået, skal erklæringen dog indsendes til den skatteansættende myndighed senest den 1. juli i det efterfølgende indkomstår.

Stk. 3. Den person, der har oprettet pensionsordningen, skal over for den skatteansættende myndighed oplyse, hvornår afståelsen har fundet sted. Personen skal desuden oplyse, hvorvidt der allerede er foretaget indbetalinger på den nævnte pensionsordning eller en anden ordning omfattet af lovens § 15 A, samt størrelsen af de samlede indbetalinger. Oplysningerne skal afgives til den skatteansættende myndighed samtidig med afgivelsen af den i stk. 1 nævnte erklæring.

Stk. 4. I tilfælde af, at den person, der har oprettet pensionsordningen, ifølge reglerne i lovens § 15 A, stk. 6, har indbetalt et for stort beløb på ordningen og ønsker det overskydende beløb tilbagebetalt efter reglerne i lovens § 22, stk. 1, skal anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut. Størrelsen af det overskydende beløb skal forud for anmodningen være godkendt af den skatteansættende myndighed. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen af det overskydende beløb sikre sig, at godkendelsen foreligger. Pensionsinstituttet skal desuden senest 4 uger efter udbetalingen meddele den skatteansættende myndighed, at udbetalingen har fundet sted, samt størrelsen af udbetalingen.

Stk. 5. Hvor indbetalingerne fordeles over flere indkomstår, udgør det beløb, der i alt højst kan indbetales på pensionsordningen eller -ordningerne, jf. lovens § 15 A, stk. 6, 1. og 2. pkt., grundbeløbet på 1.372.650 kr. reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling.

Kapitel 6

Fradragsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-7

§ 15. Skattepligtige, hvis samlede årlige fradrag for kapitalindskud, præmier eller bidrag til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed beregnet efter reglerne i pensionsbeskatningslovens §18, stk. 3-4, udgør et mindre beløb end 25.000 kr. (reguleret), og som vælger at foretage et årligt fradrag på indtil 25.000 kr. (reguleret) efter lovens § 18, stk. 5, skal til brug for indkomstopgørelsen angive, med hvilket beløb fradraget efter lovens § 18, stk. 3-4, ønskes forhøjet. Dette beløb (opfyldningsbeløbet) kan sammenlagt med fradraget efter lovens § 18, stk. 3-4, højst udgøre et beløb svarende til forfaldne præmier, bidrag og indskud, som ikke tidligere er fratrukket. Valget af opfyldningsbeløb er bindende for skatteyderen i fradragsperioden, således at kapitalindskud, præmier og bidrag fradrages med lige store årlige beløb i indkomsten for forfaldsåret og hvert af de følgende år, så længe de samlede indskuds- og præmiebeløb er uforandrede. Indskuds- og præmiebeløb anses i denne sammenhæng for uforandrede, selv om de er pristalsregulerede. Hvis opfyldningsbeløbet fylder fradragsmulighederne på indtil 25.000 kr. (reguleret) helt ud, kan næste års fradragsmulighed dog også fyldes helt ud, selv om den er vokset på grund af regulering. Det gælder, indtil de forfaldne præmier m.v. er fratrukket. Har skatteyderen oprettet mere end en pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring og/eller rateopsparing i pensionsøjemed, anses hele opfyldningsbeløbet, hvis der indtræder afgiftspligt for en af ordningerne, ved anvendelsen af lovens § 35, stk. 1, for fortrinsvis at være fradraget i de forfaldne indbetalinger på den først oprettede ordning. I det omfang forfaldne indbetalinger til den først oprettede ordning herefter må anses for at være fradraget fuldt ud ved opgørelsen af skatteyderens skattepligtige indkomst, overføres en eventuel uudnyttet del af opfyldningsbeløbet til den dernæst oprettede ordning.

    Stk. 2. Indtræder der afgiftspligt efter lovens §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og har det årlige fradrag beregnet efter reglerne i lovens § 18, stk. 3-4, været mindre end 25.000 kr. (reguleret), skal skatteyderen over for vedkommende pensionsinstitut afgive erklæring om, hvorvidt opfyldningsfradraget i lovens § 18, stk. 5, har været benyttet og i bekræftende fald med hvilket beløb. Skatteyderen skal endvidere oplyse, om der er oprettet en lignende ordning i et andet pensionsinstitut, eller om der er foretaget en forhøjelse af en sådan ordning. Skatteyderen skal meddele de oplysninger, som i øvrigt måtte være nødvendige for afgiftens beregning, herunder om tidspunktet for oprettelsen af andre ordninger og om opfyldningsfradragets anvendelse. Hvis skatteyderen ikke inden udløbet af den i lovens § 38, stk. 1, fastsatte frist for afgiftens betaling fremkommer med de nødvendige oplysninger, beregnes afgiften af det fulde afgiftspligtige beløb.

§ 16. Ved indgåelse af aftaler om oprettelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, der omfattes af bestemmelserne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 3-5, skal pensionsinstituttet gøre ejeren af ordningen opmærksom på fradragsreglerne i lovens § 18, stk. 3-7, herunder oplyse den pågældende om muligheden for at vælge en forhøjelse af årsfradraget inden for 25.000 kr.s-grænsen (reguleret) i lovens § 18, stk. 5, og om vilkårene for et sådant opfyldningsfradrag. De samme oplysninger skal gives, såfremt præmien, bidraget eller indskuddet til en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed forhøjes på et tidspunkt, hvor den resterende del af præmie- eller bidragsperioden er mindre end 10 år.

    Stk. 2. Når der indtræder afgiftspligt efter lovens §§ 29-31 for hele den pågældende ordning, og den afgiftspligtiges årlige fradrag efter lovens § 18, stk. 3-4, har været mindre end 25.000 kr. (reguleret), skal pensionsinstituttet opfordre den afgiftspligtige til at meddele de i § 15, stk. 2, nævnte oplysninger og på grundlag heraf beregne, om forfaldne præmier og indskud til den pågældende ordning har oversteget den afgiftspligtiges fradrag efter lovens § 18, stk. 3-5, idet eventuelle uafskrevne beløb skal fragå i det afgiftspligtige beløb i henhold til lovens § 35, stk. 1. Modtager pensionsinstituttet ikke inden udløbet af fristen for afgiftens betaling, jf.lovens § 38, stk. 1, de nødvendige oplysninger til brug ved beregningen af dette fradrag, skal afgiften beregnes af det fulde afgiftspligtige beløb.

§ 17. I tilfælde, hvor der træffes aftale om forhøjelse af præmien, bidraget eller indskuddet til en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed på et tidspunkt, hvor den resterende del af præmie- eller bidragsperioden er mindre end 10 år, skal pensionsinstituttet give policen eller kontoen påtegning om, at præmie- eller bidragsforhøjelsen omfattes af bestemmelserne i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 4-7.

Kapitel 7

Ophævelse af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2

§ 18. Skatteydere, der efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, vælger at ophæve en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, skal senest samtidig hermed tilkendegive over for pensionsinstituttet, at pensionsordningen ophæves efter lovens § 18 A, stk. 2. Ellers kan denne bestemmelse ikke anvendes.

    Stk. 2. Skattemyndighederne kan dog bortse fra fristen efter stk. 1, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

§ 19. Bliver en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed ophævet efter pensionsbeskatningslovens § 18 A, stk. 2, skal vedkommende pensionsinstitut på ophævelsestidspunktet tilbageholde 60 pct. af den indestående pensionskapital til sikring af skattekravet i anledning af ophævelsen. Den indestående pensionskapital er for forsikringer ordningens tilbagekøbsværdi og for rateopsparing i pensionsøjemed ordningens værdi opgjort i henhold til de for pengeinstitutter gældende regnskabsregler. Det tilbageholdte beløb skal indbetales til Told- og Skattestyrelsen inden 3 måneder efter, at ordningen er ophævet. Told- og Skattestyrelsen skal samtidig have underretning om, at lovens § 18 A, stk. 2, anvendes. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen.

    Stk. 2. Beløb, der tilbageholdes efter stk. 1, skal bruges til dækning af ældre års skatter, jf. lovens § 18 A, stk. 2. Overskydende beløb kan ikke udbetales til den skattepligtige, før dette er sket.

Kapitel 8

Underretningspligt over for arbejdstageren ved kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed og bidrag til supplerende engangsydelser i ansættelsesforhold. Tilbagebetaling fra en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller af bidrag til supplerende engangsydelser efter pensionsbeskatningslovens § 21 A

§ 20. Pensionsinstitutter, der har oprettet bortseelsesberettigede ordninger for arbejdstagere, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, skal underrette arbejdstagerne om den del af årets bidrag, der er omfattet af beløbsgrænsen efter lovens § 16, stk. 1 og 2.

    Stk. 2. Underretningspligten kan opfyldes med en underretning i perioden fra 1. januar til 15. december i det år, hvori der er bortseelsesret for bidraget.

    Stk. 3. Underretningen skal indeholde oplysning om beløb, som der efter de foreliggende oplysninger på underretningstidspunktet vil kunne bortses fra ved opgørelsen af årets skattepligtige indkomst hos modtageren.

    Stk. 4. Underretningspligten kan opfyldes ved en meddelelse fra arbejdsgiveren på pensionsinstituttets vegne.

§ 21. Har ejeren af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet uden for et ansættelsesforhold, i et indkomstår foretaget indbetaling til ordningen inden for den i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, nævnte beløbsgrænse, og overstiger indbetalingen med tillæg af eventuelle beløb, som en pensionskasse har anvendt til finansiering af supplerende engangsydelser, jf. lovens § 29 A, for den pågældende, vedkommendes personlige indkomst for det pågældende indkomstår, kan det overskydende beløb tilbagebetales på begæring.

    Stk. 2. Anmodning om tilbagebetaling fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut. Beløbet må dog først udbetales, når pensionsinstituttet har modtaget et udfyldt skema fra forsikringstageren eller kontohaveren. Skemaet udarbejdes af Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 3. Pensionsinstituttet skal senest 4 uger efter udbetalingen indsende skemaet til skattemyndighederne i den kommune, hvor forsikringstageren eller kontohaveren har bopæl.

§ 22. Reglerne i § 21 finder tilsvarende anvendelse på indbetalinger til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, samt på beløb, som en pensionskasse har anvendt til finansiering af supplerende engangsydelser, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 A, i det omfang indbetalingen medregnes ved arbejdstagerens indkomstopgørelse efter lovens § 21, 2. pkt. Tilbagebetalingen er dog betinget af, at aftalen vedrørende ordningen giver mulighed herfor, og at eventuelle andre aftaleparter har tiltrådt anmodningen.

§ 23. Har ejeren af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i et indkomstår foretaget indbetalinger, der med tillæg af eventuelle beløb, som en pensionskasse har anvendt til finansiering af supplerende engangsydelser, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 A, for den pågældende, overstiger beløbsgrænsen i lovens § 16, stk. 1, kan det for meget indbetalte beløb søges tilbagebetalt, jf. lovens § 21 A, stk. 2. Ansøgning om tilbagebetaling skal indgives til skattemyndighederne i ejerens hjemkommune. Eventuel tilbagebetaling kan først foretages af vedkommende pensionsinstitut, når skattemyndighedernes tilladelse forevises. Tilbagebetaling af beløb, som en pensionskasse har anvendt til finansiering af supplerende engangsydelser, jf. lovens § 29 A, er betinget af, at aftalen vedrørende ordningen giver mulighed herfor, og at eventuelle andre aftaleparter har tiltrådt tilbagebetalingen.

Kapitel 9

Afgiften

§ 24. Pengeinstitutter m.v., som før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af opsparing i pensionsøjemed, skal til brug ved afgørelsen af, hvilke beløb der til sin tid skal afgiftsberigtiges efter de før den 1. januar 1980 gældende regler, foretage en opgørelse over ordningernes værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 medregnes indbetalinger og renter, der forfaldt efter den 31. december 1979, men vedrører tiden før den 1. januar 1980. Udbytte m.v. medregnes kun, hvis det forfaldt før den 1. januar 1980. Værdipapirer optages til kursværdien pr. 31. december 1979. Obligationer skal dog optages i opgørelsen til kurs 75, hvis kursværdien pr. 31. december 1979 var lavere end 75.

    Stk. 2. Forsikringsselskaber m.v., der før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af kapitalforsikring i pensionsøjemed, skal, senest når afgiftspligt indtræder, foretage en opgørelse over forsikringens værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 henregnes præmiereserven pr. 31. december 1979 samt bonus vedrørende tiden til og med den 31. december 1979.

§ 25. Indtræder der afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens § 25 for en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet før den 1. januar 1972, og har både arbejdsgiveren og arbejdstageren bidraget til ordningen, medfører bestemmelsen i lovens § 26 A, stk. 1, 4. pkt., at pensionsinstituttet ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales afgift, skal bortse fra den del af udbetalingen, der hidrører fra rentetilvækst m.v. efter den 31. december 1979 vedrørende arbejdstagerens egne indbetalinger før den 1. januar 1972. Det samme gælder, hvis der indtræder afgiftspligt efter lovens §§ 28-31 for en kapitalforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet før den 1. januar 1972, jf. lovens § 34, stk. 3. Indtræder der afgiftspligt efter lovens §§ 28-31 for en opsparing i pensionsøjemed, der er oprettet før den 1. januar 1972, og har arbejdstagerens egne indbetalinger i ét eller flere år forud for 1972 oversteget 350 kr., skal pengeinstituttet m.v. endvidere ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales afgift, bortse fra et beløb, der udgør summen af de beløb, hvormed arbejdstagerens bidrag i de enkelte år har oversteget 350 kr., jf. lovens § 34, stk. 4.

    Stk. 2. Indtræder der afgiftspligt efter lovens §§ 29-31 for en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring i pensionsøjemed, der er oprettet før begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for skatteåret 1955/56, medfører bestemmelsen i lovens § 34, stk. 2, at forsikringsselskabet eller pensionskassen m.v. ved beregningen af det beløb, hvoraf der skal betales 40 eller 60 pct. i afgift, skal bortse fra den del af udbetalingen, der hidrører fra forøgelse af præmiereserve m.v. vedrørende indbetalinger før (normalt) den 1. januar 1954.

§ 26. Hvis der efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 indtræder afgiftspligt for en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring i pensionsøjemed eller en indeksordning, efter at udbetalingerne i henhold til kontrakten er begyndt, og hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, anses de stedfundne udbetalinger for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen. Dette gælder både ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales 40 pct. eller 60 pct. i afgift, og ved opgørelsen af de beløb, hvoraf der skal svares afgift med 35 pct. og 25 pct., jf. lovens §§ 33 A og 34.

    Stk. 2. Er der efter den 31. december 1979 indtrådt afgiftspligt efter lovens §§ 28-31 for en ordning, der er oprettet i tiden fra og med den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, og vedrører udbetalingen eller dispositionen m.v. kun en del af ordningen, anses denne del for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen.

§ 27. Når en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed skal afgiftsberigtiges på grund af udbetaling efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 1, 2, 3 eller 4, må udbetaling ikke finde sted, før ejeren har dokumenteret, at udbetalingsbetingelserne er opfyldt, og har afgivet erklæring om, hvorvidt han eller hun har anden kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 6, 1. pkt. Erklæringen skal indeholde oplysninger til identifikation af alle andre kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed.

Stk. 2. Erklæringen som nævnt i stk. 1 skal indeholde oplysning om, med hvilken begrundelse den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ønskes udbetalt. Begrundelsen skal anføres som: »opnået alder 60 år eller mere«, »opnået lavere pensionsalder godkendt af Ligningsrådet« (alderen anføres), »varig nedsættelse af funktionsevne efter oprettelse af pensionsordningen«, »varig nedsættelse af funktionsevne før oprettelse af pensionsordningen« eller »livstruende sygdom«.

§ 28. Hvis der i en erklæring som nævnt i § 27 er angivet begrundelserne »opnået lavere pensionsalder godkendt af Ligningsrådet«, »varig nedsættelse af funktionsevne efter oprettelse af pensionsordningen«, »varig nedsættelse af funktionsevne før oprettelse af pensionsordningen« eller »livstruende sygdom«, jf. § 27, stk. 2, skal det, hvis ejeren oplyser at have andre kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, for hver ordning oplyses, hvorvidt den pågældende ordning ønskes afgiftsberigtiget eller ej.

Stk. 2. Hvis der i en erklæring som nævnt i § 27 er angivet begrundelserne »varig nedsættelse af funktionsevne efter oprettelse af pensionsordningen«, »varig nedsættelse af funktionsevne før oprettelse af pensionsordningen« eller »livstruende sygdom«, jf. § 27, stk. 2, skal ejeren oplyse, hvorvidt han eller hun tidligere har afgiftsberigtiget kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, eller før den 15. maj 2000 har afgiftsberigtiget kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed efter pensionsbeskatningslovens § 25, nr. 2, i den forud for lov nr. 294 af 29. april 2000 gældende formulering, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 25. juni 1999. I givet fald skal det angives, med hvilken afgiftssats afgiftsberigtigelsen er sket.

§ 29. Hvis det af en erklæring som nævnt i § 27 fremgår, at der er indtrådt afgiftspligt for en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i et andet pensionsinstitut, skal det pensionsinstitut, der modtager erklæringen, underrette det andet pensionsinstitut herom, jf. pensionsbeskatningslovens § 26, stk. 6, 2. pkt. Hvis der i erklæringen er angivet begrundelserne »opnået lavere pensionsalder godkendt af Ligningsrådet«, »varig nedsættelse af funktionsevne efter oprettelse af pensionsordningen«, »varig nedsættelse af funktionsevne før oprettelse af pensionsordningen« eller »livstruende sygdom«, og det fremgår af erklæringen, at ejeren har kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i et andet pensionsinstitut, skal det pågældende pensionsinstitut underrettes, selv om ejeren i erklæringen har angivet, at den pågældende ordning ikke ønskes afgiftsberigtiget.

§ 30. Når der efter reglerne i pensionsbeskatningslovens kapitel 3 er indtrådt afgiftspligt for en ordning, skal det pensionsinstitut, hvor ordningen er oprettet, beregne og tilbageholde afgiften. Indgår der værdipapirer i ordningens depot, anvendes børskursen på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden ved beregningen af det afgiftspligtige beløb. Er der ikke noteret en børskurs på dette tidspunkt, anvendes den sidst kendte børskurs. Er noteringen af det pågældende værdipapir suspenderet, anvendes en skønnet handelsværdi. Afgiften indbetales inden 1 måned efter, at pensionsinstituttet har fået kendskab til afgiftspligten, til Told- og Skattestyrelsen.

    Stk. 2. Samtidig med indbetalingen af afgiften skal pensionsinstituttet indsende en afgiftsanmeldelse til Told- og Skattestyrelsen. Anmeldelsen foretages ved udfyldning af en af Told- og Skattestyrelsen udfærdiget afgiftsblanket.

    Stk. 3. Indberetning efter stk. 2 kan i stedet foretages på edb-medium. Vilkårene herfor fastsættes af Told- og Skattestyrelsen.

§ 31. Når der er indtrådt pligt til at afgiftsberigtige en ordning, skal afgiftsblanket udfyldes og indsendes inden udløbet af den i § 30, stk. 1, nævnte frist, selv om afgiftsberegningen i det konkrete tilfælde fører til, at der ikke skal betales afgift.

Kapitel 10

Godkendelse af pensionsfonde

§ 32. Ansøgning om godkendelse af pensionskasser og pensionsfonde efter pensionsbeskatningslovens § 6 indsendes til Told- og Skattestyrelsen. Pensionskassens (fondens) vedtægter vedlægges tilligemed årsregnskab og oplysning om medlemstal.

Kapitel 11

Kapitalpensionsfonde

§ 33. Ansøgning om godkendelse til at modtage indskud på rateopsparing og opsparing i pensionsøjemed efter pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 1, nr. 1, og § 12, stk. 1, nr. 1, indsendes til Told- og Skattestyrelsen. Der skal vedlægges udkast til fondsvedtægter.

    Stk. 2. Godkendelse er betinget af, at vedtægterne opfylder bestemmelserne i §§ 34-37.

§ 34. Fondens formål må alene være fælles forvaltning af midler, der indbetales til medlemmernes rateopsparing eller opsparing i pensionsøjemed.

    Stk. 2. Har fonden mere end 10 medlemmer, skal den ledes af en bestyrelse, hvor medlemmernes repræsentanter har den afgørende indflydelse.

§ 35. Fonden skal føre en konto for hvert medlem udvisende medlemmets andel af de midler, der forvaltes af fonden.

    Stk. 2. De for det enkelte medlem indbetalte bidrag tilskrives medlemmets konto. Ved hvert regnskabsårs udløb tilskrives medlemskontiene en efter indeståendet beregnet andel af årets overskud.

    Stk. 3. For indskud og udbetalinger i løbet af et regnskabsår kan der være fastsat forrentning med en bestemt procentsats til regnskabsårets udløb respektive fra dets begyndelse.

§ 36. Kapitalpensionsfonde kan anbringe de opsparede midler som anført i kapitel 9 a i lov om banker og sparekasser og de i medfør heraf udstedte forskrifter. Kapitalpensionsfonde kan tillige anbringe de opsparede midler i fast ejendom her i landet, hvis den aftalte købesum for ejendommen ikke overstiger 50 pct. af de opsparede midler. Investeringer i pantebreve med tinglyst pant i fast ejendom her i landet sidestilles i denne sammenhæng med investeringer i fast ejendom.

    Stk. 2. Hvis vedtægterne for en kapitalpensionsfond er godkendt før den 17. oktober 1986, kan fondens midler fortsat anbringes i overensstemmelse med de godkendte vedtægter, selv om disse indeholder bestemmelser om anbringelse i andre værdipapirer som nævnt ovenfor eller går ud over den i stk. 1 nævnte grænse på 50 pct. af de opsparede midler.

    Stk. 3. Faste ejendomme, der tilhører kapitalpensionsfonde, medregnes ved opgørelsen af opsparingens værdi med den af vurderingsrådet senest ansatte ejendomsværdi eller med den aftalte købesum, omregnet til kontantværdi, hvis denne er højere. Pantebreve medregnes med den værdi, hvortil de indgår i regnskabet i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven.

§ 37. Fondens regnskab skal revideres af en eller flere regnskabskyndige personer, der er uafhængige af fondens bestyrelse.

    Stk. 2. Årsregnskabet med status skal inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til den skattemyndighed, som Told- og Skattestyrelsen anviser.

Kapitel 12

Udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning

§ 38. Ved overførsel af pensionsbidrag til Fællesskabernes pensionsordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 4, skal ejeren af pensionsordningen underskrive en fuldmagt. Ved fuldmagten anmodes Europa-Kommissionen om at modtage den overførte pensionsordning. I de tilfælde, hvor ejeren af pensionsordningen modtager en udtrædelsesgodtgørelse fra Fællesskabernes pensionsordning, gives endvidere fuldmagt til Europa-Kommissionen til at tilbageføre den del af udtrædelsesgodtgørelsen, der hidrører fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus m.v., til den danske stat.

§ 39. Europa-Kommissionen indbetaler den i § 38, 3. pkt., nævnte del af udtrædelsesgodtgørelsen til en konto i Danmarks Nationalbank tilhørende Told- og Skatteregion Maribo med angivelse af navn og CPR-nummer på ejeren af pensionsordningen.

§ 40. Ejeren af pensionsordningen giver Told- og Skatteregion Maribo meddelelse om, hvorvidt det indbetalte beløb skal overføres til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller udbetales. Hvis meddelelse ikke er modtaget inden 3 måneder efter, at Europa-Kommissionen har foretaget indbetalingen, bliver beløbet udbetalt.

§ 41. Ved udbetalingen af det af Europa-Kommissionen indbetalte beløb beregner og tilbageholder Told- og Skatteregion Maribo afgift på 60 pct. af beløbet.

    Stk. 2. Told- og Skatteregion Maribo udfylder afgiftsanmeldelsen på den af Told- og Skattestyrelsen udfærdigede afgiftsblanket.

§ 42. Hvis den afgiftspligtige ikke havde bopæl her i landet på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, skal klage over beregningen af afgiften rettes til Landsskatteretten senest 1 måned efter, at den afgiftspligtige har modtaget kopi af afgiftsanmeldelsen.

§ 43. Af afgiften tilfalder en tredjedel den kommune, der efter lov om kommunal indkomstskat var den afgiftspligtiges skattekommune for det kalenderår, hvori afgiftspligten indtrådte. Hvis den afgiftspligtige er et dødsbo, tilfalder nævnte tredjedel den kommune, der var afdødes skattekommune for det kalenderår, hvori dødsfaldet er indtruffet.

    Stk. 2. Hvis den afgiftspligtige ikke har en skattekommune for det kalenderår, hvori afgiftspligten indtrådte, eller hvor dødsfaldet er indtruffet, tilfalder en tredjedel af afgiften den kommune, der var den afgiftspligtiges skattekommune ved overførslen af pensionsordningen til Fællesskabernes pensionsordning. Hvis den afgiftspligtige ikke havde en skattekommune på tidspunktet for overførslen af pensionsordningen, tilfalder en tredjedel af afgiften den kommune, der sidst var den afgiftspligtiges skattekommune.

Kapitel 13

Revision vedrørende afgift

§ 44. Revision af pensionsinstitutter, der tilbageholder og indbetaler afgift i henhold til pensionsbeskatningslovens § 38, stk. 1, udføres af de af pensionsinstituttet valgte revisorer. I forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.v. med intern revision udføres revisionsarbejdet i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af det pågældende pensionsinstitut.

§ 45. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Stk. 2. Ved revisionen kontrolleres,

1) at der er etableret forretningsgange og regnskabssystemer, der sikrer, at ordningen er administreret i henhold til gældende regler,

2) at forretningsgangene efterleves,

3) at gældende regler for ordningen er overholdt, og

4) at afregningen med staten er sket rettidigt og i overensstemmelse med de bogførte beløb.

§ 46. Revisionen kan udføres ved stikprøvevise undersøgelser. Revisionens omfang afhænger af den administrative struktur og forretningsgangene i pensionsinstituttet, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for administrationen af ordningen samt antallet af sager og disses beløbsmæssige størrelse.

§ 47. Pensionsinstituttet skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for revisionen af ordningen. Pensionsinstituttet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 48. Pensionsinstituttet skal hvert år inden den 1. april i året efter indkomståret afgive erklæringer til Told- og Skattestyrelsen om beregning, tilbageholdelse og afregning af afgift. De årlige erklæringer forsynes med revisors erklæring om, at ordningerne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Revisors erklæring skal udformes i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 90 af 22. februar 1996 (Erklæringsbekendtgørelsen). Forbehold og/eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen.

Stk.  2. Revisor påser, at erklæringen indeholder de fornødne oplysninger om, hvilken ordning og hvilket pensionsinstitut, den vedrører, herunder pensionsinstituttets CVR-nr./SE-nr., samt hvilken periode den vedrører. Endvidere påses, at den indeholder de i lovgivningen krævede oplysninger til Told- og Skattestyrelsen, samt at den er forsynet med datering og underskrift fra direktion/administration i pensionsinstituttet. Såfremt der er forhold, der efter revisors opfattelse giver anledning til bemærkninger over for Told- og Skattestyrelsen, skal revisor påse, at de er indeholdt i direktionens/administrationens erklæring.

§ 49. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelse eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med ordningens forvaltning eller de i § 48 nævnte forhold, skal revisor anmode pensionsinstituttet om inden 3 uger at give Told- og Skattestyrelsen meddelelse herom. Oplysninger om disse forhold, herunder at revisor har fremsat den nævnte anmodning til pensionsinstituttet, skal fremgå af revisionserklæringerne til Told- og Skattestyrelsen.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§ 50. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1, 2 og 3, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, 2 og 3, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, 2, 3 og 4, § 10, stk. 1 og 2, § 11, § 12, stk. 2, 1. pkt., § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 1-4, § 15, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 16, stk. 1 og 2, § 17, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1 og 3, § 21, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, § 22, jf. § 21, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, § 23, 3. pkt., § 24, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1 og 2, § 28, stk. 1 og 2, § 29 og § 30, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

§ 51. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. maj 2001.

Stk.  2. Bekendtgørelse nr. 827 af 31. august 2000 om beskatningen af pensionsordninger ophæves.

Skatteministeriet, den 10. maj 2001

Frode Sørensen

/Birgitte Christensen