Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven

(Udbytte til selskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, litra c, affattes 3. pkt. således:

»Det er en betingelse, at beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor selskabet er hjemmehørende,«.

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning for udbytter, der vedtages udloddet eller udbetalt den 1. juli 2001 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 25. april 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen