Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse som adoptant

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2000 om godkendelse som adoptant, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 30 indsættes:

»Adoptioner der gennemføres efter Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

§ 30 a. Når et barn bringes i forslag, som utvivlsomt er omfattet af ansøgerens godkendelse, og ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn, jf. § 26, afgiver den formidlende organisation erklæring i overensstemmelse med Haagerkonventionens artikel 17c, til den udenlandske centralmyndighed om, at adoptionsproceduren kan fortsætte.

    Stk. 2. I tilfælde, hvor matchingforslaget skal forelægges det amtskommunale samråd, jf. §§ 27 og 29, afgives erklæring efter Haagerkonventionens artikel 17c, af det amtskommunale samråd.

    Stk. 3. Erklæring efter stk. 1 og 2 afgives på en blanket, der er godkendt af Civilretsdirektoratet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003. Ansøgninger om godkendelse som adoptanter, der er indgivet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

Justitsministeriet, den 13. december 2002

Lene Espersen

/Michael Jørgensen