Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand

(Godtgørelse ved vandspild m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret ved § 27 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, lov nr. 951 af 20. december 1999, § 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 42 i lov nr. 1029 af 20. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 1«.

2. I § 25 indsættes efter stk. 1:

»Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan over for virksomheder, der er registreret efter § 4, stk. 1, eftergive den del af afgiften, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål. Eftergivelse kan ske, når vandspildet kan dokumenteres henregnet til ejendommen på en sådan måde, at den registrerede virksomhed kan opkræve vederlag for vandspildet hos forbrugeren. Eftergivelsen sker efter reglerne i stk. 3-7.

    Stk. 3. Den registrerede virksomhed anmoder de statslige told- og skattemyndigheder om eftergivelse på vegne af forbrugeren. Når forbrugeren anmoder den registrerede virksomhed om eftergivelse, skal den registrerede virksomhed indsende en anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder. Den registrerede virksomheds anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder om eftergivelse skal være skriftlig og begrundet.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan kun eftergive afgiften i samme omfang, som den registrerede virksomhed afstår fra opkrævning af afgiften og fra opkrævning af vandprisen over for forbrugeren. Den registrerede virksomhed udsteder en kreditnota til forbrugeren på det eftergivne beløb inklusiv vandafgift. Endvidere kan de statslige told- og skattemyndigheder kun eftergive afgiften i samme omfang, som forbrugeren eftergiver afgiften og prisen for vandet over for lejere i ejendommen, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for vandforbruget.

    Stk. 5. Eftergivelse gives ikke for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

    Stk. 6. Den registrerede virksomhed skal ikke medregne den vandmængde, der er eftergivet, i afgiftsgrundlaget efter § 7, stk. 1 og 2.

    Stk. 7. Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse efter stk. 2, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Dette skal fremgå af anmodningen fra det almene vandforsyningsanlæg.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2-6.

    Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder eftergiver over for forbrugeren vandafgift, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, når afgiften er opkrævet af den registrerede virksomhed for forbrug i ejendomme efter den 1. januar 1996, men inden denne lovs ikrafttræden.

    Stk. 3. Det skal over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumenteres, at der er opkrævet vandafgift for vandspildet. Endvidere kan afgiften kun eftergives i samme omfang, som forbrugeren eftergiver afgiften over for lejere i ejendommen, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for deres vandforbrug.

    Stk. 4. Eftergivelse gives ikke for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

    Stk. 5. Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

    Stk. 6. Anmodning om eftergivelse af afgift, som den registrerede virksomhed har opkrævet for forbrug i private husstande før 1. januar 2001, skal indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder senest på følgende datoer:

Afgift opkrævet i 1996 og 1997

31. december 2002

Afgift opkrævet i 1998

31. december 2003

Afgift opkrævet i 1999

31. december 2004

Afgift opkrævet i 2000

31. december 2005

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2001: I § 1 rettes "§ 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 42 i lov nr. 1029 af 20. november 2000," til "§ 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 53 i lov nr. 1029 af 22. november 2000,"