Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Lempelse af frister og mulighed for indbetaling til selskabet ved negativ anskaffelsessum eller
indskudskonto)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1030 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 4 og 5.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved lov nr. 282 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 4, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »Erhvervs- og Selskabsstyrelsen«: », jf. dog stk. 6«.

3. I § 4 indsættes efter stk. 5:

»Stk. 6. Skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 4 og 5.«

4. I § 8 A, stk. 2, sidste pkt., ændres »6 måneder efter datoen, fra hvilken fusionen tillægges virkning« til: »1 måned efter den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de deltagende selskaber m.v.«, og efter »samt dokumentation for, at fusionen er vedtaget i de deltagende selskaber m.v.« indsættes: », jf. dog stk. 3.«

5. I § 8 A indsættes efter stk. 2:

»Stk. 3. Skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 2.«

§ 3

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 12. oktober 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 874 af 3. december 1999 og § 17 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 5 og 6, affattes således:

»5) Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 og 3, er ikke negativ, jf. dog 2. pkt. og stk. 4, og en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen efter virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2, og § 16 a, stk. 4, jf. dog stk. 4. Har ejeren anvendt virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen, kan lovens regler anvendes på trods af en negativ anskaffelsessum. Driver ejeren flere virksomheder, og anvendes virksomhedsordningen, er det dog en betingelse for at kunne anvende lovens regler på trods af en negativ anskaffelsessum, at ejeren samlet omdanner virksomhederne.

6) Omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter den dato, der er anført i § 3, og ejeren indsender senest 1 måned efter omdannelsen genpart til den skatteansættende myndighed af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse hermed, den i § 2, stk. 3, nævnte opgørelse, en opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne opgjort efter § 4, stk. 2 og 3, samt dokumentation for, at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller at overdragelsen til et allerede eksisterende selskab omfattet af § 1, stk. 2, har fundet sted, jf. dog stk. 5.«

2. I § 2 indsættes efter stk. 3:

»Stk. 4. Skatteministeren kan tillade, at lovens regler kan anvendes, selv om betingelserne i stk. 1, nr. 5, ikke er opfyldt. Såfremt en sådan tilladelse gives, skal ejeren udligne den negative anskaffelsessum eller et negativt indestående på indskudskontoen ved betaling til selskabet senest 1 måned efter meddelelsen om, at tilladelse er givet. Udligningen sker uden skattemæssige konsekvenser for ejeren og selskabet.

    Stk. 5. Skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen på en måned i stk. 1, nr. 6.«

3. I § 4, stk. 5, indsættes som sidste pkt.:

»Udligningen sker uden skattemæssige konsekvenser for ejeren og selskabet.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 4. oktober 1999, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1279 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1281 af 20. december 2000 og § 6 i lov nr. 1283 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, 1. pkt., og § 16 a, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »nul eller positivt«: », jf. dog § 2, stk. 4, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse«.

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 7 A, stk. 7, indsættes efter sidste pkt.:

»Skatteministeren kan se bort fra overskridelse af fristen i 1. pkt.«

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 har virkning for fusion, spaltning og tilførsel af aktiver, der foretages med fusionsdato, spaltningsdato eller tilførselsdato den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 3. § 2, nr. 1-3, har virkning for selskabsstiftelser, der finder sted den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 4. § 2, nr. 4 og 5, har virkning for fusioner, der foretages med fusionsdato den 1. januar 2001 eller senere.

    Stk. 5. §§ 3 og 4 har virkning for omdannelser, der finder sted den 1. juli 1999 eller senere, jf. dog stk. 6.

    Stk. 6. For omdannelser, der finder sted i perioden 1. juli 1999 til 31. maj 2001, anses betingelsen i § 2, stk. 1, nr. 6, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse om indsendelse af dokumenter inden 1 måned efter omdannelsen for opfyldt, hvis de pågældende dokumenter er indsendt til ejerens skatteansættende myndighed senest den 1. juli 2001.

    Stk. 7. § 5 har virkning for udlodninger m.v. efter ligningslovens § 7 A, stk. 1, der er foretaget fra og med den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen