Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
To danske aktionærer ansøgte Told- og Skattestyrelsen om tilladelse til at bruge fusionsskattelovens §§ 9 og 11 i forbindelse med fusion af de to selskaber Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc., hjemmehørende i USA. Told- og Skattestyrelsen fandt, at den amerikanske fusion havde så mange lighedspunkter med en dansk fusion, at der kunne gives tilladelse som ansøgt, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 6. Der var herefter succession for danske aktionærer, der var fuldt skattepligtige til Danmark. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i selskaberne.
Den fulde tekst

Udenlandsk fusion succession for danske aktionærer selskaberne Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc., hjemmehørende i USA

 

 

Det er om fusionen oplyst, at Pharmacia Upjohn Inc. vil være det indskydende selskab mens Monsanto Company vil være det modtagende selskab, der efterfølgende skifter navn til Pharmacia Corporation.

Told- og Skattestyrelsen fandt på baggrund af et medsendt prospekt, at den fusionsprocedure, som er fulgt ved den foreliggende fusion, i vidt omfang svarer til den procedure, der skal følges ved en fusion mellem danske selskaber.

Told- og Skattestyrelsen kunne på det foreliggende grundlag udlede, at den gennemførte transaktion havde så væsentlige lighedspunkter med en dansk fusion, at tilladelse kunne gives. Told- og Skattestyrelsen bemærkede, at tilladelsen til succession for aktionærerne i Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc. er bindende for samtlige aktionærer, der er fuldt skattepligtige til Danmark på tidspunktet for fusionen. Virkningen af tilladelsen er således, at aktionærerne i de udenlandske selskaber stilles på samme måde, som hvis de havde været aktionærer i danske selskaber.

Princippet om, at alle aktionærer er omfattet af tilladelsen, er tidligere anvendt af Ligningsrådet i en spaltningssag offentliggjort i TfS 1996, 763 samt senest i TfS 2000, 833.

På denne baggrund meddelte Told- og Skattestyrelsen i medfør af fusionsskattelovens § 15, stk. 6, tilladelse til, at fusionsskattelovens §§ 9 og 11 finder anvendelse vedrørende de ved fusionen modtagne aktier. Tilladelsen gælder og er bindende for alle aktionærer, der ved fusionen var fuldt skattepligtige til Danmark.