Den fulde tekst

Lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove

(Justering af vurderingsorganisationen m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 16. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 udgår »i 1996, i 1998 og derefter«.

2. I § 3, 2. pkt., ændres »jf. dog § 12 og § 14, stk. 3« til: »jf. dog § 12, § 14, stk. 3, og § 39, stk. 3«.

3. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres », jf. § 38, stk. 1,« til: », jf. § 38, stk. 2,«.

4. I § 4 A, 1. pkt., ændres »som ved den senest foretagne vurdering var vurderet i medfør af § 14, stk. 5,« til: »som omfattes af § 1 i lov om frigørelsesafgift m. v. af fast ejendom,«.

5. § 4 B ophæves.

6. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. I § 8, stk. 1, 3. pkt, ændres »jf. § 9 i lov om landbrugsejendomme,« til: »jf. §§ 9 og 10 i landbrugsloven,«.

8. I § 8, stk. 4, udgår »eller en foreløbig kendelse i henhold til lov om jordfordeling mellem landejendomme«.

9. I § 15, stk. 3, sidste pkt., ændres »årligt« til: »hvert fjerde år«.

10. I § 17 ændres »§§ 18-21« til: »§§ 18 og 21«.

11. §§ 19 og 20 ophæves.

12. I § 23, stk. 1, 8. pkt., indsættes efter »vurderingsformand«: »eller vurderingsmand«.

13. § 25, stk. 2, ophæves.

14. § 31, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Vurderingsrådet kan bemyndige vurderingssekretariatet til at udføre særlige opgaver, herunder besigtigelser, på vurderingsrådets vegne, jf. § 30, stk. 2.«

15. I § 33, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Vurderingsrådet træffer ligeledes i forbindelse med vurderingen af ejendomme omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 2, bestemmelse om, hvorvidt en nybygning er færdigbygget. En ejendom skal vurderes som færdigbygget, når den kan anvendes som bolig.«

16. I § 33, stk. 2, indsættes efter »loven om lån til betaling af ejendomsskatter«: », loven om afgift af dødsboer og gaver«.

17. I § 33, stk. 2, udgår », loven om ejendomsskyld til staten«.

18. § 33, stk. 7, sidste pkt., ophæves.

19. § 33, stk. 8, 2. pkt., affattes således:

»Ved fordelingen anses 5.000 m2 af grundarealet for at høre til boligdelen, jf. dog stk. 11.«

20. I § 33 indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:

»Stk. 11. Hvis det grundareal, der efter stk. 8 ligger i umiddelbar forbindelse med boligen, er mindre end 5000 m2, anses kun dette grundareal for at høre til boligdelen.«

21. § 38 affattes således:

»§ 38. Vurderingsmyndighederne kan i forbindelse med forberedelsen af den almindelige vurdering bestemme, at der skal rettes henvendelse til en eller flere ejere af fast ejendom.

    Stk. 2. Til brug for denne henvendelse kan vurderingsmyndighederne anvende et skema, som ejeren skal udfylde med oplysninger om ejendommen, der kan være af betydning for dens vurdering. Skemaet indsendes til vurderingsmyndighederne.

    Stk. 3. Vurderingsmyndighederne kan bestemme, at ejere af ejendomme, på hvis grund eller bygninger, der er afholdt udgifter til forbedring, skal indsende oplysninger om disse udgifter på et særligt skema.

    Stk. 4. For ejendomme, som er opdelt i ejerlejligheder, skal ejerforeningen efter vurderingsmyndighedernes nærmere bestemmelse udfylde og underskrive et skema med de oplysninger, der er nødvendige for ansættelsen af grundværdien.

    Stk. 5. Af de skemaer, som vurderingsmyndighederne udsender, skal det fremgå, til hvem og inden for hvilken frist skemaet skal tilbagesendes i udfyldt og underskrevet stand. Fristen skal være mindst 1 måned. Fristen kan dog forlænges af vurderingsmyndighederne, når omstændighederne taler herfor.«

22. I § 39 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved bedømmelse af prisforholdene pr. 1. januar, jf. § 3, anvender vurderingsrådene de af den centrale told- og skatteforvaltning senest indsamlede oplysninger om salgsprisen for sammenlignelige ejendomme suppleret med en fremskrivning af prisniveauet til den 1. januar. Den anvendte fremskrivning af prisniveauet skal godkendes af Ligningsrådet.«

23. § 39 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kommunerne yder vurderingsrådene sekretariatsbistand.«

24. I § 40, stk. 1, indsættes som nyt punktum efter 1. pkt.:

»Meddelelsen skal indeholde oplysning om forhold, der er registreret om den vurderede ejendom, og som har været tillagt særlig betydning ved vurderingen, samt om eventuelle beregninger, der har været lagt til grund for den pågældende ansættelse eller fordeling.«

25. § 40, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

26. I § 40, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Samtidig kan kommunerne give offentligheden adgang til oplysninger om tidspunktet for salg af fast ejendom i kommunen, der er foretaget siden den senest forudgående almindelige vurdering, den beregnede kontante købesum ved disse salg og eventuelle beregningsoplysninger for den konkrete ejendom, der har ligget til grund for vurderingsrådets skøn. Den centrale told- og skatteforvaltning kan give offentligheden adgang til tilsvarende oplysninger som kommunerne.«

27. Efter § 41 indsættes som ny paragraf:

»§ 41 A. Når et skyldråd eller Landsskatteretten har påkendt en vurdering, kan told- og skatteforvaltningen bemyndige vedkommende vurderingsråd til at genoptage nyere vurderinger af den pågældende ejendom, i det omfang skyldrådets eller Landsskatterettens afgørelse giver anledning til ændring heraf.«

28. § 42, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»En kommune kan endvidere påklage vurderingen af en ejendom, som kommunen i medfør af lovgivningen vil kunne tilpligtes at overtage.«

29. § 42, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»For ansættelser, der foretages efter §§ 4, 4 A, 33 A og 41 A, samt ved de af vurderingsrådene i medfør af § 41 foretagne ansættelser, er klagefristen 1 måned fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over.«

30. § 42, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Skyldrådet kan se bort fra en overskridelse af klagefristen efter stk. 2 med op til to måneder, når særlige omstændigheder taler derfor. Skatteministeren kan forlænge den nævnte frist på to måneder, når særlige omstændigheder taler derfor.

    Stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at et skyldråd skal bortse fra klagefrister og behandle en klage.«

31. Efter § 46 indsættes som ny paragraf:

»§ 46 A. Told- og skatteforvaltningen kan foretage besigtigelse af ejendomme i forbindelse med revision af ejendomsvurderinger og som led i udøvelsen af tilsynsfunktionen.«

32. I § 47 A, stk. 1 og 3, ændres »§ 38 i lov om stempelafgift« til: »tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2, 2.-5. pkt.«

33. Efter § 47 A indsættes som nye paragraffer:

»§ 47 B. Med bøde straffes den, der er pålagt at afgive oplysninger efter § 38, og som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver disse oplysninger til vurderingsmyndighederne urigtigt eller vildledende.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 47 C. I sager om overtrædelse af § 47 B kan de statslige told- og skattemyndigheder tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

    Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 47 D. Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af de statslige told- og skattemyndigheder til betaling senest 14 dage efter påkrav.

    Stk. 2. Betales bøden ikke rettidigt, kan bødebeløbet m.v. inddrives ved udpantning efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved lønindeholdelse efter reglerne i § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 3. Eftergivelse og henstand for ubetalte bøder m.v., der skal betales efter denne lov, kan meddeles skyldneren efter reglerne i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 11. september 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 1287 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Den skattepligtige kan i stedet for opgørelse af anskaffelsessummen efter 1. pkt. vælge at anvende en ansættelse af værdien af den faste ejendom pr. 19. maj 1993, der er foretaget efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B.«

2. § 5, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Såfremt ejendommen er vurderet efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B eller er omfattet af § 4, stk. 3, 5. pkt., medtages alene udgifter, der er afholdt efter 19. maj 1993.«

3. I § 5, stk. 6, 3. pkt., indsættes efter »vurdering efter«: »den dagældende bestemmelse i«.

4. I § 6, stk. 4, 2. pkt., ændres »såfremt der er begæret vurdering efter vurderingslovens § 4 B« til: »såfremt ejendommen er vurderet efter den dagældende bestemmelse i vurderingslovens § 4 B«.

§ 3

I lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 25. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtager primærkommunen den i ejendommen, henholdsvis den afgiftspligtige del af denne, indestående gæld, forhøjes overtagelsessummen med forskellen mellem gældens pålydende og dens kursværdi på tidspunktet for handelens indgåelse, såfremt kursværdien er under pari. Kursværdien af gælden ansættes efter regler, der fastsættes af skatteministeren. Er kursværdien af gælden højere end pari, nedsættes overtagelsessummen tilsvarende.«

§ 4

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 859 af 13. september 2000, foretages følgende ændring:

1. § 19, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ved påkendelsen træffes der for ejendomsvurderingernes vedkommende bestemmelse om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal følges ved beregningen af indkomstskat, ejendomsværdiskat og kommunale ejendomsskatter.«

§ 5

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 284 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 17 B, stk. 2, udgår »eller lov om grundskyld til staten af landbrugsejendomme § 5 A«.

§ 6

Lov nr. 541 af 28. december 1979 om grundskyld til staten af landbrugsejendomme, som ændret ved lov nr. 244 af 6. juni 1985, ophæves.

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 1, 3-21 og 23-33, og §§ 2-6 har virkning fra den 1. januar 2001.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 1, nr. 2 og 22, har virkning fra og med 2002-vurderingen.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen