Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven,
kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven

(Indberetning vedrørende børsnoterede aktier, indbetaling af foreløbig skat, overgangsregler for
selskabers kursgevinstbeskatning og opgørelse efter fondskodeprincippet ved afståelse af
næringsaktier)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000, som ændret ved § 40 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 3 i lov nr. 1282 af 20. december 2000, § 9 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, § 3 i lov nr. 1301 af 20. december 2000 og § 7 i lov nr. 284 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de i det forudgående kalenderår deponerede børsnoterede aktier m.v., såfremt deponeringen er foretaget for en person.

    Stk. 2. Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger om den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet:

1) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret.

2) Udtagelse af aktien fra depotet.

3) Udbytte af aktien udloddet i årets løb samt oplysning om, i hvilket land aktien er udstedt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. § 10, stk. 4, som bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Den indberetningspligtige skal senest den 1. februar i indberetningsåret underrette den, for hvem deponeringen er foretaget, om de oplysninger, der er indberettet til told- og skattemyndighederne om denne.«

3. I § 10 F, stk. 3, ændres »Kildeskattelovens § 73 E« til: »Skattestyrelseslovens § 38, stk. 2,«.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 460 af 31. maj 2000 og § 19 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 33 C, stk. 1, 6. og 7. pkt., affattes således:

»For så vidt angår fast ejendom omfattet af 3. pkt., kan der kun ske indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter afskrivningslovens kapitel 3, hvis der samtidig sker indtræden i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven på samme ejendom. Stk. 2-12 gælder heller ikke for fortjeneste, der skal beskattes efter reglerne i kursgevinstloven, medmindre det sker efter reglerne i § 13, stk. 1, § 16 eller § 23.«

2. § 45, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

3. I § 59, 4. pkt., indsættes efter »indkomstårets udløb«: »eller udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, jf. § 90,«.

§ 3

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 16. august 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 911 af 16. december 1998, § 2 i lov nr. 1030 af 22. november 2000, § 8 i lov nr. 1286 af 20. december 2000 og § 3 i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »gæld«: »i danske kroner«.

2. I § 41, stk. 15, 1. pkt., indsættes efter »fordringer«: »i danske kroner«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 4. september 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 956 af 20. december 1999, § 36 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 1283 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 1285 af 20. december 2000, § 3 i lov nr. 1286 af 20. december 2000 og § 2 i lov nr. 1294 af 20. december 2000, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for opgørelser efter 1. og 2. pkt.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Indberetning vedrørende kursværdien af aktier efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, skal foretages første gang vedrørende aktier, der ligger i depot ved udgangen af kalenderåret 2002. For indberetninger vedrørende aktier, der ligger i depot ved udgangen af kalenderåret 2001, finder de hidtidige regler i skattekontrollovens § 10, stk. 1, anvendelse.

    Stk. 3. Indberetning vedrørende udtagelse af aktier fra et depot efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, skal foretages første gang for kalenderåret 2002.

    Stk. 4. Indberetning vedrørende udbytte efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, skal foretages første gang for udbytte udloddet i kalenderåret 2001.

    Stk. 5. § 2, nr. 3, har virkning for indbetaling af foreløbig skat vedrørende indkomståret 2001 og efterfølgende indkomstår.

    Stk. 6. § 3 har virkning fra indkomståret 2002.

    Stk. 7. Selskaber m.v., der anvender lagerprincippet, og som efter § 3, nr. 1, skal medregne gevinst og tab på gæld i fremmed valuta ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal benytte gældens værdi ultimo indkomståret 2001 som værdien primo for indkomståret 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen