Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven, lov om
biblioteksvirksomhed og lov om retsafgifter

(Ophævelse af automatisk regulering af visse betalingsbestemmelser og ændring af offentlige
myndigheders betaling for tinglysningsoplysninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002 og § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 121, stk. 5, ændres »430 kr.« til: »510 kr.«

2. I § 124 a, stk. 1, ændres to steder »490 kr.« til: »580 kr.«

3. I § 124 a, stk. 2, ændres »220 kr.« til: »260 kr.«

4. I § 124 a, stk. 3, ændres »750 kr.« til: »870 kr.«

5. § 124 c, stk. 1, affattes således:

»Der betales:

1) 260 kr. for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort,

2) 260 kr. for udstedelse af duplikatkørekort,

3) 220 kr. for fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år,

4) 260 kr. for fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og

5) 260 kr. for fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, jf. dog stk. 5.«

6. § 124 e, stk. 1, affattes således:

»For afholdelse af kørerlærerprøve betales 320 kr. for hver kategori. Såfremt der aflægges prøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel, betales dog 440 kr.«

7. I § 124 g, stk. 1, nr. 1, ændres »500 kr.« til: »570 kr.«

8. I § 124 g, stk. 1, nr. 2, ændres »350 kr.« til: »400 kr.«

9. I § 124 g, stk. 1, nr. 3, ændres »200 kr.« til: »230 kr.«

10. I § 124 g, stk. 3, nr. 1, ændres »325 kr.« til: »360 kr.«

11. I § 124 g, stk. 3, nr. 2, ændres »225 kr.« til: »250 kr.«

12. I § 124 g, stk. 3, nr. 3, ændres »125 kr.« til: »140 kr.«

13. § 124 g, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For særlig godkendelse hos Statens Bilinspektion af busser, der ønskes anvendt til kørsel, hvortil der i andre lande kræves særlig tilladelse, betales 570 kr. For undersøgelse af, om en bus fortsat er i overensstemmelse med en meddelt godkendelse, betales 220 kr.«

14. § 124 j, stk. 1, affattes således:

»For nummerplader, herunder historisk korrekte emaljenummerplader, blokvognsnummerplader, grænsenummerplader, ønskenummerplader samt prøveskilte, betales 1.180 kr. for et sæt og 590 kr. for en enkelt plade. For en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på registreringspligtige køretøjer, betales 110 kr. Nummerplader udleveres dog uden betaling til politiets køretøjer.«

15. I § 124 m, stk. 1, ændres »325 kr.« til: »380 kr.«

16. § 124 o, stk. 1, affattes således:

»For benyttelsen af faste prøveskilte betales 1.150 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og 190 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.«

17. § 124 r ophæves.

§ 2

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, affattes således:

»Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.«

2. § 21, stk. 2, ophæves.

3. § 28, stk. 1, affattes således:

»Et statsligt bibliotek kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 5 kr. pr. materialeenhed. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til højst 25 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til højst 50 kr.«

§ 3

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 216 af 28. marts 2001 og § 15 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 49 a, stk. 1, affattes således:

»For elektroniske forespørgsler i tinglysningsregistrene betales 30 kr. pr. opslag ved ekstern terminaladgang, jf. dog stk. 3. Dog er opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed fra brugerterminaler på tinglysningskontorerne, afgiftsfri.«

2. § 49 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For en fuldstændig udskrift hos en ekstern bruger af tinglysningsregistrene for én fast ejendom betales 150 kr., jf. dog stk. 3.«

3. I § 49 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Opslag og udskrift, der foretages af offentlige forvaltningsmyndigheder, er afgiftsfri, når disse foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen