Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

(Opdeling af pantebreve og skifte for efterlevende ægtefælle)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som senest ændret ved § 49 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»1. pkt. kan anvendes, uanset om det nye pant foreligger i form af et eller flere pantebreve, og uanset om det nye pant kun tjener til delvis afløsning af et eksisterede lån. Afløses det eksisterende pantebrev af flere pantebreve, er det dog en betingelse, at de nævnte pantebreve i mindst 1 år efter tinglysning af det nye pant har pant i samme ejendom.«

2. I § 5, stk. 4, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Ændringer af pant i erhvervsaktiver kan ske ved påtegning på det eksisterende pantebrev eller ved tinglysning af et afløsningspantebrev. Sker ændringen ved afløsningspantebreve, er det en betingelse, at anmeldelse til tinglysning af det nye pant sker samtidig med aflysning af det tidligere pant.«

3. § 10, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Efterlevende ægtefælles indtræden i afdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser.«

4. I § 12, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bestemmelserne i § 5, stk. 4, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

5. I § 14, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Bestemmelserne i § 5, stk. 4, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3, har virkning for anmeldelse til tinglysning foretaget fra lovforslagets fremsættelse den 5. april 2001.

    Stk. 3. § 1, nr. 2, 4 og 5, har virkning for anmeldelse af tinglysninger eller registreringer af afløsningspantebreve oprettet i forbindelse med ændringer af pant i erhvervsaktiver omfattet af § 5, stk. 4, § 12, stk. 2, og § 14, stk. 2, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. foretaget fra lovforslagets fremsættelse den 5. april 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frode Sørensen