Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning
af indkomstskat
samt kommunal og amtskommunal
ejendomsværdiskat for personer m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1154 af 14. december 2000 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 20, nr. 3, affattes således:

»3) Skattepligtige udbetalinger i henhold til lov om social pension, lov om delpension, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse.«.

2. § 20, nr. 5, affattes således:

»5) Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse eller Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«.

§ 2

    Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

Skatteministeriet, den 17. juni 2001

Frode Sørensen

/H. K. Andersen