Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 2000 m.v., og ophævelse af andre cirkulærer

 

§ 1. Følgende cirkulærer ophæves med virkning fra og med indkomståret 2001:

1) Cirkulære nr. 106 af 7. juli 1999 om ændring af dødsboskatteloven, kildeskatteloven, konkursskatteloven og skattekontrolloven ved lov nr. 166 af 24. marts 1999.

2) Cirkulære nr. 59 af 27. marts 2000 om lov nr. 861 af 30. november 1999 (Ændring af princip for beregningen af lempelse for udenlandsk skat af lønindkomst).

3) Cirkulære nr. 42 af 25. marts 1998 om lov nr. 1098 af 29. december 1997 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Ændret klagestruktur m.v.) og om sagsbehandling.

4) Cirkulære nr. 116 af 1. juli 1999 om ansættelsesfrister, skatteforbehold, omgørelse, fælleskommunal administration mv., jf. lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love.

5) Cirkulære nr. 119 af 10. juli 2000 om omkostningsgodtgørelse.

6) Cirkulære nr. 102 af 28. juni 1999 om løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler, udlændinge biler m.v.

§ 2. Følgende cirkulærer ophæves helt eller delvist med virkning fra og med indkomståret 1999:

1) Cirkulære nr. 188 af 22. november 1983 om afskrivningsloven. Cirkulærets pkt. 58 - 61 og afsnit I om forskudsafskrivning på visse anskaffelser af maskiner m.v. og bygninger (lovens afsnit IV A) finder dog fortsat anvendelse i indkomståret 1999 og senere indkomstår, når den bindende aftale er indgået eller planlægningen er foretaget i indkomståret 1998 eller tidligere indkomstår.

2) Cirkulære nr. 55 af 29. maj 1985 om ændring af afskrivningsloven (skibe). Cirkulærets pkt. 9 og 19 finder dog fortsat anvendelse i indkomståret 1999 og senere indkomstår, når den bindende aftale er indgået eller planlægningen er foretaget i indkomståret 1998 eller tidligere indkomstår. Cirkulærets pkt. 11 finder dog fortsat anvendelse i indkomståret 1999 og senere indkomstår for aktiver, som er anskaffet før den 12. maj 1989 til erhvervsmæssig udlejning.

3) Kapitel 2 i cirkulære nr. 198 af 4. december 1991 om ændringer i afskrivningsloven, fusionsskatteloven, personskatteloven, selskabsskatteloven og virksomhedsskatteloven.

§ 3. Fra og med indkomståret 2001 træder Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning i stedet for de i § 1, nr. 1 og 2, nævnte cirkulærer, og Told- og Skattestyrelsens Vejledning om processuelle regler på Told·Skats område i stedet for de i § 1, nr. 3, 4 og 5, nævnte cirkulærer, mens Told- og Skattestyrelsens Punktafgiftsvejledning og Ligningsvejledning træder i stedet for det i § 1, nr. 6, nævnte cirkulære.

Skatteministeriet, den 20. september 2001

P. M. V.
Peter Loft

/H. K. Andersen