Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og
lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

(Godtgørelse til efterladte ved dødsfald)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. I § 18, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og stk. 3« til: »stk. 1 og 2«.

3. § 26, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. § 18, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse på godtgørelse efter stk. 1-3 og på godtgørelse efter § 26 a.«

4. Efter § 26 indsættes:

»Godtgørelse til efterladte

§ 26 a. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder en andens død, kan pålægges at betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig nær.

    Stk. 2. Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse efter stk. 1, og ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse, skal der lægges særlig vægt på karakteren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages at være påført den eller de efterlevende.«

5. I § 27, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 2, og § 26,« til: »§ 24, stk. 2, og §§ 26 og 26 a,«.

§ 2

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 1. november 1985, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 463 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Afgår skadelidte ved døden, ydes der erstatning m.v. efter erstatningsansvarslovens §§ 12-14 a og § 26 a.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse på erstatningsansvar for skader, der indtræder efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Schackenborg, den 21. januar 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Lene Espersen