Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
tinglysning i bilbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 304 af 10. maj 1993 om tinglysning i bilbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 504 af 21. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 (Justitsministeriets pantebrevsformular BIL) affattes således:


»Bilag 1

Afgift: kr.

 

 

 

 

 

Anmelder

 

 

 

Navn:

 

 

 

Adr.:

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

PANTEBREV

(BIL)

 

 

 

 

 

Det pantsatte køretøj:

Stel.nr.:

 

Reg.nr.:

 

Mærke:

 

 

 

Øvrige oplysninger:

 

 

 

 

 

 

Debitor:

Cpr./CVR-nr.:

 

 

 

Navn:

 

 

 

Adr.:

 

 

 

erkender herved at skylde

 

 

 

 

Kreditor:

Navn:

 

 

 

Adr.:

 

 

 

Tlf.:

 

 

 

 

 

 

Beløb:

 

skriver kr.

 

Rente:

 

 

 

Betalingsvilkår:

 

 

 

Foranstående hæftelser:

 

 

 

 

Fuldmagtshaver:

 

 

 

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning m.v.:

 

Øvrige kreditoplysninger:

Er pantebrevet omfattet af lov om kreditaftaler

ja AA2061_1.GIF Size: (11 X 11)   nej 1.GIF Size: (11 X 11)

 

 

 

 

Lånebeløbet:

 

 

 

 

Kreditomkostningerne angivet som et beløb:

 

De årlige omkostninger i procent:

 

Eventuelle andre omkostninger:

 

Det samlede beløb, der skal betales:

 

De enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid:

 

Særlige bestemmelser:

 

 

 

 

Iøvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular BIL.

 

Dato:

 

 

 

 

 

 

 

Debitors underskrift:

 

 

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

Navn:

 

Navn:

 

Stilling:

 

Stilling:

 

Bopæl:

 

Bopæl:

 

 


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR BIL

l.   Betalinger efter pantebrev med sikkerhed i biler m.v. skal ske portofrit på kreditors bopæl eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2.   Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter pantebrevet. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3.   Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

4.   Debitor erklærer, at ingen har rettigheder over pantet i henhold til pantebrev, købekontrakt, lejekontrakt eller andet, der er til hinder for nærværende pantebrevs prioritetsstilling.

5.   Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt forsikret.

6.   Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

7.   Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a)   hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, jf. herved pkt. 2, og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb,

b)   hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

c)   hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

d)   hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt forsikret, og

e)   hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.«


§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2003.

Stk. 2. Pantebreve, der er oprettet på den hidtil anvendte pantebrevsformular, kan tinglyses indtil den 1. december 2003.

Justitsministeriet, den 4. april 2003

Lene Espersen

/Henrik Øe